Valgfag

Valgfag ble innført som et av flere tiltak for å nå målet om en mer praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet. Elevene behøver ikke ha samme valgfag gjennom hele ungdomsskolen og kan bytte valgfag mellom hvert skoletrinn. Alle elever, både 8, 9 og 10. klasse, må søke om ønsket valgfag hver høst.

Vi vil fra høsten 2020, satse på å tilby undervisning i opptil syv fag, under forutsetning at det er mange nok elever som søker faget og at skolen kan stille med lærerressurser. Se valgfagene i menyen til venstre.

Elever og foresatte vil får melding når det åpnes for å velge valgfag for neste skoleår.

 

Hvordan velge fag?
Første eller andre uke etter skolestart, vil elevene få fellesinformasjon om alle valgfagene, hva de innebærer og hva som forventes. I tillegg kan man velge ut to fag hvor man kan få enda mer informasjon av faglærer samtidig som det er mulighet for å drøfte og stille spørsmål. Deretter vil det bli åpnet for å velge. Informasjon sendes på mail til foresatte i forkant og lenke til valgskjema når dette er åpent.

Hvem får velge først?
Vi kan ikke garantere at alle får oppfyllt sitt førsteønske – derfor skal det velges tre fag.
Om en klasse blir full, vil denne prioriteringen gjelde for søknader som er gjort innen fristen:

  1. Den som har hatt faget forrige år.
  2. Den som har hatt faget som førstevalg to år (men ikke fått det)
  3. Den som har hatt faget som førstevalg ett år (men ikke fått det)
  4. Loddtrekning

Om nye valgfag blir innført på skolen, vil høyre klassetrinn bli prioritert foran lavere.

Skoleledelsen kan gjøre unntak fra prioriteringen.

Karakterer:
Elevene skal få standpunktkarakter når et valgfag avsluttes. Elevene kan velge samme valgfag om igjen, og da avsluttes det ikke etter første år. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt bare ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Fysisk aktivitet og helse
Dette valgfaget har mange likheter med kroppsøvingsfaget og passer for deg som liker å være aktiv. En del av timene foregår i Storhall Karmøy og på idrettsanlegget utenfor, samtidig som Karmøys flotte naturområder også benyttes. Det legges vekt på at faget skal være lystbetont og stimulere til aktivitet på mange forskjellige måter. Derfor er programmet allsidig som ballspill, kondisjonstrening, styrketrening, tur i marka, frisbeegolf osv.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Mennesker kan være fysisk aktive gjennom hele livet, og grunnlaget for gode aktivitetsvaner og helse gjennom hele livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha en befolkning som er fysisk aktiv, og som har et reflektert og bevisst forhold til sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Kompetanse knyttet til disse sammenhengene kan fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og skader.

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og energiforbruk. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.

Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. Aktiviteter som involverer elevene i planleggingen og tilpasses deres forutsetninger, skal bidra til å styrke dette formålet. Opplæringen skal også legge til rette for at elevene får kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner.

Valgfaget henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også inngå.

Se hele læreplanen

Fysisk aktivitet og helse m/fotball
Dette valgfaget har mange likheter med kroppsøvingsfaget og passer godt for deg som liker å være i aktivitet. Faget skiller seg fra vanlig fysisk aktivitet og helse ved at fotballen er kjernen. Om du velger dette faget vil du kunne utvikle deg som fotballspiller, ikke bare tekniske ferdigheter, men også med tanke på din fysiske form. Vi vil derfor lære en del mer om trening og kosthold. Vi kommer også til å drive med mange forskjellige aktiviteter som frisbeegolf, tur i marka, andre ballspill og lek. Det legges vekt på at faget skal være lystbetont og skal motivere til mer aktivitet i hverdagen. I faget vil det bli satt krav til noe trening hjemme i form av planlagt egentrening f. eks. Timene foregår stort sett på Sletten kunstgress, Storhall Karmøy og i vår flotte natur.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Mennesker kan være fysisk aktive gjennom hele livet, og grunnlaget for gode aktivitetsvaner og helse gjennom hele livsløpet legges i barne- og ungdomsårene. Det er av stor samfunnsmessig betydning å ha en befolkning som er fysisk aktiv, og som har et reflektert og bevisst forhold til sammenhenger mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Kompetanse knyttet til disse sammenhengene kan fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer og skader.

Opplæringen i valgfaget fysisk aktivitet og helse skal bidra til bedre helse og trivsel for den enkelte elev. Elevene skal kunne delta i varierte aktiviteter som er egnet til å motivere den enkelte. I valgfaget skal elevene få innsikt i betydningen av god balanse mellom energiinntak og energiforbruk. Opplæringen skal også bidra til å utvikle kunnskap og evne til å vurdere kostholdsråd og anbefalinger som er knyttet til daglig fysisk aktivitet.

Ulike fysiske aktiviteter står sentralt i faget. Tradisjonelle lagidretter, individuelle idretts- og treningsaktiviteter, alternative treningsformer og friluftsliv er alle elementer som kan trekkes inn i opplæringen for å gi elevene fysiske utfordringer og positive opplevelser. Opplæringen skal ha fokus på bevegelsesglede, mestring, nysgjerrighet og samarbeid og derved motivere til fysisk aktivitet, også utenfor skolen. Aktiviteter som involverer elevene i planleggingen og tilpasses deres forutsetninger, skal bidra til å styrke dette formålet. Opplæringen skal også legge til rette for at elevene får kunnskaper som bidrar til å utvikle sunne og gode matvaner.

Valgfaget henter hovedelementer fra kroppsøving og mat og helse. Elementer fra naturfag kan også inngå.

Se hele læreplanen

Natur, miljø og friluftsliv
I dette valgfaget deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Vi skal lære om hvordan vi best mulig tar vare på skaperverket, og vi skal få mange gode opplevelser sammen. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. Vi skal i hovedsak bruke naturen i nærmiljøet som klasserom.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

For å bevare biologisk mangfold og sikre bærekraftig utvikling skal elevene bli bevisste på at natur og miljø har en tålegrense som ikke bør overskrides. Naturen brukes til rekreasjon, naturopplevelser, næringsvirksomhet, dyrking og høsting. Det er viktig å ta vare på naturen og kunne benytte de ressurser som finnes der, på en bærekraftig måte. Kunnskap om samspillet mellom mennesket, natur og miljø skal bidra til å skape et bevisst forhold til naturen.

I valgfaget natur, miljø og friluftsliv deltar elevene i aktiviteter knyttet til friluftsliv eller naturbruk som gir opplevelser, og som kan lære dem å bruke naturen på en hensiktsmessig måte. Faget skal legge til rette for at elevene får bruke sansene, får stimulert nysgjerrigheten og blir glad i naturen. De skal også lære å tolke tegn i naturen.

Valg av varierte læringsarenaer og metoder skal gi elevene mulighet til å arbeide praktisk med klima- og miljøspørsmål og til å engasjere dem i spørsmål om bærekraftig utvikling. Elevene må kjenne til hvordan de bør handle lokalt for eventuelt å kunne se klima- og miljøspørsmål i en global sammenheng. Valgfaget vil kunne gi elvene viktig innsikt ved at de lærer å finne informasjon hos organisasjoner fra inn- og utland.

Se hele læreplanen

Design og redesign
Dette valgfaget er et motstykke til bruk og kast-samfunnet. Saker og ting som vi trodde var oppbrukt, har nemlig fortsatt verdi og kan bli til noe spennende. Om du liker å være kreativ og arbeide med hendene, kan dette være noe for deg. Det har mye til felles med Kunst & håndverksfaget, men er mer rettet mot gjenbruk og redesign slik at nye produkter kan se dagens lys – for eksempel en lommebok, en lysestake, et mac-etui og mange andre ting.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Samfunnet er avhengig av kreative og innovative samfunnsborgere som omsetter ideer til nye produkter og virksomheter. Det å benytte og videreutvikle forkastede produkter og materialer kan bidra til å skape forståelse for at det vi omgir oss med har en verdi. Dette bidrar til å utvikle miljøbevissthet ved å rette søkelyset mot den enkeltes rolle i forbrukersamfunnet lokalt og globalt.

Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.

Der det er hensiktsmessig kan samarbeid med lokalt næringsliv åpne opp for større forståelse for ulike yrker, og øke elevenes interesse for verdiskaping i lokalsamfunnet.

Valgfaget henter hovedelementer fra kunst og håndverk/duodji og samfunnsfag.

Se hele læreplanen

Medier og informasjon
Dette valgfaget passer for deg som har lyst til å lære hvordan man kan bruke medier til å formidle noe til andre. Mye handler om å drifte elev-nettsider fra A til Å + andre medier rettet mot skolemiljøet. Gruppen er en redaksjon hvor alle må lære litt om alt samtidig som man kan spesialisere seg på det man liker og behersker best. Viktige oppgaver vil være web-design, fotografering, filming, bilde- og filmredigering, skriving av artikler, intervjuer og mye annet som hører med i en god avis. Presseetikk vil være sentralt siden det er viktig å vite hvilke regler som gjelder for hva som er lov å publisere.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Bruk av digitale verktøy og medier til kommunikasjon og utveksling av informasjon er en nødvendig forutsetning for å opprettholde viktige funksjoner i samfunnet. Redaksjonelle tekster eksisterer side om side med ulike typer publiserte ytringer og disse knyttes ofte sammen gjennom sosiale medier. Ved bruk av digitale medier har vi mulighet til å tilegne oss informasjon, ytre oss, påvirke og få respons, og derved bruke den ytringsfriheten et demokrati gir oss.

Valgfaget skal bidra til at elevene får erfaring med og innsikt i hvordan vi aktivt kan ta i bruk informasjonsteknologi i hverdagen. Faget skal styrke elevenes formidlingsferdigheter og gi kunnskap om lovverk knyttet til publisering. Å vurdere etiske problemstillinger og tenke kritisk er en del av faget. Ved at elevene får velge spesialisering innen ulike sider ved produksjonen skal valgfaget legge til rette for mestringsopplevelser og motivere for læring.

Elevene skal planlegge og produsere en nettbasert publikasjon der prosessen fra ide til ferdig produkt er ivaretatt. Innholdet som blir produsert kan ha fokus på aktiviteter som skjer i skolens og elevenes nærmiljø, slik at forsatte og andre målgrupper får innblikk i elevenes læringsarbeid og sosiale aktiviteter.

Valgfaget henter hovedelementer fra norsk/samisk og samfunnsfag. Elementer fra RLE og kunst og håndverk/duodji kan også inngå.

Se hele læreplanen

Innsats for andre
Dette valgfaget har som mål å gjøre livet bedre for andre mennesker og dermed også for seg selv. Det passer for deg som liker å gjøre en forskjell, som liker å gjøre andre glade. Frivillighet er et sentralt ord, og det vil være fokus på informasjon om organisasjoner som har dette som prinsipp, feks. røde kors, menigheter eller andre. Vi er med på Vea godhetsuke og bidrar ellers i nærmiljøet med vafler på butikken, en hjelpende hånd på hagesenteret eller et oppmuntrende nærvær på sykehjemmet. Ikke minst er gruppen med på å gjøre skoledagen god for medelever – noen ganger overraskelsesfrokost i døren, andre ganger kaffé i lunsjen.
Formål (fra læreplanen)

Valgfagene skal bidra til at elevene, hver for seg og i fellesskap, styrker lysten til å lære og opplever mestring gjennom praktisk og variert arbeid. Valgfagene er tverrfaglige og skal bidra til helhet og sammenheng i opplæringen.

Frivillig arbeid har lange tradisjoner i Norge og foregår innenfor samfunnsområder som idrett, kulturliv, eldreomsorg, barne- og ungdomsarbeid, organisasjonsliv og politikk. Gjennom frivillig arbeid kan alle som ønsker det, delta i meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet. Lokalsamfunnet trenger også i framtida engasjerte mennesker som er villige til å bidra med egne ressurser og kunnskaper for å løse oppgaver som gir verdiskaping. Valgfaget innsats for andre skal gi ungdom en mulighet til å være aktive deltakere i lokalsamfunnet.

Opplæringen skal gjøre elevene i stand til å identifisere behov for frivillig arbeid i lokalmiljøet. De skal også kunne bruke egne ressurser og kunnskaper til å planlegge, iverksette og sluttføre tiltak som imøtekommer behovene. I dette arbeidet skal lokale behov bli ivaretatt samtidig som det skal bidra til å styrke elevenes tilhørighet i lokalsamfunnet. Faget skal gi elevene kunnskap om forutsetningene for frivillig arbeid og praktisk erfaring med å skape noe som kan ha verdi for andre. Kunnskap om etiske retningslinjer, kommunikasjon og samhandling inngår i faget. I arbeidet er det lagt til rette for at elevene kan oppleve å bli verdsatt for den innsatsen de gjør. Eget engasjement i faget skal bidra til at elevene utvikler en bevisst holdning til hvor viktig frivillig arbeid og sosial verdiskaping er.

I valgfaget skal elevene kartlegge behov i lokalsamfunnet. På bakgrunn av funnene skal elevene være med på å finne tiltak som bidrar til å dekke behovene, og deretter gjennomføre og vurdere tiltakene. I arbeidet skal elevene samhandle og kommunisere med ulike aktører på læringsarenaer i lokalsamfunnet og delta der aktiviteten skjer.

Valgfaget henter hovedelementer fra fagene samfunnsfag og RLE, men kan også hente elementer fra naturfag, mat og helse og kroppsøving.

Se hele læreplanen

Teknologi i praksis
Dette valgfaget passer for deg som er interessert i teknologi og er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen. Hvordan fungerer en sykkel, en bilmotor eller en bro? Elevene foretar undersøkelser og skriver rapporter om arbeidet og resultatet. Det er viktig å kunne arbeide selvstendig, men også samarbeide godt i grupper. Omkring halvparten av faget er viet arbeid og programmering med Lego Mindstorm. Det handler om å bygge roboter og få de til å oppføre seg som man ønsker. Dette er altså ikke et rent datafag, men inneholder så mye mer enn det.
Formål (fra læreplanen)

Valfaga skal medverke til at elevane, kvar for seg og i fellesskap, styrker lysta til å lære og opplever meistring gjennom praktisk og variert arbeid. Valfaga er tverrfaglege og skal medverke til heilskap og samanheng i opplæringa.

Teknologi handlar om den menneskeskapte verda og om innretningar og system som kan gjere kvardagen betre. Opp gjennom tidene har menneska brukt kreativitet og skaparevner til å utvikle reiskapar, maskinar og andre teknologiske produkt og løysingar. Teknologien grip inn på mange område, og har gjeve og kan gje både moglegheiter og utfordringar, både for den einskilde og for samfunnet. Innanfor teknologien finn vi dei enklaste verktøy og produkt og den mest avanserte elektronikken. Erfaring med og innsikt i teknologi kan fremje personleg utvikling, demokratisk deltaking og medverke til eit aktivt forhold til ein teknologisk kvardag.

Valfaget teknologi i praksis skal motivere elevane til å utvikle teknologiske produkt med utgangspunkt i lokale behov og problemstillingar. Prosessen frå idé til eit ferdig produkt kan medverke til skaparglede og meistringsoppleving. Gjennom eige arbeid og i samarbeid med andre kan elevane utvikle ferdigheiter og innsikt. Det inneber å prøve ut eigne talent og moglegheiter på ulike steg i prosessen, vurdere prosessar og produkt og få tilbakemeldingar frå andre.

Valfaget handlar om å planleggje, konstruere og framstille gjenstandar og produkt med varierte materiale og teknologiske løysingar. Kunnskap om teknologiske produkt som blir brukte i dagleglivet, gjev eit godt grunnlag for å forbetre produkt og utvikle nye produkt.

Se hele læreplanen

X