Læringsmiljø

Skulen legg stor vekt på at det skal vere eit godt læringsmiljø i klassen og på skulen. Vi ønskjer at kvar enkelt skal møte utfordringer tilpassa eleven sine føresetnader. Miljøet i klassen skal vere prega av ro, orden og disiplin, men og av tryggleik og openheit.

Skulen forventer at lærarar, elever og foreldre samarbeider for at kvar enkelt elev skal nå så langt som mogleg, både når det gjeld røynsle og kunnskap, og i personlig vokster og modning.

X