Språkfag/fordypning

Fremmedspråk/arbeidslivsfag/fordypning i ungdomsskolen

Alle elevene skal på 8. – 10. trinn enten ha fremmedspråk, arbeidslivsfag eller fordypning i engelsk, norsk eller matematikk.
På 10. trinn kan eleven komme opp i muntlig eksamen i et av disse fagene.

Valget som tas, tas for tre år. I løpet av første semester på 8. trinn har eleven i samråd med skolen og foresatte mulighet til omvalg. Når særlige hensyn tilsier det, kan skoleeier innvilge overgang på et senere tidspunkt. Eleven vurderes alltid etter kompetansemålene etter 10. trinn i faget.

Læreplanen, LK-06 for grunnskolen, opererer med samlebegrepet fremmedspråk. Innenfor fremmedspråkene skal skoleeier kunne tilby opplæring i minst ett av de fire språkene: tysk, fransk, spansk eller russisk.

Våre fag:
Danielsen Ungdomsskole Karmøy tilbyr to fremmedspråk: spansk og tysk.
I tillegg: I stedet for fremmedspråk kan eleven velge fordypningsfag i matematikk.


Fremmedspråk som fellesfag i videregående skole

Det gjøres oppmerksom på at av de 13 utdanningsprogrammene som tilbys i videregående skole, er det fem utdanningsprogram som krever 2. fremmedspråk. Dette er de studieforberedende utdanningsprogrammene; Studiespesialisering (SSP), Musikk, Dans og Drama (MDD), Idrett, Kunst, Design og Arkitektur og Medier og Kommunikasjon.

Alle elever i studieforberedende skal ha fremmedspråk. Elevene på studieforberedende utdanningsprogram kan enten fortsette med fremmedspråket de hadde på ungdomsskolen eller begynne på et nytt språk.

Alternativ 1 
Elever som har gjennomført nivå I (3 år på ungdomsskole, for eksempel m/tysk) og fortsetter opplæringen i samme språk, men på nivå II. Eleven er ferdig med nivå II etter det andre året på videregående.

Alternativ 2 
Elever som har gjennomført nivå I (3 år på ungdomsskolen, for eksempel m/tysk), men begynner med et nytt fremmedspråk (for eksempel spansk) i videregående. De må starte på nivå I og ta det over 2 år.

Vær oppmerksom på at en ikke kan begynne på nytt med det samme fremmedspråket som en hadde på ungdomstrinnet. En har heller ikke krav på å fortsette med det fremmedspråket som en hadde på ungdomstrinnet hvis skolen ikke tilbyr det.

Alternativ 3 
Elever som har hatt fordypningsfag (engelsk eller matematikk) i ungdomsskolen må begynne med fremmedspråk i videregående opplæring dersom de går studiespesialiserende program. De tar nivå I og II over 3 år på videregående. På Vg3 får en da færre timer til valg av programfag.


 

Bytte av fremmedspråk

I følge opplæringsloven kan elever på 8. trinn bytte fremmedspråk det første halvåret.

Opplæringsforskriften sier følgende om valg av 2. fremmedspråk og retten til å bytte:
§1-8. ”Opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping i grunnskolen. 
Elavane på ungdomstrinnet i grunnskolen skal i tillegg til opplæring i engelsk ha opplæring i eit framandspråk til eller språkleg fordjuping i engelsk, norsk eller samisk. Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkelg fordjuping tek til, kan elevane i først halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.” 

Skriftlig søknad leveres til kontaktlærer med begrunnelse for ønske om bytte. Skolens skjema skal brukes. Dette finner du her

Spansk

skjermbilde-2016-09-26-kl-13-54-36

Oppbyggingen av fagplanene i spansk og tysk er strukturert i hovedområder. Hovedområdet språkopplæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Kommunikasjon dreier seg om formidling av meninger gjennom fremmedspråket.

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur.

Fagplanen peker på hvor viktig det er å heve elevenes språkkompetanse i et moderne samfunn. Sammen med engelsk er både spansk og tysk de mest brukte språkene i europeisk sammenheng. – og også i verdenssammenheng.

Tysk

skjermbilde-2016-09-26-kl-13-54-41

Oppbyggingen av fagplanene i spansk og tysk er strukturert i hovedområder.

Hovedområdet språkopplæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Kommunikasjon dreier seg om formidling av meninger gjennom fremmedspråket.

Hovedområdet språk, kultur og samfunn dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur.

Fagplanen peker på hvor viktig det er å heve elevenes språkkompetanse i et moderne samfunn. Sammen med engelsk er både spansk og tysk de mest brukte språkene i europeisk sammenheng. – og også i verdenssammenheng.

Matematikk fordypning

I dette faget jobber vi vi ofte med tema hvor vi utforsker ulike praktiske utfordringer. Her skal elevene lære å jobbe med ulike problemstillinger knyttet til hverdagslige utfordringer som vi møter i samfunnsliv, arbeidsliv eller eget liv.  

Uansett hvilket forhold du har til matematikk, ønsker vi at du skal lære mye mer ut fra der du er. Mye arbeid vil skje i ulike prosjekter hvor vi utforsker ulike ting, gjerne med et praktisk element. 

Eksempler på prosjekter du kan møte i faget:

 • Spill. 
  Spille spill og lage egne spill. Jobbe med sannsynlighet for å vinne.  
 • Innkjøp 
  Planlegge og lage budsjett ved ulike hendelser: oppussing, transport, prosjekt i utlandet… 
 • Sykkelmatematikk  
  Utregning av fart, omkrets, lufttrykk. Finne sammenheng mellom gir og hjulene sine omdreininger.
 • Escape room
  Bruke logikk til å løse og lage koder.
 • Produksjon
  Planlegge og lage ulike produkter.  Selge produktene og lage regnskap 

Matematikk fordypning

I dette faget jobber vi vi ofte med tema hvor vi utforsker ulike praktiske utfordringer. Her skal elevene lære å jobbe med ulike problemstillinger knyttet til hverdagslige utfordringer som vi møter i samfunnsliv, arbeidsliv eller eget liv.  

Uansett hvilket forhold du har til matematikk, ønsker vi at du skal lære mye mer ut fra der du er. Mye arbeid vil skje i ulike prosjekter hvor vi utforsker ulike ting, gjerne med et praktisk element. 

Eksempler på prosjekter du kan møte i faget:

 • Spill. 
  Spille spill og lage egne spill. Jobbe med sannsynlighet for å vinne.  
 • Innkjøp 
  Planlegge og lage budsjett ved ulike hendelser: oppussing, transport, prosjekt i utlandet… 
 • Sykkelmatematikk  
  Utregning av fart, omkrets, lufttrykk. Finne sammenheng mellom gir og hjulene sine omdreininger.
 • Escape room
  Bruke logikk til å løse og lage koder.
 • Produksjon
  Planlegge og lage ulike produkter.  Selge produktene og lage regnskap 
X