Last ned referat fra FAU sine møter:

Verv 2021-2022

Ungdomsskolen:

Leder:   Birte Lillevik
Nestleder: Geir André Thomassen

Barneskolen: 

Ledar:  Geir André Thomassen

 

Navneliste/oversikt over medlemmer i FAU/klassekontakter 2021-2022

 

Retningslinjer for FAU ved Danielsen barne- og ungdomsskule, Sotra.

 

Retningslinjer for FAU ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra.
§1 Foreldrerådet

 

 

Alle foreldre som har barn ved skolen er etter § 5-4 i Lov om frittståande skular medlem av foreldrerådet.

Rådet skal fremme foreldrenes fellesinteresser, medvirke til å skape et godt skolemiljø, arbeide for et godt samhold mellom hjem og skole, legge til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene og skape kontakt mellom skole og lokalsamfunn.

 

§ 2 Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 

 

Foreldrerådet velger hvert år et arbeidsutvalg (FAU) som består av en representant fra hver klasse. Det forventes at disse er lojale mot skolens kristne verdigrunnlag.

Danielsen Sotra har felles FAU for barne- og ungdomsskolen. I tillegg møtes foreldrerådets representanter fra barneskolen og ungdomsskolen hver for seg ved behov.

Rektor møter etter avtale.

 

§3 Konstituering

 

 

FAU-ungdomsskole og FAU-barneskole konstituerer seg med hver sin leder, nestleder og referent. Det velges også en kasserer for hele FAU. Øvrige oppgaver fordeles etter behov.

Leder for FAU-ungdomsskolen er leder i felles-FAU og FAU-barneskolens leder er nestleder. Disse to møter også i skolens styre.

 

§ 4 Komiteer

 

 

Det kan velges underkomiteer for FAU som arbeider med nærmere definerte oppgaver eller prosjekter.

 

§5 Møter

 

 

FAU har minst to faste møter pr. semester.

FAU, FAU-barneskolen og/eller FAU-ungdomsskolen kan kalle inn til ekstra møter når minst tre medlemmer ønsker dette.

FAU er vedtaksdyktig når minst halvparten av medlemmene er til representert.

Det føres referat fra møtene som skal gjøres tilgjengelig for foreldrerådet i ettertid.

§ 6 Økonomi

 

 

FAU har disposisjonsrett over midler som kommer inn på arrangementer i regi av foreldrerådet/FAU, og barne- og ungdomsskolen styrer pengene fra sine arrangement. Bevilgninger kan kun gis til formål som kommer skolens elever direkte til gode.

FAU-ungdomsskolen disponerer inntektene fra sine arrangement og FAU-barneskolen disponerer inntekter fra sine.

§ 7 Taushetsplikt

 

 

Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av skolens rådsorganer (opplæringsloven § 15-1).

 

§ 8 – Endringer av vedtektene

 

 

Vedtektene gjennomgås en gang i året. Forslag til endringer i vedtektene må sendes skriftlig til FAU. Endringene tas opp og vedtas/vedtas ikke på møte i foreldrerådet.

 

 Utarbeidet av FAU v/Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra, våren 2017

Godkjent av Foreldrerådet v/Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra, 30/8 og 13/9 2017

FAU-oppgaver og ansvarsfordeling

  1. Ordne det praktisk ved julefesten. Egen mal er laget. Ansvar FAU-ungdomsskolen
  2. Ordne det praktiske ved juleavslutning på barneskolen. Ansvar FAU-barneskolen
  3. Arrangere en temakveld for foreldre i løpet av året. Ansvar FAU-ungdomsskolen
  4. Arrangere 17.mai feiring. Ansvar FAU-barneskolen – 1. og 2. klasse
  5. Ordne det praktiske ved avslutningsfesten for 10. klasse om våren. Ansvar FAU-ungdomsskolen. – 9.klasse
  6. Være med i byggekomité ved eventuelle utvidelser eller nybygg.

Andre aktuelle oppgaver.

*Diskutere saker som tas opp i kommunen, skolestyret, elevrådet og foreldremøtene.

*Medvirke aktivt i vurdering av skolen, sosiale tiltak for elevene, organiseringen av undervisningen, trafikkforhold m.m.

*Informere og legge ut referat til foreldrene, for eksempel via skolens nettsted.

*Samarbeide med elevrådet og skolens ledelse. Gi og få råd av skolens ansatte og ledelse.

*Innhente synspunkter fra foreldrene.

All informasjon som ønskes distribuert til elevene må godkjennes av skolen, fordi rektor uansett må stå til ansvar for det skolen driver med.

FAU v/Danielsen Barne- og Ungdomsskule,

Sotra våren 2012

 

Rutiner for valg av FAU ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

 

Viser til «Retningslinjer for FAU ved Danielsen» som ligger på H – håndbok – FAU

Det avholdes felles foreldremøte for hele skolen, deretter møter foreldrene klassevis. På foreldremøte som avholdes på høsten skal det:

  • Velges representant fra hver klasse inn i FAU.
  • Velges vararepresentant fra hver klasse inn i FAU.

Når alle klassene har valgt FAU-representant blir det satt en dato for første FAU-møte. På dette FAU-møte konstituerer FAU seg selv.

Organiseringen har variert noe trinn til trinn. FAU har foreslått at den som er vararepresentant kan være klassekontakt i forhold til å jobbe med det sosiale i klassen. Da har de to valgte representantene sine oppgaver, og de kan være vararepresentanter for hverandre.

På barneskolen er det tradisjon for at de som velges sitter i vervet to år om gangen. På ungdomsskolen er ikke dette nødvendig fordi det er mange foreldre å velge mellom, og ungdomsskolen varer bare tre år.

Skoleledelsen støtter forslagene til FAU og oppfordrer foreldrene i de ulike klassene til å gå for denne løsningen. Vi vil likevel presisere at det er foreldrene som bestemmer hvordan de ønsker organiseringen av dette.

Ansatte ved Danielsen skal ikke være med i FAU. Ansattes ektefeller kan velges, men dette kan også være problematisk. Særlig bør en helst unngå at lederes ektefeller velges som representant. Samtidig må en huske på at alle foreldre er foreldre. De må derfor også ha rett til å engasjere seg dersom de ønsker det.

Ved Danielsen anbefaler vi at lærerne går ut fra klasserommet under valget.

Frode Monsen 01.09.14

 

X