Personvern

Elever skal følge gjeldende regler for elevers bruk av datamaskin på skolen, både i og utenfor definert skoletid. Dette gjelder også bruk av privat datamaskin på skolen.

Skolen loggfører og kontrollerer elevers internettbruk for å administrere systemet, og for å ivareta og kontrollere sikkerheten i datasystemet. Slik loggføring krever ikke samtykke fra elever eller foresatte. Personopplysninger som fremkommer på denne måten brukes ikke senere til å overvåke og kontrollere den enkelte elev.

Skolen informerer alle elever som bruker skolens datamaskiner for undervisningsbruk om at de legger igjen spor etter seg når de bruker maskinene. Når skolen har konkret mistanke om at skolens datamaskiner brukes i strid med retningslinjene på en slik måte at det har samme alvorlighetsgrad som legitimerer innsyn i ansattes e-post og datafiler, vil skolen om nødvendig undersøke elektroniske spor. Skolen innhenter samtykke fra den enkelte elev, eller fra foreldre om eleven er under 15 år, til slik kontroll av elevenes datamaskinbruk.

Bruk av it’s Learning skal ikke medføre overvåking av elever, kun oppfølging. Grensen mellom overvåking og oppfølging er ikke alltid lett å trekke, men intensjonen med bruk av verktøyet skal alltid være å gi eleven gode muligheter til læring og utvikling.

Innsyn i elevers personlige filer og meldinger på it’s Learning.

  • Eleven varsles, og får anledning til å uttale seg før innsynet. Arbeidstakeren blir gitt en begrunnelse for at vilkårene for innsyn er til stede. Dette kan fravikes dersom personopplysningsloven § 23 kommer til anvendelse.
  • Eleven får, så langt det er mulig, rett til å være tilstede under tilsynet – eventuelt med bistand fra tillitsvalgt eller andre.
  • Dersom det ikke er mulig med forutgående varsel, skal eleven gis skriftlig underretning med det samme innsynet er gjennomført. Av redegjørelsen skal det fremgå hvilken metode for tilsyn som ble brukt, og hvilke e-poster og andre dokumenter som ble åpnet. Resultatet av innsynet skal gå frem av redegjørelsen. Dette kan fravikes dersom personopplysningsloven § 23 kommer til anvendelse.

Danielsen Ungdomsskole Sotra forholder seg til kap 9 i personopplysningsforskriften i slike saker.

X