Valgfag

Valgfag ble innført som et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen og kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Alle elever, både 8, 9 og 10. klasse, må søke om ønsket valgfag hver høst.

Vi vil fra høsten 2021, satse på å tilby undervisning i opptil syv fag, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Se valgfagene i menyen til venstre.

 

Hvordan velge fag?
Første eller andre uke etter skolestart, vil elevene få fellesinformasjon om alle valgfagene, hva de innebærer og hva som forventes. I tillegg kan man velge ut to fag hvor man kan få enda mer informasjon av faglærer samtidig som det er mulighet for å drøfte og stille spørsmål. Deretter vil det bli åpnet for å velge. Informasjon sendes på mail til foresatte i forkant og lenke til valgskjema når dette er åpent.

Hvem får velge først?
Vi kan ikke garantere at alle får oppfyllt sitt førsteønske – derfor skal det velges tre fag.
Om en klasse blir full, vil denne prioriteringen gjelde for søknader som er gjort innen fristen:

  1. Den som har hatt faget forrige år.
  2. Den som har hatt faget som førstevalg to år (men ikke fått det)
  3. Den som har hatt faget som førstevalg ett år (men ikke fått det)
  4. Loddtrekning

Om nye valgfag blir innført på skolen, vil høyere klassetrinn få prioritet foran lavere.

Skoleledelsen kan gjøre unntak fra prioriteringen.

Karakterer:
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Bytte av fag:
Det er i utgangspunktet ikke mulig å bytte valgfag etter at tildelingen er gjort. Men man kan søke om fagbytte på skjema (fås av kontaktlærer). Skoleledelsen vil da vurdere i forhold til klassestørrelser, karaktersetting og eventuelle andre ting. Det er uansett ikke mulig å skifte etter høstferien så sant ikke helt særskilte grunner skulle foreligge.

Fysisk aktivitet og helse
Dette valgfaget har mange likheter med kroppsøvingsfaget og passer for deg som liker å være aktiv. En del av timene foregår i Storhall Karmøy og på idrettsanlegget utenfor, samtidig som Karmøys flotte naturområder også benyttes. Det legges vekt på at faget skal være lystbetont og stimulere til aktivitet på mange forskjellige måter. Derfor er programmet allsidig som ballspill, kondisjonstrening, styrketrening, tur i marka, frisbeegolf osv.
Fra læreplanen:

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal gjennom sosialt fellesskap i fysisk aktivitet og enkel matlaging bidra til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for hverandre, og gi grunnlag for likestilling og likeverd. Faget skal fremme kritisk tenkning om kroppsideal som kan bidra positivt til selvfølelse, fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og livsstil. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Fysisk aktivitet og helse m/fotball
Dette valgfaget har mange likheter med kroppsøvingsfaget og passer godt for deg som liker å være i aktivitet. Faget skiller seg fra vanlig fysisk aktivitet og helse ved at fotballen er kjernen. Om du velger dette faget vil du kunne utvikle deg som fotballspiller, ikke bare tekniske ferdigheter, men også med tanke på din fysiske form. Vi vil derfor lære en del mer om trening og kosthold. Vi kommer også til å drive med mange forskjellige aktiviteter som frisbeegolf, tur i marka, andre ballspill og lek. Det legges vekt på at faget skal være lystbetont og skal motivere til mer aktivitet i hverdagen. I faget vil det bli satt krav til noe trening hjemme i form av planlagt egentrening f. eks. Timene foregår stort sett på Sletten kunstgress, Storhall Karmøy og i vår flotte natur.
Fra læreplanen:

Fysisk aktivitet og helse handler om å stimulere til bevegelsesglede og interesse for fysisk aktivitet og kosthold som grunnlag for en helsefremmende livsstil. Gjennom varierte fysiske aktiviteter, alene og sammen med andre, skal elevene kunne oppleve mestring. Faget skal gjøre elevene kjent med aktiviteter som kan motivere dem til en fysisk aktiv livsstil og til å velge et helsefremmende kosthold også videre i livet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget fysisk aktivitet og helse skal gjennom sosialt fellesskap i fysisk aktivitet og enkel matlaging bidra til å fremme samarbeid, forståelse, omsorg og respekt for hverandre, og gi grunnlag for likestilling og likeverd. Faget skal fremme kritisk tenkning om kroppsideal som kan bidra positivt til selvfølelse, fysisk og psykisk helse, fysisk aktivitet og livsstil. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Friluftsliv
I dette valgfaget deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Vi skal lære om hvordan vi best mulig tar vare på skaperverket, og vi skal få mange gode opplevelser sammen. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. Vi skal i hovedsak bruke naturen i nærmiljøet som klasserom.
Fra læreplanen:

Friluftsliv handler om at elevene skal utvikle turglede og respekt for naturen og naturressursene. Faget skal gi elevene forståelse av mangfoldet i naturen. Faget skal også bidra til å fremme fysisk og psykisk helse ved å gi elevene erfaring med å bruke naturen til rekreasjon og aktiviteter. Videre skal faget styrke elevenes evne til å ta vare på seg selv og andre i naturen.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget friluftsliv skal legge til rette for samarbeid, medbestemmelse og medansvar. Faget skal bidra til at elevene kan ta ansvarlige og miljøbevisste valg som kan bidra til en bærekraftig utvikling. Faget skal også bidra til interesse for og glede ved tradisjonelt og moderne friluftsliv som en del av vår kulturarv og identitet. Skolen kan velge å legge til rette for forberedelse til båtførerprøven eller jegerprøven. Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Design og redesign
Dette valgfaget er et motstykke til bruk og kast-samfunnet. Saker og ting som vi trodde var oppbrukt, har nemlig fortsatt verdi og kan bli til noe spennende. Om du liker å være kreativ og arbeide med hendene, kan dette være noe for deg. Det har mye til felles med Kunst & håndverksfaget, men er mer rettet mot gjenbruk og redesign slik at nye produkter kan se dagens lys – for eksempel en lommebok, en lysestake, et mac-etui og mange andre ting.
Fra læreplanen:

Design og redesign handler om at elevene skal få erfaringer med ulike design- og håndverksteknikker og materialer. Gjennom idéutvikling og praktisk arbeid i verksted kan elevene utvikle skaperglede, utholdenhet, selvinnsikt og kritisk tankegang. Ved å utforske hvordan produkter skapes, vil elevene kunne reflektere over miljøutfordringer og konsekvenser av overforbruk i samfunnet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget design og redesign skal bidra til at elevene får erfare hvordan arbeid med redesign og gjenbruk kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Skapende arbeid skal styrke elevenes forutsetninger for å møte samfunnets behov for kreative og fleksible yrkesutøvere. Elevene utvikler evne til å se nye bruksområder og muligheter for gjenstander, noe som kan gjøre dem mer bevisste på miljøutfordringene vi står overfor.

Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Medier og kommunikasjon
Dette valgfaget passer for deg som har lyst til å lære hvordan man kan bruke medier til å formidle noe til andre. Mye handler om å drifte elev-nettsider fra A til Å + andre medier rettet mot skolemiljøet. Gruppen er en redaksjon hvor alle må lære litt om alt samtidig som man kan spesialisere seg på det man liker og behersker best. Viktige oppgaver vil være web-design, fotografering, filming, bilde- og filmredigering, skriving av artikler, intervjuer og mye annet som hører med i en god avis. Presseetikk vil være sentralt siden det er viktig å vite hvilke regler som gjelder for hva som er lov å publisere.
Fra læreplanen:

Medier og kommunikasjon handler om å utvikle bevissthet om hvordan påvirkning skjer gjennom informasjon og kommunikasjon. Faget skal gi elevene verktøy og metoder for å navigere i mediesamfunnet. Medier og kommunikasjon skal også gi elevene erfaring med å gjøre bevisste valg når de kommuniserer og når de produserer og konsumerer informasjon både i privatlivet og i arbeidslivet.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget medier og kommunikasjon skal bidra til at elevene utvikler digital dømmekraft. Elevene skal utforske ulike former for kommunikasjon for å skape mening og kommunisere bevisst. Faget skal bidra til at elevene kan tenke kritisk, vurdere ulike kilder og utvikle etisk bevissthet som medieprodusenter og -konsumenter. Faget skal også gi elevene forståelse av verdien av ytringsfrihet og respekt for demokratiske verdier.

Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Innsats for andre
Dette valgfaget har som mål å gjøre livet bedre for andre mennesker og dermed også for seg selv. Det passer for deg som liker å gjøre en forskjell, som liker å gjøre andre glade. Frivillighet er et sentralt ord, og det vil være fokus på informasjon om organisasjoner som har dette som prinsipp, feks. røde kors, menigheter eller andre. Vi er med på Vea godhetsuke og bidrar ellers i nærmiljøet med vafler på butikken, en hjelpende hånd på hagesenteret eller et oppmuntrende nærvær på sykehjemmet. Ikke minst er gruppen med på å gjøre skoledagen god for medelever – noen ganger overraskelsesfrokost i døren, andre ganger kaffé i lunsjen.
Fra læreplanen:

Innsats for andre handler om å gi elevene praktisk erfaring med frivillig arbeid og mulighet til å gjøre noe for andre og bidra til fellesskapet. Faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget innsats for andre skal bidra til at elevene kan vise solidaritet, fremme likeverd og oppleve verdien av å gjøre noe for andre og å være til nytte. Faget skal også bidra til at frivillig arbeid fortsetter å være en tradisjon i samfunnet. Faget skal videre bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle identiteten sin, gjøre etiske vurderinger og bruke egne ressurser.

Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

Programmering
Dette valgfaget passer for deg som er interessert i data, spill og det å lage egne løsninger ved hjelp av dataprogrammer og roboter. I dette faget skal vi lære hvordan vi kan programmere roboter til å utføre ulike oppgaver for oss og vi skal programmere og lage våre egne spill. Vi skal få en bedre forståelse for de ulike tekniske hjelpemidlene vi har rundt oss i hverdagen, som mobiltelefon, data, fjernstyring av droner, 3D printere og kunstig intelligens, for å nevne noe. 
Fra læreplanen:

Programmering handler om å skape teknologiske løsninger gjennom praktisk arbeid med å utvikle dataprogram. Faget handler også om å forstå og utnytte informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Prosessen med å utvikle program skal gi elevene trening i å forstå brukerbehov og se sammenhengen mellom IKT og andre fagområder, og det skal gi dem trening i algoritmisk tenkning og problemløsing. Faget skal ruste elevene til videre studier og forberede dem på et framtidig arbeids- og samfunnsliv som stiller krav om teknologisk kompetanse og god evne til problemløsning.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Valgfaget programmering skal bidra til at elevene kan utfolde og vise kreativitet, skaperglede, engasjement og utforskertrang alene og sammen med andre. I faget skal elevene arbeide med å skape nye eller forbedre eksisterende produkter. Dette skal bidra til at de utvikler evne til å løse kjente og ukjente problemer og oppdage nye løsninger innenfor teknologi. Gjennom å oppmuntre elevene til å reflektere over egne og andres produkter og prosesser legger faget til rette for at elevene kan utvikle etisk bevissthet og evne til kritisk tenkning innenfor bruk av teknologi.

Valgfagene henter innhold fra andre fag i grunnskolen.

Se hele læreplanen

X