Om veilederens funksjon

I dag mer enn noen gang har barn og unge mange sammenligningsarenaer og føler på stress og utilstrekkelighet. De føler på mange krav fra omverdenen, både til prestasjoner og til utseende. Vi vet at mange sliter og har behov for et sted å henvende seg og noen å snakke med. Noen ganger lurer de på noe om seg selv, kroppen og helsa si, de kan slite med relasjoner og vennskap eller så trenger de kanskje bare å snakke. I tillegg til den kommunale skolehelsetjenesten som er tilgjengelig på skolen har Danielsen skole, Sotra også ansatt en veileder. Helsesykepleieren og veileder sin rolle vil overlappe og utfylle hverandre.

Veilederen er ansatt ved skolen for å arbeide for elevenes helhetlige trivsel og gi elevene et sted å henvende seg når de har bruk for støtte og samtale. Fra Skoleåret 2004/05 har Irene Ludvigsen vært ansatt i veilederstillingen i 60%. Hun bor på Hjellestad, er gift og har fem voksne barn. Hun er utdannet sykepleier ved Diakonissehjemmets sykehus, Haraldsplass og har videreutdannelse i Familieterapi ved Diakonhjemmets høyskole i Oslo. I 3 år vikarierte hun i helsesøsterstillingen ved Danielsen ungdomsskole, Bergen og har i tillegg jobbet i 10 år som familieterapeut ved Familiesenteret i Bergen.

VEILEDERENS FUNKSJON

Skolehelsetjenesten og veileder har som sin oppgave å være en pådriver for at elevene går ut av skolen med en så god helse som mulig, og med en adferd som påvirker helse, livsstil og livskvalitet i en positiv retning. Helse er ikke bare en tilstand med fravær av sykdom, men også en situasjon med muligheter til utvikling av egne evner, ressurser og velvære.

Målet for både helsesøster og veileder vil slik sett være ganske likt og derfor kunne sammenfattes slik:

  • Å fremme fysisk, mental og sosial utvikling og en positiv selvoppfattelse
  • Å skape holdninger og en livsstil som er forenlig med et langt liv og full utfoldelse.
  • Å gi nødvendig innsikt i kroppens oppbygning og funksjon.
  • Å drive rådgiving i ernæring, mosjon, samliv og bruk av alkohol, tobakk og rus.

Veilederen vil ha samarbeid med lærere, rådgiver og helsesykepleier, men også PPT, BUP, Psykolog, familievernkontor oa om nødvendig.

Danielsen skole er en kristen friskole som etter friskoleloven er godkjent for å være et “annerledes” tilbud og et alternativ til den offentlige skole. Også veilederens rolle vil bli utøvd i respekt for dette. Danielsen skoler ønsker å bevisstgjøre og peke på andre veier og andre måter å oppnå et “godt liv” på enn det som ensidig spres gjennom reklame og massemedia. For å kunne velge, må en ha ulike valgmuligheter, og vi vil hjelpe elevene til å reflektere over det.

VEILEDERENS OPPGAVER

Å være tilgjengelig for elevene

Veileder vil ha som hovedoppgave å være tilgjengelig for samtale med elever som ønsker det. Elevene kan selv ta kontakt, eller de kan bli henvist av lærer eller foreldre. Tema for samtalene kan være store eller små problemer av enten fysisk, psykisk, sosial eller åndelig karakter. De får ikke fravær for denne samtaletiden. Elever som opplever kriser vil bli gitt tilbud om samtale og evt oppfølging. Slike samtaler sees på som en del av skolens tilbud og foreldre blir vanligvis ikke informert med mindre eleven selv ønsker det, eller elevens problem går inn under meldeplikten. Foreldre er velkommen til å ta kontakt dersom de har bekymringer i forhold til barnet/ungdommen sin.

Tilrettelegge for undervisning i “Det gode liv”

Veilederen vil ha ansvar for utarbeidelse, tilrettelegging og undervisning i en temasamling som er kalt; “Det gode liv”. Disse temaene vil i hovedsak gå gjennom 8., 9. og 10. årstrinn. Det vil bli undervist om bl.a. : psykisk helse, selvbilde, følelser, å sette egne grenser, kommunikasjon, vennskap, konfliktløsning, pubertet, kosthold, søvn, kropp & trivsel, forelskelse og samlivsundervisning.

Lede samtalegrupper

En del av elevene på skolen får tilbud om å være med i samtalegruppe. Gruppene er satt sammen av elever som selv har lyst til å være med og siktemålet er å øke elevenes trivsel og samholdet i klassen. Samtalegruppene er ikke undervisning, men en metode til refleksjon, innlevelse og egne vurderinger, de kan derfor være med på å øke den sosiale kompetansen. De elevene som skal være med vil få med et informasjonsbrev hjem i forkant.

Tilgjengelig for foreldresamtaler

Barne- og ungdomstiden kan ofte være en stormfull tid både for de unge og for foreldrene. Dersom noen foreldre ønsker samtale og veiledning i forhold til familiesituasjonen og barnet/ungdommen, er dere velkommen til å ta kontakt.

6 Irene Ludvigsen 2008
Vennlig hilsen

Irene Ludvigsen
Sykepleier og familieterapeut
irenel@danielsensotra.no 

X