Om Danielsen Ungdomsskole Bergen

Danielsen Ungdomsskole Bergen har stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene, gjennom å være til stede i friminuttene, ha gode samtaler med både elever og foreldre, og ved å ha miljøskapende ekskursjoner og turer i løpet av skoleåret. Hver høst sender vi de nye 8.-klassingene våre på tur til Sætervika leirsted, hvor de får muligheten til å bli godt kjent med de nye klassekameratene og lærerne sine.

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Litt historie

Danielsen Ungdomsskole Bergen ble startet i 1986. Skolen ligger i St. Jørgensgate i Bergen sentrum og har 270 elever.


En kristen friskole
I dagens samfunn opplever mange barn og unge sterke påkjenninger for sin kristne tro og tanke gjennom kameratflokken, media og skolen. Danielsen Ungdomsskole Bergen ønsker å støtte barn, unge og deres foreldre i den kristne oppdragelse og utvikling.

Basis og formål
Skolens basis og formål kommer slik til uttrykk i vedtektenes §2:


«Danielsen Ungdomsskole Bergen skal i all sin virksomhet søke å skape et læringsmiljø som fremmer et kristent helhetssyn på livet, forankret i troen på Gud som skaper og frelser, slik dette er uttrykt i Bibelen og de evangelisk-lutherske bekjennelsesskrifter.

Skolen vil i alt sitt arbeid gjøre Kristus kjent for elevene slik at Han kan bli trodd og etterfulgt.

I forståelse med foreldrene og i respekt for elevene vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket for å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. I møte med elevene, i og utenfor skolen, er hele personalet medarbeidere og forbilder og har et ansvar for å fremme skolens overordnede formål.»

Formålet i skolens hverdag
I undervisningen tar skolen stilling til faglige spørsmål ut fra et kristent orienteringspunkt, forpliktet på Bibelen som Guds ord. Dette gjelder ikke bare kristendomsundervisningen, men i alle fag når verdispørsmål behandles.
 Skoledagen starter med en samlingsstund om Guds ord og bønn.
 Vi ønsker at skolens miljø og samværsformer skal preges av kristen ånd og kristen tradisjon, slik at skolen i videste forstand kan være en støtte for de unge i deres dagligliv.

Friskole
Skolen er godkjent som frittstående skole etter friskolelova av 2003 med den offentlige støtte det gir. Skolen fører fram til vitnemål for 10-årig grunnskole på lik linje med de offentlige grunnskolene.

Ansatte

Lærer
Johannes Nåden Aadland
Lærer
Audun Reed Aasgaard
Lærer
Markus Andersland
Lærer
Christian Balchen
Lærer
Morten Bjørndal
Lærer
Charlotte Blindheim
Lærer
Linn Eide Borge
Renholder
Valerica Ciurea
Lærer
Silje Dahle
Lærer
Jens Kristian Døskeland
Lærer
Roy Adrian Eide
Trinnleder, 8. trinn
Ingrid Døskeland Eikhaug
Rektor
Torill Belt Fagermoen
Lærer
Karen Fauskanger
Lærer
Sondre Folkedal
Lærer
Ingve Frøystad
Lærer
Eivind Galdal
Lærer
Birthe Haldorsen Grønås
Skolesekretær
Anita Gullberg Halvorsen
Lærer
Mona Hanstveit
Lærer
Silje Bjørnarå Haug
Administrasjonsleder
Norvald Melingen Haug
Lærer
Thea Kristine Johnsen
Lærer
Torunn Stople Kallelid
Trinnleder, 10. trinn
Kristoffer Karlsen
Lærer
Sandra Olin Grytten Kjøsnes
Assistent
David Mjøberg Lauritzen
Rådgiver og lærer
Jannike Lothe
Driftsleder
Trond Mjelstad
Trinnleder, 9. trinn
Tore Samset Mygland
Lærer
Jørgen Mygland
Lærer
Guri Orø
Lærer
Sylvi Padøy
Assistent
Tone Reksten
Miljøterapeut
Morten Reksten
Lærer
Veronica Nordstrand Sagstad
Miljøterapeut
Oda Karoline Sekse
Helsesykepleier
Silje Falkanger Skrunes
Lærer
Amira Christine Brundtland Stall
Lærer
Mari Kristin Stava
Lærer
Ole Ulltvedt Stenersen
Lærer
Karoline Sveen Sævig
Lærer
Siv Linda Ådland
Lærer
Astrid Ørjavik

Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Grunnlagsdokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Ordensreglement
Vedtekter
Inntaksreglement
Grunnlag og oppdrag for Danielsen-skolene