Praktisk informasjon

Her finner du skoleruta og informasjon om det som skjer på skolen vår i det daglige og gjennom skoleåret.

Skolerute

Last ned skoleruten for 2022-2023

Skolerute
2022
-
2023
Skolerute
2021
-
2022

Datoliste

Denne er ikke i bruk

Ingen datoliste funnet

Ofte stilte spørsmål

Hvilke fremmedspråk tilbyr skolen?

Vi tilbyr disse språkene som annet fremmedspråk:

 • Spansk
 • Fransk
 • Tysk

Hvilke valgfag tilbyr skolen?

Tilbudet av valgfag kan variere fra år til år. Dette er valgfagene skoleåret 2021-2022:

 • Design og redesign
 • Innsats for andre
 • Friluftsliv
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Programmering

Trinnsider

Disse er ikke i bruk.

Skolekalender

28.1.2022

Planleggingsdag

Den 28.Januar er det planlegginsdag :) 

Annen informasjon

Miljøet

Vi har stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle våre elever, blant annet gjennom tilstedeværelse i friminutter, gode samtaler med både elev og foreldre, samt miljøskapende ekskursjoner og turer i løpet av skoleåret. Hver høst sender vi våre nye 8.klassinger på tur til Sætervika leirsted, hvor de får muligheten til å bli godt kjent med sine nye klassekamerater og lærere. Elevene våre skryter av det gode miljøet i alle anonyme undersøkelser.

Inntak

Inntaksreglement

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Ungdomsskole Bergen skjer i samsvar med reglene i Friskolelova.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

 1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret
 2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en «Danielsen skole» (barne-, ungdomsskole eller videregående skole)
 3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
 4. Tidligere elever ved skolen som av familiære årsaker har flyttet ut av regionen og som flytter tilbake.  

§ 3: Søkere får ellers plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptaket dersom kjønnsfordeling overskrider 2/3-deler.

§ 4: Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

§ 5: Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Vedtatt av skolestyret den 24.09.2019.

Skolereglement

Styret har vedtatt skolereglement som handler om frammøte, friminutter, uteområdet, fraværsmeldinger, ansvar for bygninger og inventar, yttertøy og verdisaker, forbud mot røyking og rusmidler, plikter for ordenselever og reaksjoner ved eventuelle regelbrudd. Skolereglementet deles ut til elevene når de begynner på skolen.

Læringsmiljøet

Skolen legger stor vekt på at det skal være et godt læringsmiljø i klassen og på skolen som helhet.

Vi ønsker at hver enkelt skal møte utfordringer, tilpasset elevens forutsetninger. Miljøet i klassen skal være preget av ro, orden og disiplin, men også av trygghet og åpenhet.
Skolen forventer at lærere, elever og foreldre samarbeider for at hver enkelt elev skal nå så langt som mulig, både kunnskapsmessig og i personlig vokster og modning.

Forholdet til hjemmet

Skolen ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Skolen tar kontakt med hjemmet når det er behov for det. Vi ser også gjerne at foreldre tar kontakt med skolen.

Elevopptak


Opptak av nye elever starter etter at søknadsfristen går ut 15.november året før skolestart.

Søknad/innmelding

Saksgangen ved søknad/innmelding er følgende:

1. Ordinær søknadsfrist er 15.november året før skolestart

2. Søknad på fast skjema sendes skolen. Skolen bekrefter at søknad er mottatt og orienterer om når opptaket begynner.

3. Selve opptaket finner sted ved at skolen sender innmeldingsskjema og giroblankett for betaling av forskudd til de som har fått plass.

4. Innmeldingsskjema returneres skolen i undertegnet stand. Når det er gjort og forskuddet er betalt, er innmeldingen i orden.

Søknadsskjema oppbevares til søker er nådd alder for 10.årstrinn.

Ellers gjelder følgende:

 • Skolen gir prioritet til de som når opptaket starter, har søsken ved en Danielsen barne- eller ungdomsskole, eller ved Danielsen Videregående skole.
 • Opptak til eventuelt ledige plasser i 9. og 10. klasse går utenom hovedopptaket til 8.klasse.
 • Dersom foreldre antar at eleven pga. lærevansker eller andre problemer vil trenge ekstra hjelp i undervisningen, bes de gi opplysninger om dette sammen med søknaden.
 • Elevene får plass i den rekkefølge de har søkt inntil styret eventuelt bestemmer noe annet.
 • Skriv i forbindelse med opptak gir noen flere opplysninger.
Reiseutgifter

Elever fra Bergen får dekket daglige reiseutgifter etter reglene som til enhver tid gjelder for skoleskyss i kommunen. Elever fra andre kommuner får skoleskysskort til egen kommunegrense.

Skolepenger

Det offentlige tilskuddet dekker 85% av driftsutgiftene. Resten dekkes inn av foreldrebetaling eller skolepenger. Størrelsen på skolepengene er for skoleåret 2019/2020 kr.13.000, og her er også inkludert utgifter til skolemateriell. 1/5 av skolepengene betales som forskudd ved påmelding. Resten fordeles på 9 terminer.

Skolebygningen

Danielsen Ungdomsskole Bergen holder til i St. Jørgens gt. 8 som ligger nær byens kommunikasjonssentrum, Bystasjonen og jernbanestasjonen. Skolen ligger i rolige omgivelser, har gode lokaliteter, men ikke skolegård.