Deltalinjen gir praktisk erfaring og samfunnsengasjement

Vil du delta?

Gjennom tverrfaglighet og en praktisk tilnærming til fagene blir elevene på deltalinjen samfunnsengasjert.

Med deltalinjen ønsker vi å gjøre deg bevisst på mulighetene du har til å engasjere deg ved å bidra positivt i samfunnet, enten det er gjennom sosialt arbeid, politikk, journalistikk, entreprenørskap eller annet. Samfunnsengasjementet gir deg større muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen.

Foran Stortinget under studieturen til Oslo i Vg1

Hvorfor ordet delta?

Deltalinjen er en fordypningslinje på studiespesialisering innenfor programområdet samfunnsfag og økonomi. Navnet «delta» er valgt av flere årsaker.

I matematikken betyr delta endring, og elven i et elvedelta tar nye løp, sprer seg utover og påvirker omgivelsene der den renner. På denne fordypningslinjen ønsker vi å oppmuntre til deltagelse og samfunnsengasjement, som igjen kan bidra til endring for den enkelte, for omgivelsene og for samfunnet. Engasjementet og endringen kan finne sted innen sosialt arbeid, politikk, journalistikk, entreprenørskap eller annet.

Tett samarbeid med ulike bedrifter, organisasjoner og forskningsinstitusjoner preger denne linjen. Dette tydeliggjøres gjennom det som skjer på deltalinjen. I tillegg til at delta betyr endring og å delta, har hver bokstav i ordet «delta» en spesiell betydning på deltalinjen;

  • D – debatter. Gjennom undervisning og praktiske øvelser skal elevene oppnå kompetanse i å argumentere for egne meninger i samfunnsdebatten. Dette gjøres ved å trekke inn ulike eksperter som foredragsholdere, og gjennom hyppige debatter i undervisningen. På den måten tror vi at deltalinjen vil gi et engasjerende miljø som utfordrer og støtter elevene i deres valg om å bidra til en positiv endring i samfunnet.
  • E – ekskursjoner. I Vg1 besøker elevene Stortinget i Oslo for å lære mer om blant annet Stortinget og hvordan det er å være stortingsrepresentant. I Vg3 drar deltaelevene på en lengre utenlandsekskursjon til Uganda, hvor det blir fokus på entreprenørskap, politikk og sosialt arbeid.
    Siden deltalinjen krever mer ressurser, blant annet i forbindelse med studieturen til Oslo og utenlandsekskursjonen, er det et tillegg i skolepengene per måned på kr 200 i Vg1, kr 550 i Vg2 og kr 900 i Vg3 (for 10 måneder pr år alle årene).
  • L – læring i praksis. Læring i praksis vil si at elevene i én uke i både Vg1 og Vg2 hospiterer i enten en bedrift, i en organisasjon eller institusjon, eller i et politisk parti. Disse ukene får de praktisk erfaring og opplever skolefagenes relevans i arbeidslivet. Barnevakten, Bergen Tingrett, Røde Kors, politiske partier og byråd, avisen Dagen, FN-sambandet og Jusformidlingen er eksempler på steder elevene har hospitert.
  • T – tverrfaglighet. For å oppnå tverrfaglighet, vil elevene ha et programfag allerede i Vg1 (5 t/uke). 2-timers faget geografi flyttes derfor fra Vg1 og opp til Vg2.
    Samfunnsengasjementet vil også sette sitt preg på ulike fellesfag, spesielt norsk, kristendom, samfunnsfagene og matematikk 1P (praktisk matematikk), i tillegg til programfagene.
  • A – arrangementer. Elevene lager selv, ved hjelp av lærerne, arrangementer på og utenfor skolen, og knytter gjennom dette bånd til personer og organisasjoner utenfor skolen. Arrangementene er knyttet opp til kompetansemålene i samfunnsfagene.

Ordsky

Deltalinjen sin visjon

Vi vil utdanne og engasjere unge til å delta i samfunnsutviklingen, i tjeneste for Gud og mennesker

Fag og inntak

For å oppnå en mer praktisk tilnærming til fagene og økt tverrfaglighet, vil elevene på deltalinjen ha et programfag allerede i Vg1 (5 t/uke). De som velger økonomi som fordypning vil ha programfaget markedsføring og ledelse 1, og vil gjennom dette faget få mulighet til økt praktisk erfaring gjennom å drive ungdomsbedrift. Dermed får disse elevene helt fra  Vg1 av en erfaring med og kompetanse i å være gründere.

De som velger den samfunnsfaglige retningen på deltalinjen, vil ha programfaget sosiologi og sosialantropologi i Vg1. Med både samfunnsfag (3 t/uke) og sosiologi og sosialantropologi (5 t/uke) i Vg1, vil elevene få større mulighet for samfunnsfaglig tenkning og praktisk tilnærming til fagområdet. Det blir dermed mer tid til debatt, ekskursjoner og annen læring i praksis.

For å unngå for stor faglig belastning for delta-elevene, er det obligatoriske 2-timers faget geografi flyttet fra Vg1 og opp til Vg2. De elevene som tar Vg2-året ved en av våre samarbeidsskoler i USA, må ta geografi-faget i Vg3.

På Vg2 anbefaler vi delta-elevene ta Samfunnsøkonomi 1 som programfag. I dette faget studerer vi beslutninger og valg som økonomiske aktører – individer, bedrifter, staten og andre – tar, og forsøker å forklare bakgrunnen for beslutningene. Du vil lære å beskrive og forstå samfunnet for å kunne påvirke og forutse hva som vil skje.

Det blir gitt et tilbud om å søke seg til deltalinjen i Vg1 ved svar på inntak. Det betyr at en ikke trenger å søke seg til deltalinjen ved det ordinære opptaket 1. mars, men at en får muligheten til dette ved et positivt svar på søknad om opptak.

X