Skolens historie

Danielsen Videregående Skole er en av åtte skoler i Egill Danielsen Stiftelse. Eksamensrett fikk skolen i 1972 da Privatskoleloven kom, og samtidig også rett til offentlig tilskudd på 85% av driftsutgiftene.

Danielsen skole ble etablert i 1932 med en realskoleklasse på 24 elever. Skolen holdt til i det som da var Domkirkens menighetshus, i Kong Oscarsgate 27. Skolens grunnlegger, eier og rektor var den nyutdannede cand.filol. Egill Danielsen. Skolen vokste raskt, og etter hvert kom også gymnasklasser til.

Utenfor Gimle Skole i 1940-årene

Utenfor Gimle Skole i 1940-årene

De første knappe 30 årene holdt skolen til forskjellige steder i Kong Oscarsgate, før den etablerte seg mer varig i Kong Oscarsgate 31, hvor videregående holder til idag. I 1972 ble skolearealet utvidet til også å omfatte naboeiendommen i Halvdan Kjerulfsgate 6a.

Fram til privatskoleloven kom i 1970 ble Danielsen skole drevet for det meste bare ved hjelp av skolepenger. «Kveldsskolen», som var et deleksamenstilbud til voksne på privatbasis, ble skilt ut som egen avdeling med egen administrasjon i 1996 under navnet Intensivgymnaset.

[006481]

Leirskoleopphold på Voss i 1951. Fremme til venstre sitter norsklæreren, Marie Wilhelmsen (senere Berg).

Realskoleklassene ble avviklet på 1960-tallet da ungdomsskolen med 9-årig skoleplikt ble innført i Norge. Et tilbud til denne aldersgruppen ble tatt opp igjen da Danielsen ungdomsskole ble etablert i St. Jørgensgate i 1986.

Rektor og skolegründer Egill Danielsen

Rektor og skolegründer Egill Danielsen

Egill Danielsen var skolens leder fram til 1977, altså i 45 år. Han la ned et enormt arbeid for å holde skolen gående i med- og motgangstider. Selv om han var rektor, med ansvar for økonomien, personalet, elevene og undervisningen, hadde han full lærerstilling og vel så det. Skolens første lokaler var ikke utstyr med tavle, og da fant Egill Danielsen likeså gjerne frem sag, hammer, spiker og malerkost og spikret sammen en selv.

Lars Johan Danielsen, som ble ansatt som inspektør ved skolen i 1972, overtok som rektor etter sin far i 1977.

Høsten 1972 ble det første styret for skolen etablert ut fra Privatskolelovens bestemmelser. Kjell Bjørsvik var styreformann fram til 1975 da han flyttet fra Bergen. Etter den tid var Rasmus Skurtveit formann i styret.

Egill Danielsen eide selv skolen fram til 1. januar 1974. Da overdro han den til en selveiende, kristen stiftelse. I grunnreglene formulerte skolens grunnlegger at skolevirksomheten skulle være forankret i kristne grunnverdier slik disse kommer til uttrykk i Den Hellige skrift og Den norske kirkes evangelisk-lutherske bekjennelse.

I 2007 feiret Danielsen 75-års jubileum. Danielsen skoler består i dag av en videregående skole, et intensivgymnas, fem ungdomsskoler og en kombinert barne- og ungdomsskole. De siste ankomne er Danielsen Ungdomsskole Osterøy, som startet opp i 2011, Danielsen Ungdomsskole Frekhaug og Danielsen Ungdomsskole Haugesund, som begge startet opp i 2012, og Danielsen Ungdomsskole Karmøy, som ble opprettet i 2013.

X