Lekser

De siste årene har lekser og betydningen av lekser for læring blitt debattert både blant elever, lærere og foreldre. På skolen vår ønsker vi å gi lekser fordi vi mener at det er viktig for elevens læring.  Men ikke alle typer lekser gir mer læring.  Å gi lekser på feil måte kan føre til demotiverte elever og slitne foreldre.

Lekser må ikke være så vanskelige at eleven ikke har forutsetninger for å gjøre dem. I all hovedsak er lekser ment som repetisjon og trening.  I mange fag er mengdetrening viktig for at eleven skal lære stoffet skikkelig.

Vi ønsker at:

 • lekser skal være knyttet opp mot det emnet som eleven jobber med på skolen.
 • lekser skal gi eleven en opplevelse av mestring.
 • lekser har et moderat omfang. Det er ikke meningen at eleven skal bruke flere timer på lekser hver dag, eller jobbe med lekser hele helgen.
 • lekser skal forberede eleven til undervisningen som skal skje på skolen.

Vi ønsker ikke at:

 • lekser blir gitt for at eleven skal tilegne seg nytt lærestoff hjemme. Å gi eleven ansvar for selv å gå igjennom nytt og krevende lærestoff er som regel demotiverende for eleven.
 • lekser skal være så vanskelig at eleven ikke har mulighet til å få til leksen på egenhånd.
 • leksen krever undervisning hjemme for å få gjennomført lekser.
 • lekser tar så mye tid at det ikke er tid for eleven å være med venner på fritiden. Venner og fritidsaktivetter er som regel  viktig for elevens generelle trivsel. Eleven er avhengig av god trivsel for å prestere på skolen.

Forventet tidsbruk

Hvor lang tid elevene bruker på lekser er individuelt.  Skolen har likevel noen retningslinjer i forhold til hvor mye tid vi tenker er naturlig at eleven bruker på lekser:

1.klasse: 15-30 minutter

2.-4. Klasse: 20-30 minutter

4.-7.klasse:  40-50 minutter

8.-10.klasse:  ca en time. (Repetisjon/øve til prøve – dette kan ta noe lengre tid enn èn time på ungdomsskolen)

 

Individuelt tilpassede lekser
Prinsippet om tilpasset opplæring gjelder også lekser. Alle elever er ulike. Noen elever bruker mer tid på lekser enn andre. Som skole gir vi derfor individuelt tilpassede lekser der vi tenker at det er naturlig.

 

Tips til foreldre.

Forskning viser at det er en klar sammenheng mellom foreldres støtte og hjelp og elevens prestasjoner på skolen.

 • Engasjer deg i barnas læring og utvikling
 • Legg til rette for leksearbeid, sørg for at lekser blir prioritert foran fritidsaktiteter.
 • Legg til rette for at gode rutiner. Lekser bør gjøres på faste steder og til faste tidspunkt.
 • Begrens tilgang til andre medier som tv, internett, spill og mobil når eleven gjør lekser.
 • Lekser skal være overkommelig for alle elever. Det viktigste en kan gjøre som foreldre er  å oppmuntre og støtte. Dersom en opplever at leksearbeidet hjemme ikke fungerer, er det viktig at foreldre tar kontakt med skolen, slik at vi kan finne en god løsning sammen.

 

 

Bakgrunnsmateriale:

https://hihm.no/om-hoegskolen/nyheter/eldre-nyheter/2012/thomas-nordahl-gir-lekseraadkommentere

http://forskning.no/skole-og-utdanning/2015/10/ikke-lekser-men-feil-lekser-som-er-problemet

http://barneombudet.no/dine-rettigheter/pa-skolen/lekser/

 

 

 

 

X