Ordensreglement

ORDENSREGLEMENT
for Danielsen Ungdomsskole Karmøy (DUK)

 

Ordensreglementet ble vedtatt på styremøte for Danielsen Ungdomsskole Karmøy den 13.09.2017 med hjemmel i privatskolelova § 3-9.


§1 Formål
For at Danielsen Ungdomsskole Karmøy skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. Matteus 7,12: ”Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, skal også dere gjøre mot dem.” I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.


§2 Virkeområde
Ordensreglementet gjelder for Danielsen Ungdomsskole Karmøy. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.


§3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.


§4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist til alle timer
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen
 • behandle andres eiendeler med respekt
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde
 • henge yttertøy i gangen

§5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • spise i timen kun etter avtale
 • opptre høflig og unngå dårlig språk
 • være deltagende i undervisningen
 • følge skolens regler for fravær
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr

Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • det er ikke tillatt å bruke eller å ha medbrakt tobakk, el-sigaretter, snus, energidrikk eller noen form for rusmidler
 • banning og nedsettende språkbruk
 • farlig lek
 • mobbing, trakassering, plaging eller vold, eller truing med slikt.
 • hærverk
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv (unntak til undervisningsbruk, skal da leveres inn før skoledagen starter), lighter eller lignende, våpen av ulike slag og laserpenn

§6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel

 • Muntlig tilbakemelding til elev
 • Anmerkning
 • Skriftlig eller muntlig melding til foreldre, eventuelt samtale mellom skolen og hjemmet
 • Innkalling til samtale med inspektør/rektor
 • Holdes borte fra elever i friminutt
 • Gjensitting etter skoletid, etter avtale med rektor og foresatte
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til §§ 4 og 5
 • Bortvisning*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§6.1 Nærmer om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander kan overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplærings økt, avgrenset til to timer.
Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet. Rektor vedtar bortvisning utover to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak/sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeertsatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeerstatningsloven §1-2, andre ledd.

§6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.


§7 Saksbehandling
Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i privatskolelova § 3-9 og
§ 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • Skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal mindreåriges foreldre/foresatte varsles så langt det er mulig.

§7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

X