Fremmedspråk, Arbeidslivsfag og Matematikk fordypning

Elevene kan velge enten 2.fremmespråk, arbeidslivsfag eller matematikk fordypning. Dette utgjør to timer i uken på 8. – 10.trinn.

Skolen tilbyr spansk og tysk som 2. fremmedspråk. Elevene kan velge arbeidslivsfag eller matematikk fordypning (ved nok søkere)  i stedet for spansk eller tysk. Alle disse fagene er muntlig eksamensfag.

Hvis du velger arbeidslivsfag eller matematikk fordypning:
Har du hatt arbeidslivsfag eller matematikk fordypning på ungdomsskolen og velger studiespesialiserende på videregående vil du få færre timer til valg av programfag på VG3. Kontakt skolens rådgiver dersom du vil vite mer om dette.

Bytte fra 2.fremmedspråk
«Når ein elev har valt anten framandspråk eller språkleg fordjuping, skal eleven normalt ha faget på heile ungdomstrinnet. Når opplæring i framandspråk og språkleg fordjuping tek til, kan elevane i første halvåret gjere omval i samråd med skolen. Når det ligg føre særlege grunnar, kan skoleeigaren godkjenne overgang på eit seinare tidspunkt.»

X