Skulehelsetjenesten

Helsesjukepleiar ungdomsskulen.

Helsesjukeplaiar på ungdomsskulen er :

Namn: Berit Emmerhoff

Mobil nummeret: 902 05 373

E-post: beriemme@danielsensotra.no 

berit.emmerhoff@oygarden.kommune.no

Du treff helsesjukepleiar på skulen kvar mandag, torsdag og fredag.

Helsesjukepleier sine faste oppgåver 

8.trinn: 8.klassesamtale: I løpet av skuleåret får alle 8.klassingane tilbod om individuell samtale hos helsesjukepleiar med måling av høgd og vekt. Det er mange elevar ved skulen. Dette gjer at nokon kjem til 8.kl samtale om hausten, medan andre vil få tilbod på våren. Ta kontakt dersom det er ynskje om å kome til samtale tidleg på året. Elevar og føresette er velkomen til å ta kontakt ved behov, uavhengig av om ein har hatt 8.kl samtale eller ikkje.

9.trinn: Undervisning om seksuell helse. Undervisninga skjer enten i regi av skulen eller helsesjukepleiar.

10.trinn: Vaksinering m/ Boostrix polio

Andre oppgåver:

  • Samtalar og oppfølging med ungdom og foreldre om t.d overvekt, kosthald, eteforstyrringar, søvnvanskar, pubertet, seksuell helse og prevensjon, vanskelege kjensler, mobbing, skilsmisse, sorg, overgrep/vald, atferdsvanskar m.m
  • Undersøking av syn/ hørsel på etterspørsel
  • Grupper saman med samarbeidspartnarar
  • Anna undervisning om helsetema i klassene

Andre faste oppgåver:
Tverrfagleg team/samarbeid
Miljøretta inspeksjon (årleg gjennomgang)

Skulelege er tilstades på skulen ein gong i månaden.

Viktige nettsider:

Helsestasjon for ungdom http://www.fjell.no/fjellungdomsskule/files/2018/11/helsestasjon-for-ungdom.pdf

Plan forskulehelsetjenesten https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/familie/helsestasjon/skulehelsetenesta/

Alarmtelefon https://www.116111.no/

Ung.no https://www.ung.no/ 

Jeg vil vite https://jegvilvite.no/

X