Permisjon

Søknad om permisjon

Søknad om permisjon fra Danielsen Ungdomsskole Karmøy.
Søknad om en dag fri leveres skriftlig i meldebok til kontaktlærer. Kontaktlærer svarer på søknaden. Søknad om fri utover en dag fylles ut på skolens søknadsskjema for permisjon. Rektor behandler søknaden og gir tilbakemelding til hjemmet og kontaktlærer.

Retningslinjer for behandling av søknader om permisjon.
Skolen kan gi en elev permisjon fra opplæring i inntil to uker. Forutsetningen at det er forsvarlig å gi eleven fri. Om det er forsvarlig eller ikke, kan for eksempel komme an på hva eleven mister på grunn av fraværet, og om eleven får opplæring i permisjonstiden. Skolen kan innvilge søknader om permisjon når det er gode grunner for det.

Eksempler på dette er:

  • Ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.
  • Turer med faglig innhold.
  • Viktige begivenheter i nærmeste familie.
  • Eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett el.lign

Skolen vurder hver søknad individuelt. Søknadnen blir også vurdert utfra lengden på ønsket permisjon. Skolen kan innvilge fri for en elev i inntil 2 uker. (Privatskoleloven §3-13) Avgjørelse om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Hjemmet må ikke inngå bindene avtaler eller bestille billetter til reise før skolen har innvilget søknaden.

Innvilget permisjon gir mulighet til å få strøket fravær.
Hovedregelen er at alt fravær på ungdomstrinnet skal føres på vitnemålet. For inntil 10 skoledager per skoleår kan en elev likevel kreve at fravær ikke skal føres på vitnemålet. Dette gjelder bare dersom fraværet skyldes helsegrunner som er dokumentert ved legeerklæring, eller at skolen har innvilget permisjon.

Når elever har stort fravær, kan det føre til at læreren ikke får et tilstrekkelig vurderingsgrunnlag. Dette kan for eksempel innebære at eleven ikke får standpunktkarakterer. (Opplæringsloven § 2-11 og forskrift til opplæringsloven kapittel 3)


Permisjonssknad for elev

X