Skjermbilde 2014-09-15 kl. 13.41.38Skyss til og fra skolen

Elever som går på friskoler har samme rettigheter til å få dekket skoleskyss som de på offentlig skole. Det skal fylles ut et søknadsskjema som man får fra oss etter mottatt elevplass. Det er Kolumbus som drifter tjenesten – skolen er bare formidler.

Disse reglene gjelder:


Lang skolevei
For å ha rett til gratis skyss, må elevene ha følgende avstand til skolen:

– 1. trinn – mer enn 2 km
– 2.–10. trinn – mer enn 4 km

Skoleveien skal måles fra inngangsdøren der eleven bor til inngangsdøren på skolen etter korteste vei. Hvis det er flere inngangsdører eleven kan bruke på skolen, skal det måles til døren lengst unna, uavhengig av om eleven faktisk bruker denne døren.

Korteste vei gjelder både offentlig og privat vei. Skiftende forhold ved ulike årstider kan også ha betydning for hva som regnes som elevens skolevei. For eksempel om det er mulig å komme seg frem på en sti.

Eleven har ikke nødvendigvis rett på skyss fra hjemmet, og må regne med å gå til en bussholdeplass eller et møtested for skyss. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen.


Reisefølge
Elever som ikke kan reise alene, har rett på reisefølge. Hvis elevene har behov for det, har de også rett til tilsyn hvis de må vente før eller etter skolen.


Delt bosted
Elever kan ha rett til skyss selv om de har delt bosted. Dette vurderes for hvert av hjemmene.

For å ha rett til gratis skyss, må eleven bo regelmessig hos hver av foreldrene. Det er ikke et krav om at barnet bor like mye i hvert av hjemmene.  Eleven har ikke krav på skyss ved improviserte enkeltbesøk.

Elever kan ha rett til skyss til og fra begge hjemmene, selv om det ene hjemmet ligger i en annen kommune eller i et annet fylke enn skolen eleven går på.


Farlig skolevei
Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv.

For å få rett til gratis skoleskyss må det være en særlig risiko. Dette betyr at trafikkutfordringene på veien er større enn det kan forventes at eleven mestrer.

Elever og foreldre skal bli informert om retten til skyss av skolen, men de må selv søke om skyss. Det er kommunen som ansvaret for skyss, og søknad skal sendes til kommunen eller skolen. Søkanden skal gjelde den konkrete eleven, og ikke en gruppe elever.


Midlertidig skade eller sykdom
Elever med midlertidig skade eller sykdom, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss:

  • mellom hjem og skole
  • til og fra skolefritidsordningen
  • dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen.


Funksjonshemming
Elever med funksjonshemninger, som har behov for skyss, har rett til gratis skyss

  • mellom hjem og skole
  • til og fra skolefritidsordningen
  • dersom de har behov for å reise hjem før skoledagen er over

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for skyss til og fra skolen.

X