Fravær og permisjon

 • Foreldre varsler om fraværet før eleven skulle vært på skolen. Dette gjøres ved å bruke Visma App.
 • Foreldre må varsle ved epost/meldebok dersom eleven ikke skal være med i kroppsøvingstimene.
 • Foreldre og elever kan skaffe seg oversikt over elevens fraværet ved å logge på Visma. (Pålogging gjøres ved MinID.)
 • Det er litt ulike regler for permisjon for barneskolen og ungdomsskolen.  Derfor er også permisjonssøknadene ulike.

Barneskolen
Fraværet registreres slik at foreldre og skolen vet når barnet er tilstede på skolen.

Søknad om permisjon for elever –  barneskolen

Ungdomsskolen
Alt fraværet eleven har hatt på ungdomsskolen blir i utgangspunktet registrert på vitnemålet. Det er muligheter til å få strøket noe fravær.

 • En kan få strøket fravær som skyldes helsegrunner
  – Det må legges fram legeerklæring.
  – Fraværet må vare mer enn tre dager.
  – Det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. (Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra første fraværsdag. Se lovteksten)
  – For at vi skal rekke å stryke fraværet, er fristen for å sende legeerklæring en uke før skoleslutt det aktuelle skoleåret.
 • En kan få strøket fravær som gjelder permisjon.
  Skolen svarer på om permisjon blir innvilget. I søknaden kommer det fram hva som er våre retningslinjer. Dersom skjemaet er fylt ut og permisjonen er godkjent, vil skolen stryke fraværet ved slutten av skoleåret.
Søknad om permisjon – ungdomsskolen Søknad om å få slettet dokumentert  fravær på vitnemålet som skyldes helsegrunner
Det er forskrift til friskolelova § 3-40 som regulerer føring av fravær ved skolen:
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a)    dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b)    innvilga permisjon etter privatskolelova § 3-13.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

X