Uhell/forsikring

Ordninger for forsikring og ved uhell på skolen

Ulykkesforsikring:
Alle våre elever er innbefattet i en kollektiv ulykkesforsikring for hendelser som kan skje i skoletiden. Den kan aktiveres av medisinsk invaliditet, død og behandlingsutgifter. Denne forsikringen gjelder ikke skade på materiell/utstyr. Vi er tilknyttet KNIF, og deres forsikringsvilkår vil til enhver tid være gjeldende.

Reiseforsikring:
Elevene har ikke reiseforsikring hos oss. Det betyr at på skoleturer, feks studietur i 10.trinn, må hver enkelt elev ha egen reiseforsikring. Dette er noe de fleste har hjemmefra, men om så ikke er tilfelle, vil skolen ordne det for de som det er aktuelt for uten kostnad for eleven.

Skade på eiendeler:
Elevene er ansvarlig for sine egne eiendeler mens de er på skolen. Uhell som medfører skade på eller tap av ransel, klær, briller, telefon og andre digitale verktøy, penger, kort osv. vil i utgangspunktet ikke kunne dekkes av skolen. Om en elev ødelegger noe for en annen, er det i utgangspunktet en sak mellom foresatte til de involverte parter.

Mac:
Elevene får disponere egen mac mens de er elever hos oss. Denne er skolens eiendom, men eleven overtar ansvaret iht mac-avtale som blir inngått i forbindelse med utdeling. Det betyr at eleven selv har et oppfølgingsansvar ved feil/skader på maskinen. Den er forsikret, men en egenandel kan påløpe. Har man gått alle tre årene hos oss, overtar eleven maskinen vederlagsfritt etter 10.trinn. Ved kortere skoleforløp hos oss, vil en evt. utkjøpsris beregnes forholdsmessig.

X