Forskerlinjen: Vi skal vanne og dyrke forskerspirer

I fremtiden vil samfunnet ha behov for mennesker med god realfaglig kompetanse. Danielsen VGS ønsker å stimulere elevenes realfagsinteresse gjennom å tilby en forskerlinje. 

Vi har gode lærerkrefter på området med høy kompetanse og lang erfaring, og vi mener at samfunnet trenger dyktige forskere innenfor realfag i fremtiden.

Se brosjyre.

Hva er forskerlinjen?

På besøk hos Mazda-fabrikken i Japan.

På besøk hos Mazda-fabrikken i Japan.

 • Et løp som starter med programfaget teknologi og forskningslære (TOF1) i Vg1.
 • Et tilbud for elever med realfag som programområde i Vg2 og Vg3.
 • Et studieløp som har fokus på forskningslære og utforskende arbeidsmetoder i realfagene.
 • Elevene jobber med forskningsprosjekter med fokus på metodikk, etikk og refleksjon.
 • Flere ekskursjoner til forskningsinstitusjoner og bedrifter.
 • En linje med variert undervisning der vi blant annet har studietur til Odda (Vg1), NTNU (Vg2) og 2 ukers studietur til Japan (Vg3).

Utforskende arbeidsmetoder

På forskerlinjen ønsker vi å utvikle undervisningsopplegg som bygger på utforskende metoder. Elevenes erfaring og forståelse av virkeligheten og naturen, skal være utgangspunkt for gode aktiviteter som krever metodikk og observasjon. Gode spørsmål skal utfordre og stimulere elevene til refleksjon med utgangspunkt i observasjonene. Det er også viktig å lære hvordan resultater og konklusjoner kommuniseres til andre, både muntlig og skriftlig. På dette grunnlaget skal elevene bygge naturfaglig kunnskap.

Fordelen med utforskende læringsmetoder, er at de gir elevene en mer helhetlig forståelse av hva fagene dreier seg om, og hvordan de utvikles. Kunnskapen man selv utvikler, blir også lettere å lære og forstå. I tillegg vil elevene få bedre forståelse for hvordan man kan finne svar på nye naturfaglige problemstillinger.

Klatring under studieturen til Odda.

Klatring under studieturen til Odda.

Hvem bør søke forskerlinjen?

 • Du som liker naturfag og matematikk, mestrer matematikkfaget ganske greitt og som velger realfag som programområde.
 • Du som vil ta faget TOF1 i Vg1. *
 • Du som er nysgjerrig og utforskende.
 • Du som ønsker å gå i et godt læringsmiljø der de andre elevene også har fokus på realfag.

* Kun mulig for deg som tar fremmedspråk 2 i Vg1.

Forskningsprosjekt i faget teknologi- og forskningslære i Vg1.

Forskningsprosjekt i faget TOF1 i Vg1.

Mer info om forskerlinjen

 • Elevene tar TOF1 i Vg1. For å redusere arbeidsbelastningen i Vg1 flyttes geografi til Vg2.
 • TOF11 gir ½ realfagspoeng av maksimum 4 ved opptak til høyere utdannelse.
 • I tillegg til ordinære elevpenger må elevene betale:
  • 400,- pr. måned i Vg1
  • 400,- pr. måned i Vg2
  • 1000,- pr. måned i Vg3
   De ekstra innbetalingene er blant annet med å dekke studieturene til Odda og NTNU og ekskursjonen til Japan i Vg3.

Ekskursjon til Japan

Elevene får være med på en 14-dagers ekskursjon til Japan høsten det tredje året på forskerlinjen. Dette er en dannelsereise, der elevene får innblikk i Japans historie, kultur, religion og geografi. I tillegg fokuseres det på realfagene, med tema som brobygging, jordskjelv, atomenergi, atombomber og teknologi- og industriutvikling. Det blir laget noen læringsmål for turen med utgangspunkt i læreplanene. Turen vil bli dokumentert med en daglig videoreportasje.

Japanturen var en opplevelse for livet. Du får oppleve Japan sin kultur på nært hold, se historiske bygninger, oppleve et godt sosial fellesskap og maten der.

Sitatet ovenfra er fra Maria i Vg3 på forskerlinjen.

Forskningsprosjekt med fuglekasser i Bergen sentrum.

Fag og inntak

Det blir gitt et tilbud om å søke seg til forskerlinjen i Vg1 ved svar på inntak til Vg1 studiespesialisering.

Elevene som begynner på forskerlinje i Vg1 vil konkurrere om 31 plasser på forskerlinjen i Vg2 og Vg3. Se mer om dette i pkt 3.4 i inntaksreglementet her på hjemmesiden.

For å unngå for stor faglig belastning for forskerlinjeelevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta geografi-faget i Vg3.

Forskerlinjen på Vg2 og Vg3 vil ha matematikk (R1 og R2) som obligatorisk fag. Se ellers forskerlinjebrosjyren for mer detaljer om krav til programfag.

IMG_2753

Studietur til Odda i Vg1.

 

X