Læreplan

Læreplan 8.-10. trinn.
Justert juni 2011.

Læreplan for Danielsen skoler – etter kunnskapsløftet

Danielsen skoler har vært godkjent etter ”Lov om tilskot til private grunnskular og private skular som gjev vidaregåande opplæring (privatskulelova)”, av 1973 med senere endringer. De ble opprettet i samsvar med § 3 pkt a. som sier at: ”for å bli godkjend med rett til tilskot etter denne lova må skulen anten vera: a. Skipa av religiøse og/eller etiske grunnar,..”.

Danielsen skoler er opprettet på et religiøst-etisk grunnlag.

Skolene har fulgt de faglige krav som var stilt etter § 4 i den tidligere Privatskulelova.

Den eldre Privatskulelova er i dag erstattet av ”Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskulelova)” av 07.04. 2003. Med senere endringer. I   § 1-1 omtales formålet med denne loven: ”Formålet med denne lova er å medverke til at det kan opprettast og drivast private skolar, mellom anna skolar, slik at foreldre og elevar kan velje andre skolar enn dei offentlege, jfr menneskerettsloven § 2 nr. 2”.

I § 2-1 omtales godkjenning av private skoler og deres grunnlag: ”Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:

 1. Religiøst
 2. ….”

Danielsen skoler er et alternativ på religiøst grunnlag.

I skolens vedtekter § 2 sies følgende:

 1. a) Danielsen Ungdomsskole …. skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet forankret i troen på Gud som skaper og frelser slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.*

Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og etterfulgt. 

 1. b) I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. 

I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.
Foreningens virksomhet skal bygges på ikke-kommersiell basis.

* Omfatter de tre oldkirkelige symboler (den apostoliske, den nikenske og den athanasianske bekjennelse), samt den augsburgske bekjennelse og Luthers lille katekisme.

Skolen er opprettet for å gi hjelp til foreldre og elever som ønsker å velge en skole som gir kristen oppdragelse basert på de kristne grunnverdiene.
Skolen vil sikre at elevene får ei ”jamgod opplæring” med elever i de offentlige skolene, jfr. § 2-3 i Privatskolelova. I det følgende vil dette komme fram ved at skolen bygger på den offentlige læreplanen, LK 2006, med de endringer og tilføyelser som er nødvendige for at skolens skal ivareta sitt religiøs-etiske grunnlag slik dette er nedfelt i skolens vedtekter.

 

Skolens grunnlag og formål

Danielsen skoler har utarbeidet en læreplan for ungdomskolen og videregående skole, generell del, som et tillegg til den offentlige læreplanen av 1997. Her ble det gitt en fyldig beskrivelse av den teologiske plattformen og noen pedagogiske konsekvenser av den. (Den er blitt sendt inn ved tidligere søknader etter L97).

I det følgende skal vi gi et mer sammenfattende uttrykk for skolens egenart i relasjon til generell del I av LK 2006.

Skolens samlede virksomhet er forankret i de kristne grunneverdiene slik disse kommer til uttrykk i Bibelen og Den norske kirkes evangelisk luthersk bekjennelse, dvs. i samsvar med Luthers lille katekisme, den augsburgske bekjennelse og de tre oldkirkelige symbolene.

De sentrale grunnsannhetene som skolens virksomhet bygger på, er følgende:

 • En kristen virkelighetsforståelse forankret i Bibelens åpenbaring av Gud som skaper og frelser, jfr de tre oldkirkelige symbolene.
 • Et kristent menneskesyn hvor relasjonen til Guds gjerninger er fundamental. Dette kommer til uttrykk ved at mennesket er skapt i ”Gud bilde” med evne til å høre og svare på Guds tiltale, med kall til å tjene og med ansvar overfor Gud for sine tanker, ord, holdninger og gjerninger.
 • Kjennskapet til Gud som skaper og Guds gode vilje for livet i skaperverket gir et etisk grunnlag for menneskets livsorientering og livsførsel i skaperverket i møte med naturen, kulturen og samfunnet, jfr. 1.trosartikkel og de 10 bud med Luthers forklaringer. Dette er uttrykt i et gudgitt kultur- og forvalteroppdrag som skal tjene medmenneskene.
 • På grunn av syndefallet kom menneskene i et motsetningsforhold til sin skaper og ble fanget inn av syndens makt og skyld. Det har påført naturen, kulturen og samfunnslivet store ødeleggelser og indre motsetninger som har resultert i at menneskene bare kan realisere det gode livet i kamp mot det onde i tilværelsen. Som skaper søker Gud å verne og opprettholde skaperverket ved å kalle og tilskynde menneskene til å gjøre det gode og til å motvirke kaos og oppløsning. Fordi Guds lov er skrevet i alle menneskers hjerter, Rom 2,15, har alle evne til å gjøre det gode i kamp mot det onde.
 • Gud som frelser sikter på å forløse menneskene og skaperverket fra det onde. Kjennskapet til Guds frelsesplan og frelsesgjerning i Jesus Kristus gir et møte med Guds enestående kjærlighet til menneskene. Guds siktemål var å fri menneskene fra deres skyld og skam og å skape håp for framtiden, jfr. 2. og 3. trosartikkel med Luthers forklaringer.
 • De som tar i mot Guds frelse, blir lagt til Guds menighet hvor den enkelte utrustes ved ord og sakrament til å elske og å tjene Gud gjennom bekjennelse, lovprisning og gode gjerninger og ved å gjøre Guds gjerninger kjent for alle mennesker.

Disse grunnsannhetene er utledet av Bibelen og leder inn til Bibelens sentrale innhold. Den norske kirkes bekjennelseskrifter gir et sammenfattende og læremessig uttrykk for dem. Det er fram for alt kristendomsundervisningen som vil gi kunnskap og innsikt i grunnsannhetene. Men de vil gjennomsyre hele skolens virksomhet.

Generell del av LK 2006

Menneskelivet i sin historiske og sin aktuelle sammenheng tar alltid konkret form innenfor en bestemt kulturell og samfunnsmessig referanseramme. Mennesket slik det møter sentrale livsområder og –oppgaver, kan beskrives slik det gjøres i Generell del I av LK 2006. Her settes det et fokus på:

 • Det meningssøkende menneske
 • Det skapende menneske
 • Det arbeidende menneske
 • Det allmenndannede menneske
 • Det miljøbevisste menneske
 • Det integrerte menneske

Framstillingen gir et verdifullt bidrag til å forstå menneskets situasjon og oppgave i dagens kultur- og samfunnssituasjon med bakgrunn i våre kulturelle tradisjoner.

Norsk kultur og samfunnsliv er preget av verdier som har sine historiske røtter i de kristne og humanistiske tradisjonene. Verdier fra kristendommen og humanismen har dels stått i spenning til hverandre og dels har de supplert hverandre. I en kristen skole med basis i Bibelen og den evangelisk-lutherske bekjennelse blir de humanistiske verdiene tilordnet det kristne tros- og moralgrunnlaget slik at de lar seg forene med Guds skapervilje og menneskets grunnleggende ansvarlighet for Gud.

På dette grunnlag blir generell del av LK 2006 tolket og anvendt.

På basis av skolens formål og et felles verdigrunnlag samlet i uttrykket kristne og humanistiske verdier vil skolen sikte på å realisere de oppgavene som er omtalt i Privatskolelova § 1-1:

a) å utvikle personlegdommen, talentet og dei mentale og fysiske evnene til elevane,
b) å utvikle respekt for menneskerettane, grunnleggjande fridommar og for dei prinsippa som pakta til Dei sameinte nasjonane vernar om,
c) å utvikle respekt for foreldra og den kulturelle identiteten, språket og verdiane til eleven, for dei nasjonale verdiane i det landet der eleven bur, og respekt for kulturar som er ulike hans eller hennar eigen,
d) å førebu eleven til eit ansvarleg liv i eit fritt samfunn i ei ånd av forståing, fred, toleranse, likestilling mellom kjønna og venskap mellom alle folkeslag, etniske, nasjonale og religiøse grupper og personar som høyrer til urfolk,
e) å fremje respekten for naturmiljøet.

Det skal leggjast vekt på å skape godt arbeidsmiljø og gode samarbeidsformer mellom lærarar og elevar og mellom skole og heim. Alle som er knytte til skolen, skal arbeide for å hindre at elevane kjem til skade eller blir utsette for krenkjande ord eller handlingar.

Prinsipper for opplæringen

”Prinsipper for opplæringen” sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven og i forskrifter for loven, inklusiv læreplanverket. Prinsippene tydeliggjør skoleeiers ansvar i tråd med lov og forskrifter, menneskerettighetene og er tilpasset individuelle forutsetninger og behov. Danielsen skoler vil følge ”Prinsipper for opplæringen” innenfor de rammer som er gitt i Lov om private skoler med forskrifter og i Danielsen skolers vedtekter og læreplan.

X