Praktisk informasjon

Her finner du skoleruta og informasjon om det som skjer på skolen vår i det daglige og gjennom skoleåret.

Skolerute

Last ned skoleruten for 2022-2023

Skolerute
2022
-
2023

Datoliste

Denne er ikke i bruk

Ingen datoliste funnet

Ofte stilte spørsmål

Hvilke fremmedspråk og alternativ til fremmedspråk tilbyr skolen?

Vi tilbyr disse språkene som annet fremmedspråk:

 • Spansk
 • Fransk
 • Tysk
 • Norsk fordypning
 • Arbeidlivserfaring

Hvilke valgfag tilbyr skolen?

Tilbudet av valgfag kan variere fra år til år. Dette er valgfagene skoleåret 2022-23:

 • Design og redesign
 • Innsats for andre
 • Friluftsliv
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Produksjon for scene
 • Programmering
 • Utvikling av produkter og tjenester

Trinnsider

Disse er ikke i bruk.

Skolekalender

3.11.2022

Misjonsaksjonsdag 3. november

4.11.2022

Planleggingsdag 4. november

2.1.2023

Planleggingsdag 2. januar

27.1.2023

Planleggingsdag 27. januar

Den 27. januar er det planleggingsdag.

Annen informasjon

Personvern DUB

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. I personvernerklæringen kan du lese om hvilke personopplysninger Danielsen-skolene er behandlingsansvarlige for.

Miljøet

Vi har stort fokus på å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle våre elever, blant annet gjennom tilstedeværelse i friminutter, gode samtaler med både elev og foreldre, samt miljøskapende ekskursjoner og turer i løpet av skoleåret. Hver høst sender vi våre nye 8.klassinger på tur til Sætervika leirsted, hvor de får muligheten til å bli godt kjent med sine nye klassekamerater og lærere. Elevene våre skryter av det gode miljøet i alle anonyme undersøkelser.

Inntak

Inntaksreglement

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Ungdomsskole Bergen skjer i samsvar med reglene i Privatskoleloven.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

 1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret
 2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en «Danielsen skole» (barne-, ungdomsskole eller videregående skole)
 3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
 4. Tidligere elever ved skolen som av familiære årsaker har flyttet ut av regionen og som flytter tilbake.  

§ 3: Søkere får ellers plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptaket dersom kjønnsfordeling overskrider 2/3-deler.

§ 4: Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

§ 5: Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Statsforvalter Vestland er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Vedtatt av skolestyret den 24.09.2019.

Skolereglement DUB

Styret har vedtatt skolereglement som handler om frammøte, friminutter, uteområdet, fraværsmeldinger, ansvar for bygninger og inventar, yttertøy og verdisaker, forbud mot røyking og rusmidler, plikter for ordenselever og reaksjoner ved eventuelle regelbrudd. Skolereglementet deles ut til elevene når de begynner på skolen.

Læringsmiljøet

Skolen legger stor vekt på at det skal være et godt læringsmiljø i klassen og på skolen som helhet.

Vi ønsker at hver enkelt skal møte utfordringer, tilpasset elevens forutsetninger. Miljøet i klassen skal være preget av ro, orden og disiplin, men også av trygghet og åpenhet.
Skolen forventer at lærere, elever og foreldre samarbeider for at hver enkelt elev skal nå så langt som mulig, både kunnskapsmessig og i personlig vokster og modning.

Forholdet til hjemmet

Skolen ønsker et godt samarbeid med hjemmet. Vi forventer at alle foreldre/ foresatte deltar på foreldremøter og utviklingssamtaler, og stiller opp på arrangement som er på regi av klassen eller skolen. Vi bruker Visma sitt skoleadministrativt system med den tilhørende appen Visma Min skole Foresatt. Denne appen brukes til kommunikasjon mellom elevens lærere og foresatte.

Elevopptak


Hovedopptaket til 8.trinn starter 15. november året før skolestart. Opptak til eventuelt ledige plasser på nåværende 8., 9. og 10.trinn gjøres gjennom skoleåret, dersom det er elever som slutter underveis.

Søknad/innmelding

Saksgangen ved søknad og opptak er følgende:

1. Søknadsskjema sendes digitalt via skolens hjemmeside. Skolen bekrefter mottatt søknad med digital kvittering.

2. Hovedopptaket til 8.trinn starter 15. november året før skolestart.

3. I forkant av hovedopptaket vil søkere motta en sms/e-post. Da må søker bekrefte om de ønsker å stå på søkerlisten og oppdatere opplysningene i søknadsskjema.

3. Tilbud om skoleplass til 8.trinn, sendes ut etter hovedopptaket er gjennomført. Det er 14 dagers svarfrist på tilbudet om skoleplass, fra dette sendes ut på e-post. Det er angrerett på avtale om skoleplass. Angreretten gjelder 14 dager fra avtalen ble e-signert og angrerettskjema ble sendt på e-post.

4. Videre følger kontinuerlig opptak av elever til alle plasser er tatt. Det kan skje helt frem til skolestart.

5. Søkere som ikke får tilbud om skoleplass vil få spørsmål om de fortsatt ønsker å stå på venteliste.

6. Elever som står på venteliste til 8., 9. og 10.trinn, vil kunne motta tilbud om skoleplass dersom det er elever som slutter underveis.

Opptaket av elever følger skolens inntaksreglement.

Reiseutgifter

Elever fra Bergen får dekket daglige reiseutgifter etter reglene som til enhver tid gjelder for skoleskyss i kommunen. Elever fra andre kommuner får skoleskysskort til egen kommunegrense.

Skolepenger

Skolepengene fastsettes årlig av skolestyret i tråd med regelverket gitt i privatskoleloven § 6-2 og tilhørende økonomiforskrift § 5-1. Årlige skolepenger er pr. dags dato kr 17 000 for elever på 8-10 årstrinn. Skolen er etter friskoleloven pålagt å følge det samme «gratisprinsippet» som i offentlig skole, med det unntak at i friskoler betaler foreldrene skolepenger.

Det betales skolepenger i 10 terminer hvert skoleår. Først et forskudd på 2 terminer i juni som gjelder for august og september. Deretter følger 8 terminer fra oktober til mai. Skolen fakturerer skolepenger for hver betalingstermin med 15 dagers betalingsfrist.  

Det pålagte administrasjonsgebyret ved inntak er en del av års-summen for skolepenger. Betalt administrasjonsgebyr trekkes fra på første betalingstermin i juni.

Skolebygningen

Danielsen Ungdomsskole Bergen holder til i St. Jørgens gt. 8 som ligger  like bak jernbanestasjonen og busstasjonen. Skolen ligger sentralt til med korte avstander til byens museer, KODE, AdO arena, Skansemyren idrettsplass og andre kulturelle tilbud som finner sted i Bergen. Skolen har to gymsaler, auditorium og egen sone elevtjeneste. Vi har store og lyse spesialrom for kunst&håndverk og mat&helse i toppetasjen, og musikkrom med egne bandrom i kjelleren. Skolen har ikke stor skolegård, men har aktiviteter i gymsal og vrimlehall i friminutt, i tillegg til basketkurv og bordtennisbord inne og ute.