Søke skoleplass

Avgjørelser om inntak er enkeltvedtak, jf. forvaltningslova § 2. Departementet er klageinstans.

Vi har fortsatt noen få ledige plasser til høsten! 

Ledige elevplasser

Ta kontakt med skolen dersom du ønsker å vite mer om dette. Du kan også fylle ut søknadsskjema og sende det til oss så snart som mulig.

Inntaksreglement

INNTAKSREGLEMENTfor Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule skjer i samsvar med reglene i Friskolelova.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

  1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret.
  2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en ”Danielsen skole” (barne-, ungdomsskole eller videregående skole).
  3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
  4. Barn av ansatte ved Løveparken Barnehage.

§ 3:  Søkere får elles plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummererte i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptak dersom kjønnsfordelingen overskrider 2/3-deler.

§ 4:  Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

Elever kan ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli. Elever som har fått tildelt plass i løpet av denne perioden starter skolegangen ved oppstart av påfølgende skoleår. Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen de kommer fra og som derfor får bytte skolekrets.

§ 5:  Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

 

Vedtatt av skolestyret den 19.04.2021.

X