Permisjon

Søknad om permisjon frå Danielsen Ungdomsskule Osterøy.

Søknad om ein dag fri leverast skriftleg til kontaktlærar. Kontaktlærar svarer på søknaden.
Søknad om fri utover ein dag leverast skriftleg til rektor. Rektor og inspektør behandlar søknaden og gir tilbakemelding til heimen og kontaktlærar.

Retningslinjer for behandling av søknadar om permisjon.

Skulen kan innvilga søknadar om permisjon når det er gode grunnar for det. Døme på dette er:

  • ferieopphald saman med foreldre/føresette når heilt spesielle grunnar har hindra familien i å vera saman i skulens vanlege feriar.
  • turar med fagleg innhald.
  • helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien som tilseier at permisjon bør innvilgast.
  • viktige hendingar i nærmaste familie.
  • eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangement innan kultur, idrett el.likn.

Skulen vurderer kvar søknad individuelt. Søknaden vert også vurdert utfrå lengd på ønskja permisjon.

Heimen må ikkje gjere bindande avtalar eller bestille billettar til reise før skulen har innvilga søknaden.

Skulen kan innvilga fri for ein elev i inntil 2 veker. (Opplæringslova §2-11)

Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans.

Innvilga permisjon gir høve til å få stroke fråver.

X