Kjennetegn på en Danielsen skole

Kjennetegn på en Danielsen skole

1 Ansatte som følger Jesus

Skolen tror det å jobbe i en kristen skole er en tjeneste for Gud. Skolen kaller derfor ansatte, ivaretar dem godt og verdsetter dem høyt. Det er en selvsagt forventning at alle ansatte følger Jesus og jobber for å fremme skolens formål.

2 Et kristent skolemiljø

Kristne elever finner bekreftelse og trygghet for sin kristne tro samtidig som ikke-kristne elever opplever seg som fullt ut akseptert. Alle elever stimuleres til refleksjon i forhold til egen tro. Skolen har faste innslag i skolehverdagen med bibel og bønn i tillegg til faste kristne profilarrangement for elevene. Det fysiske skolemiljøet synliggjør skolens kristne profil gjennom både kunst og utsmykning, og gjennom at Bibelen er synlig til stede og i bruk. Skolen har gode strukturer for ro og orden, og et læringsmiljø preget av respekt for hverandre.

3 Verdiforankret skoleutvikling

Skolen driver systematisk skoleutviklingsarbeid med forankring i egen formålsparagraf og eierorganisasjonenes evangelisk-lutherske grunnsyn. Dette skjer både lokalt og i samarbeid med de andre Danielsen-skolene. Skolen har et ideologisk og pedagogisk engasjement for friskolesaken med basis i foreldreretten og bibelens mandat som synliggjøres i aktiv deltagelse i nasjonale fora for friskolesamarbeid. På dette grunnlag driver skolen undervisning med tanke på å bevisstgjøre og utruste eleven for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

4 Kristen faglighet

Undervisningen synliggjør et kristent Gudsbilde og en helhetlig kristen virkelighetsoppfatning gjennom å utfordre det tradisjonelle sekulære perspektivet i fagene og ha en bevisst holdning til lærebøkenes ideologi. Skolen har egen generell læreplan og bruker egenutviklet godkjent læreplan i kristendom. Skolen verdsetter den direkte kontakten mellom lærer og elev, og har tilstedeværende, kvalifiserte lærere preget av et syn på elevene som unike og verdifulle

5 Veiledning til et godt liv

Skolen har som ambisjon å være i fremste rekke av sitt skoleslag på veiledning for livet, og tilbyr der for sine elever systematisk og verdiforankret livsveiledning fra både lærere, veiledere (rådgiver, helsesøster o.l.) og andre ansatte. Det viktigste momentet for å lykkes med dette er ansatte med en tydelig kristent forankret omsorg for eleven. Skolen har styrket veiledningsressurs i forhold til det som forventes i kommunale og fylkeskommunale skoler av samme art.

6 Lovlig non-profit drift med kvalitet i alt vi gjør

Skolen er godkjent etter Friskoleloven som et livssynsalternativ til kommunale eller fylkeskommunale skoler. Skolen vektlegger systematisk kvalitetssikringsarbeid for å sikre at driften er i tråd med til enhver tid gjeldende lovverk og for å sikre at det er kvalitet i alt vi gjør. Skolen har en nøktern økonomistyring i haugiansk ånd for å sikre langsiktig bærekraftig skoleutvikling og at alle skolens midler skal komme elevene til gode.