SFO er åpen hver dag fra kl.07.30-08.30 og fra skoledag slutt til kl.16.30.

En kan velge mellom hel eller halv plass på SFO. Halv plass er inntil 11 timer i uken og man kan velge mellom 5 ulike moduler. Se søknadsskjema.
Barna vil få servert et måltid i løpet av SFO dagen. En gang i uken er det varm mat.
Utenom frilek har barna tilbud om ulike aktiviteter hver dag. Se aktivitetsplan.

En gang i måneden er det bursdagsfeiring.

Alle barn som går på SFO må ha klær og sko til alle typer vær på plassen sin i garderoben. Husk skifteklær i kassen. Vi er ute selv om det regner…

SFO er ikke åpen i skoleferier. Barn som går på Danielsen Barneskule SFO kan søke Øygarden kommune om SFO plass når det er ferie.
Påmeldingen er bindende og søknadsfrist er 4 uker før ferie start.
https://www.oygarden.kommune.no/tjenester/barnehage-skule-og-familie/skule/skulefritidsordning-sfo/ferie-sfo/

Danielsen Barneskule SFO følger Øygarden Kommune sine takster.
Priser for skoleåret 2020/21
Hel plass kr 2580,- Redusert plass etter skoletid til kl. 16.30 kr 2500,-
Halv plass kr 1990,-
3 dager kr 1350,-

Matpenger pr mnd er kr. 130,- og kr 95,- for 3 dager i uken.
(Med forbehold om prisendring)

Telefon: 46977111

Søknadsskjema SFO

Søknadsskjema SFO

Aktivitetsplan

Mandag:
Uteaktiviter
Matpause
Fri leik inne og ute
Gymsal 4.klasse
Fotball ute
KFskolen_illustrasjon2012_493Hobby 1.og 2.klasse
Playstation/Wii 2.klasse partallsuker
Lekserom

Tirsdag:
Uteaktiviter
Matpause
Fri lek inne og ute
Gymsal 3.klasse
Strikkeklubb
Playstation / Wii 3.klasse oddetallsuker
Playstation / Wii 4.klasse partallsuker
Lekserom

Onsdag:   
Uteaktiviteter
Matpause
Fri leik inne og ute
Hobby 3. og 4.klasse
Volleyball i gymsal
Fotball ute
Lekserom

Torsdag: 
Uteaktiviteter
Matpause – varm mat
Fri leik inne og uke
Gymsal 1. og 2.klasse
Strikkeklubb
Lekserom

KFskolen_illustrasjon2012_208

Fredag :    
Uteaktivitete
Matpause
Fri leik inne og ute
Bingo
Fotball ute
Gymsal for de som vil

Vedtekter

1 Retningsliner

Skulefritidsordninga på Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal følgja lov og forskrifter som gjeld for skulefritids-ordning og dei retningslinene som er vedtekne styret for Danielsen Skoler.

Styret for Danielsen Skoler godkjenner vedtektene og får fullmakt til å gjera endringar.

 • 2 Formål

Skulefritidsordninga er eit frivillig aktivitets-, kultur- og fritidstilbod for barn i 1. – 4. klasse og barn med spesielle behov frå 1. – 7. klasse. Fritidsordninga skal gi barna omsorg, tilsyn og gode utviklingsvilkår.

For barn med spesielle behov frå 5.klasse og oppover – kan skulen rådføre seg med PPT. Skulen sine generelle mål gjeld også for skulefritidsordninga.

 • 3 Overordna styring

Styret for Danielsen skoler er ansvarleg for drift av dei skulefritidsordningar som er omfatta av desse vedtektene.

 • 4 Lokal styring

Ved Danielsen barne og ungdomsskule er rektor fagleg og administrativ leiar. Dersom det er fleire enn 23 barn i

skulefritidsordninga, skal der vere ein dagleg leiar.

 • 5 Tilsette i skulefritidsordninga

Dagleg leiar skal ha pedagogisk utdanning eller minimum utdanning som fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeid.

Retningsgivande bemanning er 12 barn per vaksen.

 • 6 Inntak av barn

Alle barn i 1. – 4. klasse er sikra plass etter søknad. Barnet har plassen til plassen vert sagt opp eller ut 4. klasse.

Søknadsfristen for hovudinntak er 1.juni Søknaden er

bindande.

 • 7 Opptaksperiode og oppseiingsfrist

Frist for oppseiing/endring av plass er 1 mnd. Oppseiing/endring gjeld frå 1. kvar månad.

 • 8 Betaling for opphald

Danielsen Barne og Ungdomsskule følgjer Fjell kommune sine betalingssatsar. Betaling skjer kvar månad til Danielsen stiftelse. Matpengar kjem i tillegg på kr 130/95 per månad.

Dersom foreldre ikkje har betalt for opphaldet dei tre siste månadene, vert barnet sagt opp med 1 månads varsel, og misser plassen i skulefritidsordninga. Dersom borna vert henta for seint, må dei føresette betala kr 250 for kvar påbyrja time.

 • 9 Måltid

Alle borna får eit måltid med mat med drikke kvar dag på SFO. Ein gang i veka får dei varm mat.

 • 10 Areal ute og inne

Lokale og uteareal som er nytta til skulefritidsordning skal vere godkjent etter lov og forskrifter. Lokala skal vere tilrettelagt for funksjons-hemma.

Kvar skulefritidsordning skal ha eit baserom der materiale og utstyr kan samlast. Det samla arealet som skulefritidsordninga kan nytte i heile opningstida skal ikkje vere mindre enn 2,5 kvm pr. elev.

Kvar skulefritidsordning, ved samarbeids-utvalet, definerer sitt eige uteområde innanfor dei rammene som er sett i forskrifter for helse, miljø

og tryggleik.

 • 11 Dagleg opphaldstid og årleg opningstid.

Maksimal opningstid i skulefritidsordninga på Danielsen Barne og Ungdomsskule er mellom 07.30 og 16.30. Skulefritidsordninga har fylgjande plasstypar:

– Heil plass, frå 11 t/v veke.

– Delt plass, inntil 10 t/v.

Danielsen barne og ungdomsskule  har eigen avtale med Fjell kommune om ferie SFO. Søknadsfrist er tre veker før ferien, søknaden skal sendast direkte til Fjell kommune.

 • 12 Tilsyn

Fylkesmannen i Hordaland fører tilsyn med ordninga.

X