Fritak for karakter i norsk sidemål

Fritak for vurdering med karakter i norsk sidemål

Forskrift til opplæringsloven § 3-22 Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål:

1.ledd: Elevar som har hatt rett til særskild språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 i vidaregåande opplæring, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Det same gjeld elevar som på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller på Vg1, Vg2 eller Vg3 har mottatt opplæring på internasjonale skolar og utanlandske skolar etter læreplanen i grunnleggjande norsk for språklege minoritetar eller annan jamgod plan.

3. ledd: Elevar i heile grunnopplæringa, tidlegare elevar og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål dersom dei:

  1. på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målformene.
  2. ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
  3. fylte vilkåra for fritak frå opplæring eller vurdering i skriftleg sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak.

Foresatte kan avgjøre om en elev i grunnskolen, som er innenfor §3-22 første eller tredje ledd, skal ha vurdering med eller uten karakter i norsk sidemål. Foresatte kan samtykke til fritak, eller søke om fritak på eget initiativ.

Det er presisert i femte ledd at elever som er fritatt fra vurdering med karakter skal ha halvårsvurdering og annen underveisvurdering uten karakter. Et fritak fra vurdering med karakter fritar ikke fra vurdering uten karakter.

Det er ingen studier som har krav om at du har norsk sidemål. Hvis du har et vitnemål med generell studiekompetanse, kan du søke på lærerutdanning, men det kan være et krav at du under utdanningen må levere inn oppgaver på norsk sidemål, selv om du har hatt fritak i faget.

Saksgang:

  1. Fyller kravene etter første ledd eller tredje ledd pkt a, b eller c.
  2. Foresatte fyller ut skriv om karakterfritak – som kan lastes ned fra skolens nettside.
  3. Sender skrivet til rektor.
  4. Skolen skriver enkeltvedtak om eleven skal vurderes uten karakter.

Vedtaket sendes foresatte med kopi til PPT.

Skjema for å søke om fritak finner du her.

X