vi er på opplæring

vi er på opplæring

1 Ansatte som følger Jesus

Skolen tror det å jobbe i en kristen skole er en tjeneste for Gud. IMG_8526Skolen kaller derfor ansatte, ivaretar dem godt og verdsetter dem høyt. Det er en selvsagt forventning at alle ansatte følger Jesus og jobber for å fremme skolens formål.

2 Et kristent skolemiljø

Kristne elever finner bekreftelse og trygghet for sin kristne tro samtidig som ikke-kristne elever opplever seg som fullt ut akseptert.

  1. Alle elever stimuleres til refleksjon i forhold til egen tro. Skolen har faste innslag i skolehverdagen med bibel og bønn i tillegg til faste kristne profilarrangement for elevene.
  2. Det fysiske skolemiljøet synliggjør skolens kristne profil gjennom både kunst og utsmykning, og gjennom at Bibelen er synlig til stede og i bruk.
  3. Skolen har gode strukturer for ro og orden og et læringsmiljø preget av respekt for hverandre.