Høsten 2020 tilbyr vi følgende valgfag: Idrettslinje, Programmering, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign 1, Design og redesign 2, Innsats for andre, Girlpower og Sal og Scene.

Om valgfag

 • Det er satt av 1,5 klokketimer til valgfag i uken.
 • Valgfaggruppene kan bestå av elever fra 8.-10.trinn.
 • Dersom det er dårlig etterspørsel etter et valgfag, kan vi erstatte valgfaget med et mer populært valgfag.
 • Vi prøver å organisere valgfagene slik at flest mulig får sitt førstevalg. Men vi kan ikke garantere at alle får sitt førstevalg, derfor må elevene sette opp to alternativer.
 • Dersom eleven ønsker å bytte valgfag må dette skje innen 1.oktober.

Vurdering
Elevene kan velge samme valgfag neste skoleår eller velge et nytt valgfag. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring. Les mer om dette her:

Idrettslinjen


Idrettslinjen er et tilbud til de som ønsker å bruke litt ekstra tid på å utvikle seg innen sin idrett. Det er et krav at eleven allerede driver idretten sin innenfor organisert virksomhet knyttet til et idrettslag.

Idrettslinjen er et samarbeid med Sotra sportsklubb. De ønsker å bidra med fasiliteter og trenerressurser. Vi er også i dialog med kretsen og andre eksterne ressurser. Vi ønsker å kombinere idrett og skole ved å fokusere på holdninger. Her kan vi dra nytte av hverandres kompetanse inn mot elevene med et felles mål om holdningsskapende virksomhet.

Vi prøver å gi et spisset tilbud til alle som ønsker det. Vi innehar mest ressurser og kunnskap innen fotball, håndball og volleyball, men ønsker også at dette skal være et tilbud til andre idrettsgrener. Der det er snakk om mer individuelle idretter vil vi prøve å legge til rette for dette. I slike tilfeller vil vi prøve å lage et godt opplegg i samarbeid med klubben eleven er tilknyttet.
Vi legger vekt på faglig innsats for de som går på denne linjen. Det er viktig at idrettslinjesatsingen ikke går på bekostning av det faglige.

Det vil bli to treningsøkter i uken. For å hente igjen det faglige eleven går glipp av, må elevene på idrettslinjen møte opp på faglig oppfølging utenfor den oppsatte timeplanen. Dette avtales med idrettslærer. Elevene bruker også tiden som er satt av til valgfag til idrettlinje. Eleven vil derfor få karakter i valgfaget fysisk aktivitet og helse.

Vi gjør oppmerksom på at elever kan miste plassen på idrettslinjen dersom det går ut over elevens faglige utvikling eller dersom eleven viser dårlig holdning i skolehverdagen. Dersom eleven ønsker å slutte på idrettlinjen, er det anledning til å gjøre det. Elevene kan da velge et valgfag på en av valgfaggruppene der det er ledig plass.

Arve Walde og Karsten Raunehaug er ansvarlige lærere ved idrettslinjen og har også ansvaret for faglig oppfølging. Dersom det er spørsmål kan dere ta kontakt via mail:
Karsten.Raunehaug@danielsen-skoler.no

Programmering
Programmering valgfag er for deg som ønsker å lære å programmere. Du vil jobbe med å programmere apper og roboter. Du bør like å jobbe med teknologi, problemløsning og matematikk.

Du vil først lære hva programmering er og noen grunnleggende prinsipper. Deretter går vi over på å forstå hvordan vi kan bruke dette ved hjelp av blokkprogrammering (scratch, blockuino.no, code.org).  Du vil også lære tekstbasert programmering. Mesteparten av faget vil handle om å jobbe med forskjellige prosjekter der du får bruke en rekke forskjellige verktøy.

Eksempler på prosjekter:

 • Utvikle en robot som kan utføre forskjellige oppgaver.
 • Bygge drone og programmere den til å fly på egenhånd.
 • Utvikle spill.
 • Programmere apper til smarttelefon .
 • Simuleringer av fysiske objekter.
 • Lage nettside.

For mer info: Harald.ruud@danielsensotra.no

Se kompetansemål for faget her

Fysisk aktivitet og helse
I dette valgfaget får du utforsket egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Du bør like å trening og fysisk aktivitet for  bevege deg for å velge dette valgfaget.

Design og re-design
I dette faget kommer du til å designe og framstille produkter ut fra egne ideer. Du får muligheten til å være kreativ og skape noe nytt ut fra gamle ting. Skal du velge dette faget bør du like Kunst og håndverk.

Faget handlar om to ting.

 • Designprosess – planlegging, måling, undersøking, dokumentering, testing.

Me brukar ma. Digitale verktøy som app.sketchup.com og tinkercad.com i denne prosessen. Du bør vera innstilt på å bruka noko ekstra tid for å læra deg desse verktøya skikkeleg.

 • Produkt – å laga eit produkt så nøye som mogleg der du brukar riktig verktøy på rett måte.

Design og redesign er valfaget for deg som:

 • er nysgjerrig og likar å vera kreativ
 • er ein god lagspelar
 • er sjølvstendig og tek ansvar for gjennomføring
 • er nøyaktig
 • er interessert i å bruka kunnskap frå ma. teknologi, naturfag og matematikk for å få den beste løysinga.
 • søkjer hjelp når du er usikker eller står fast.
 • likar praktisk og variert arbeid med ulike verktøy.
 • er motivert for å planleggja, designa og framstilla eit produkt utifrå arbeidsteikningar og eigne idear.
 • veit at god planlegging er halve arbeidet.
 • er oppteken av miljø og gjenbruk
 • du kan holda orden og rydda etter deg.

Frå læreplanen i faget:

«Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.»

Døme på oppgåver elevane har fått tidlegare:

 • Planlegg og bygg eit modellhus med LED-lys
 • Design ein verktøykasse i sketchup, lag modell i papp, lag verktøykassen din.
 • Arbeidsteikning av modellhus med rett målestokk og mål.
 • Valfri oppgåve (planlegg og lag det du sjølv ynskjer)
 • Oppgåve i 3D-designprogram på data – etter ein oppskrift
 • Design og lag ein kasse i tre.

For eigenvalgte prosjekter kan det henda at elevane sjølv må skaffa material til det dei skal laga.

Kommunikasjonen mellom lærar-elev foregår på teams.microsoft.com og det vert forventa at eleven har denne appen lasta ned på telefon og datamaskin, og at den vert sjekka kvar veke.

Faget innsats for andre er for deg som har lyst til å være med å hjelpe andre.  Vi skal kartlegge andres behov og finne ut hvordan vi kan bidra.

Som navnet sier er faget bare for jenter. Det tar utgangspunkt i læreplanen for Fysisk aktivitet og helse. For å velge dette faget bør du like fysisk aktivitet. Faget vil også ha på fokus på kropp, identitet, selvbilde helse og kosthold.

Sal og Scene
Valgfaget Sal og Scene er nytt valgfag for 2020. I dette valgfaget er for deg som liker å stå på scenen, og som liker å være med å skape og formidle.

X