Vedtektene

UTDRAG FRA VEDTEKTENE FOR DANIELSEN-SKOLENE

Last ned vedtektene for Danielsen-skolene i pdf-format

§ 2 Foreningens formål

Foreningen Danielsen Videregående Skole*) har til oppgave å stå for skolens drift herunder gi undervisning på den videregående skoles nivå. Det inngås nødvendige avtaler for leie av bygning m.v. Undervisning skal skje i overensstemmelse med ”Lov om private skolar” med senere endringer, og i samsvar med det grunnlag og de planer skolen arbeider ut i fra. Undervisningen skal føre frem til offentlig godkjent eksamen og vitnemål.

 

Foreningen har følgende basis og formål:

 

a. Danielsen Videregående Skole skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.**)

 

Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og etterfulgt.

 

b. I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

 

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.

 

Foreningens virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis.

 

* Paragrafen er lik for alle Danielsen-skolene.

** Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse), samt den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

 

nnn