Klagerett på karakterer

Skrivet gjelder klagerett på standpunktkarakterer og avgangskarakterer. Terminkarakterer er det ikke formell klagerett på, så skrivet gjelder ikke disse karakterene.

Hvem kan klage?

  • Elever over 15 år har klagerett selv. Dessuten kan en annen person klage på elevens vegne, men da må eleven gi skriftlig fullmakt.
  • Merk at en slik fullmakt ikke kan gis til en annen elev i grunnskolen.
  • -Dersom en elev under 15 år ønsker å klage, må foreldre gi skriftlig samtykke til at det skal klages.
  • -Foreldre har egen klagerett dersom eleven er under 18 år.

Klagefrist

  • Det må klages innen 10 dager etter at karakteren er gjort kjent for eleven, eventuelt foreldre.
  • Her telles dagene fra den tiden eleven hadde rimelig anledning til å bli kjent med karakteren.
  • Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt.
  • Dersom fristen på 10 dager ikke kan holdes, må det så snart som mulig tas kontakt med rektor på skolen.

Hvordan går en frem dersom en vil klage?

Dersom en mener at en karakter kan være feil, skal man først ta kontakt med faglærer og kontaktlærer. Ofte kan en slik henvendelse oppklare problemet. Den som klager, kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for den gitte karakteren, eventuelt begrunnelse for hvorfor det ikke er gitt karakter.

Gjelder klagen karakter gitt i avgangsprøven (både skriftlig og muntlig) kan en fra rektor be om å få utlevert eventuelle retningslinjer gitt sensorene til hjelp ved sensureringen.

Bestemmer en seg for å klage, skal klagen leveres rektor.

Her må det tydelig fremgå hvilken eller hvilke karakterer det klages på, og det må være med en begrunnelse for hvorfor det klages.

Begrunnelse er ikke nødvendig dersom klagen gjelder skriftlig avgangsprøve.

Hva skjer med klagen?

Klage på standpunktkarakter:

Rektor ber om uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er satt, eller hvorfor eleven ikke har fått karakter dersom klagen gjelder dette. Rektor lager også en uttalelse om saken. Den som klager, skal ha kopi av disse uttalelsene.Alt materiale sendes deretter til Fylkesmannen i Hordaland. Han skal vurdere hvorvidt det er grunn til å behandle saken på nytt. Hvis han finner grunnlag for ny behandling, sendes saken tilbake til rektor. Rektor og faglærer vurderer om det er grunnlag for ny karakter. Det er rektor som tar den formelle avgjørelsen. Den som klager skal orienteres om hva resultatet av klagen er blitt. Rektors avgjørelse kan ikke ankes.

Ved klage på karakter i orden og oppførsel, avgjør fylkesmannen om klagen blir endret til gunst eller ugunst for klager.

 

Klage på karakter til skriftlig avgangsprøve:

Rektor sender klagen (uten begrunnelse) til Fylkesmannen i Hordaland. Her er det en egen gruppe som vurderer besvarelsen på nytt. Merk at karakteren kan endres både til gunst og ugunst for eleven. Gruppens avgjørelse er endelig. Den som klager skal ha begrunnet svar.

 

Klage på karakter til muntlig avgangsprøve:

Her kan det bare klages på formelle feil som har betydning for resultatet på prøven. Rektor sender saken til Fylkesmannen i Hordaland. Dersom klagen tas til følge, vil prøvekarakteren bli annullert. Hvis eleven ønsker det, er det anledning til å få ny muntlig avgangsprøve. Hvilket fag det blir, kunngjøres for eleven med samme frister som ved den ordinære prøven.

Melding om avgjørelsen på klagen sendes klageren innen 3- tre- måneder etter at rektor har mottatt klagen.

Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en henvende seg til rektor.

 

Regler om klage på karakter er gitt i Forskrift til privatskolelova kapittel 5.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060714-0932.html

Mvh
Alexander Jensen
Rektor

X