Informasjon om barneskolen

Her finner du skoleruta og praktisk informasjon om det som skjer på barneskolen i det daglige og gjennom skoleåret.

Skolerute

Last ned skoleruten for 2021-2022

Skolerute
2022
-
2023
Skolerute
2021
-
2022

Datoliste

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia proident, sunt in culpa qui officia

Ingen datoliste funnet

Ofte stilte spørsmål

Ingen ofte stilte spørsmål funnet

Skolekalender

10.10.2022

Høstferie

3.11.2022

Planleggingsdag, elevene har fri

21.12.2022

Siste skoledag før jul

2.1.2023

Planleggingsdag, elevene fri

27.2.2023

Vinterferie

1.5.2023

Arbeidernes frihetsdag

18.5.2023

Kristi Himmelfartsdag

19.5.2023

Planleggingsdag, elevfri

22.6.2023

Siste skoledag før sommerferien

Praktisk informasjon

Fravær og permisjoner

Fraværet registreres slik at foreldre og skolen vet når barnet er tilstede på skolen. En kan og søke om å få slettet fravær av helsemessige grunner.

 • Foreldre varsler om fraværet før eleven skulle vært på skolen. Dette gjøres ved å bruke Visma App Min skole.
 • Foreldre må varsle ved epost/meldebok dersom eleven ikke skal være med i kroppsøvingstimene.
 • Foreldre og elever kan skaffe seg oversikt over elevens fraværet ved å logge på Visma skole. Flyt (Pålogging gjøres ved MinID.)
 • Det er litt ulike regler for permisjon for barneskolen og ungdomsskolen.  Derfor er også permisjonssøknadene ulike.

Barneskolen
Fraværet registreres slik at foreldre og skolen vet når barnet er tilstede på skolen.

Ungdomsskolen
Alt fraværet eleven har hatt på ungdomsskolen blir i utgangspunktet registrert på vitnemålet. Det er muligheter til å få strøket noe fravær.

 • En kan få strøket fravær som skyldes helsegrunner
  – Det må legges fram legeerklæring.
  – Fraværet må vare mer enn tre dager.
  – Det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. (Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra første fraværsdag. Se lovteksten)
  – For at vi skal rekke å stryke fraværet, er fristen for å sende legeerklæring en uke før skoleslutt det aktuelle skoleåret.
 • En kan få strøket fravær som gjelder permisjon.
  Skolen svarer på om permisjon blir innvilget. I søknaden kommer det fram hva som er våre retningslinjer. Dersom skjemaet er fylt ut og permisjonen er godkjent, vil skolen stryke fraværet ved slutten av skoleåret.

Det er forskrift til friskolelova § 3-40 som regulerer føring av fravær ved skolen:
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a)    dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b)    innvilga permisjon etter privatskolelova § 3-13.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

Slik søker du om permisjon: Send søknad på mail til sotra@danielsen-skoler.no eller mail direkte til din kontaktlærer.
 • I emnefeltet skriver du: Søknad om permisjon for navn og klasse.
 • Få med aktuelle datoer permisjonssøknaden gjelder for
 • Få med begrunnelse for permisjon.

Privatskolelova § 3-13 regulerer permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa:
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Det er altså opp til skolen å vurdere når en permisjon er forsvarlig. Skolen har laget noen retningslinjer for hva vi tenker er forsvarlige grunner for permisjon. Det er likevel viktig å presisere at vi vurderer hver søknad individuelt.

 • ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.  
 • turer med stor vekt av faglig innhold.
 • helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien tilsier at permisjon bør innvilges.
 • viktige begivenheter i nærmeste familie.
 • eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett el.lign
 • Søknadnen blir også vurdert utfra lengden på ønsket permisjon.

Vi ber om at hjemmet ikke må ikke inngå bindene avtaler eller bestille billetter til reise før skolen har innvilget søknaden. En må forvente at skolen bruker ca en uke på å svare på søknaden.

Beliggenhet

Hvor ligger Danielsen Sotra

Danielsen Sotra ligger i Straume Idrettspark ca. 10 minutter gange fra Straume Terminal ved Sotra Arena.

Fra Straume Terminal går det skolebuss til skolen om morgenen eller en kan følge lokalbuss til Brattholmen.

Kommer en fra Bergen kan en og ta buss som går via Brattholmen til skolen.

Når skoledagen er ferdig følger en lokal buss til Straume Terminal og bytter buss der eller man kan gå.

FAU

FAU

Verv 2021-2022

Ungdomsskolen:

Leder:   Birte Lillevik
Nestleder: Geir André Thomassen

Barneskolen:

Ledar:  Geir André Thomassen

Navneliste/oversikt over medlemmer i FAU/klassekontakter 2021-2022

Skolepenger

Styret ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule fastsetter satsen for skolepenger. Fra og med 01.01.2022 er prisen som følger: For Barneskolen 11 330 kr i året, fordelt på 10 mnd. For Ungdomsskolen 15 140 kr i året, fordelt på 10mnd.

Har en flere barn på skolen vår eller ved en av de andre skolene til Egill Danielsen Stiftelsen får en søskenrabatt. Det er foreldrenes ansvar å melde fra til skolen dersom de har flere barn som er elev ved en Danielsen skole.

Skolepengene dekker:

 • Undervisningsmatriell
 • Iped
 • Leirskole for 7.trinn
 • Bli kjent tur for 8.trinn
 • Studietur til Berlin for 10.trinn

Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss
I følge opplæringsloven §7-1 har elever i 2.- 10. klasse som bor mer enn fire kilomenter fra skolen rett til gratis skyss.
For elever i 1.klasse er skyssgrensen to kilometer.


Elever som har full plass på SFO har ikke rett på skoleskyss
Elever med halv plass kan søke om skoleskysskort til skolen.


Skoleskyss er knyttet opp mot skoletid.

Skolemelk

Skolemelk bestilles hos skolelyst.no

Skolemelk bestilles hos skolelyst.no

Du kan selv bestemme hvor mange dager du skal få melk og hvilken dager det er.

Du betaler kun for de dagene du bestiller.

Viktig å vite - mandager etter ferie får ikke elevene melk.

Personvern

Personvernerklæring for Danielsen barne- og ungdomsskole Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger forsvarlig og lovlig. Rektor er ansvarlig for skolens behandling av personopplysninger. Vi har opprettet personvernombud og spørsmål knyttet til vår behandling, dine rettigheter eller denne erklæringen kan rettes til

Nettside
På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Når du bruker vår nettside, samler vi automatisk inn aktivitetsinformasjon og opplysninger om hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, tid og dato for når en side åpnes og hvilken side du kom fra. Opplysningene brukes kun til anonyme statistikker og for å forbedre våre tjenester.  Ved å søke skoleplass via vår nettside, må du fylle inn personopplysninger, det gjelder også om du benytter kontaktskjema på vår nettside. Det er opplysninger du selv legger inn.

Hvilke personopplysninger behandler vi:

Søkere: Kontaktinformasjon og fødselsnummer til elev, kontaktinformasjon og e-post adresse til foresatte, og informasjon om andre søsken ved Danielsen-skoler.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, fødselsnummer, e-post adresse, karakterer og vitnemål, grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær, og referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven og individuelle opplæringsplaner, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger i forbindelse med fravær, elevens helse (f.eks. allergier) og spesialtilpassing for enkelt elever.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger kan lagres i forbindelse med helsesituasjon og behov for tilpasninger i hverdagen.  

Foresatte: Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-post adresse, evt. hvem som har den daglige omsorgen for eleven.

Hvordan innhenter vi personopplysninger

 • Søknads- og kontaktskjema på nettsiden vår.
 • Søknad på papir eller via e-post.
 • Under inngåelse av kontrakt om skoleplass.
 • Du oppgir opplysninger via telefon eller i samtale med våre medarbeidere.
 • Opplysninger fått gjennom samarbeid mellom skole og hjem.
 • Ved å bruke våre nettsider.
 • Ved å bruke Wifi og digitale tjenester ved skolen.
 • Ved bruk av adgangskort.

«Om du ikke ønsker å oppgi nødvendige personopplysninger, kan det føre til at du ikke kan tildeles skoleplass ved skolen, dette på grunnlag av at vi ikke har opplysninger til å vurdere din søknad eller gi deg tilgang til ressurser brukt i undervisningen ved skolen»(skal dette være med?)

Formål ved behandling av personopplysninger
Søkere: For å kunne behandle søknader, gi tilbud om skoleplass og sende nødvendig og relevant informasjon.
Elever: For å kunne gi elevene et fullverdig studietilbud, fakturere skolepenger og utføre våre forpliktelser i henhold til friskoleloven og annen relevant lovgiving.
Ansatte: For å kunne utøve våre forpliktelser ved et ansettelsesforhold i henhold til lovverket og den ansattes interesser.
Foresatte: For å kunne ivareta våre forpliktelser i henhold til skole hjemsamarbeid og foresattes interesser ved elevens skolegang, samt fakturering av skolepenger. Foresattes fødselsnummer benyttes til MinID-pålogging mot skolens administrative system.

Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger
Vårt rettslige grunnlag for behandling er regulert av friskoleloven, opplæringsloven, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, med de ulike lovenes tilhørende forskrifter.

Hvor behandler vi personopplysninger
Alle elever, ansatte og foresatte registreres i skolens til en hver tid gjeldende administrative system og økonomisystem. Alle elever og ansatte registreres i IT-systemer for å få opprettet brukerkontoer som gir tilgang til wifi, internett, utskrift, Microsoft Office 365 og andre digitale verktøy brukt i undervisningen ved skolen.  

Bruk av digitale tjenester
Når du bruker digitale tjenester samler vi aktivitetsinformasjon og loggfører bruken din. Denne informasjonen er kun tilgjengelig i en kort periode. Dette er lovpålagt for å kunne ivareta informasjonssikkerheten og forhindre misbruk av våre tjenester.  

Utlevering av informasjon til tredjepart
Vi bruker digitale tjenester og systemer som er levert av eksterne aktører. Personopplysningene dine blir da videreformidlet. Vi følger norsk personvernlovgiving for å sikre at dine personopplysninger er sikret og ikke kommer på avveie, og inngår databehandleravtale med våre eksterne aktører. Dette for å forsikre at dine personopplysninger blir behandlet etter norsk lovgiving og begrenser databehandlers bruk kun til angitt formålet.  

Skolen bruker følgende eksterne aktører:

 • Egill Danielsen stiftelse (eierorg.) – IT driftsleverandør, økonomi- og administrative tjenester.
 • Visma Unique AS – Skoleadministrative system/individuell opplæringsplan (GRS)
 • IST AS – SkoleArena (VGS)
 • Microsoft Office 365 – Samhandlingsplattform
 • Visma.net – Økonomi tjenester
 • Identum – eFeide/Feide
 • It’s Learning – Læringsplattform
 • Digitale fagbøker (Fagbokforlaget, Gyldendal, osv.)
 • Digitale undervisningsverktøy (Creaza, Kikora, osv.)
 • Utdanningsdirektoratet – rapportering (WIS), eksamen og kartleggingsprøver
 • Eksamenskontoret i Hordaland (eksamensavvikling)
 • Skyss (busskort)
 • Sorned Media AS (Transponder) – digital meldingsbok/SMS
 • Klassetrivsel.no

Dine rettigheter
I henhold til personopplysningsloven sier at du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få opplysningene korrigert om de er feil og slettet eller begrenset om vi ikke har grunnlag for behandlingen lengre. Om du mener at vi ikke overholder dine rettigheter, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet. Kontakt informasjon finnes på www.datatilsynet.no.

Utlevering av personopplysninger
Det blir utlevert klasselister med navn, adresse og telefonnummer til alle i hver klasse.  Ellers utleverer vi kun opplysninger til den registrerte eller ved samtykke fra den registrerte til andre instanser.  

Sletting av personopplysninger
I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut i fra formålet de er innsamlet for slettes. Vi følger til enhver tid gjeldende lovgiving.  

Vi er pålagt å oppbevare opplysninger om navn, halvårskarakterer og standpunktkarakterer, samt hvilke fag en elev har fått undervisning i for bestandig. Andre opplysninger om eleven skal slettes etter at klagefristen er gått ut og vi ikke har grunnlag for å oppbevare dem lengre.

Kjøring av elever til og fra skolen

Trafikksituasjonen i området rundt skolen er krevende. I samarbeid med FAU, ønsker vi å avklare hvor dere kan sette av, og hente barna slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Rutiner

 • Elever som går i 1. og 2.klasse kan kjøres ned til skolen, og hentes ved skolen. Snu bilen nede ved ungdomskolen og kjør sakte opp bakken. Dersom du ikke har barn som går i første- og andreklasse, skal du ikke kjøre ned til skolen.   
 • Elever som går i 3.-10.klasse slippes av og hentes ved Sotra Arena. Vi ber om den enveiskjørte veien fra hallen til skolen ikke benyttes, da det kan skape farlige situasjoner.
 • Parkeringen utenfor Straume Forum skal ikke brukes til av – og påstigning.  Det samme gjelder området på motsatt side av Straume Forum.


Leksehjelp

Dette skole året tilbyr Danielsen Barneskule leksehjelp fra 3. – 7.trinn 1 time i uken.

Gi beskjed til kontaktlærer om barne ditt skal være med på leksehjelpen på barneskolen.

På ungdomskolen møte elevene opp i det klasserommet som leksehjelpen er. Ingen påmelding.

Nasjonale prøver

Danielsen Sotra følger UDIR sine anbefalinger og gjennomfører de nasjonale prøver i henhold til UDIR sine retningslinjer.

Kartleggingsprøver

Barneskolen gjennomfører de frivillige kartleggingsprøvene som UDIR anbefaler.

Rådgiver / Veileder

Rådgiver har tid til samtaler med elever og foreldre som ønsker å drøfte elevenes skolegang. Vi vil i fellesskap søke å finne frem til løsninger som kan øke elevens trivsel og progresjon i skolesituasjonen.

Overgang barneskole/ungdomsskole

Rådgiveren jobber tett sammen med lærerne for å få til en smidig og god overgang mellom barneskole og ungdomsskole. Rådgiver setter sammen med inspektør sammen nye grupper, slik at elever fra de mange barneskolene får møte hverandre. Nye elever på 8.trinn inviteres til ungdomsskolen i mai.

Overgang ungdomsskole/videregående skole

Alle tre årene på ungdomsskolen arbeider vi med yrkesorientering og fremtidsplaner. På 10. trinn har vi samarbeid med flere videregående skoler i vårt nærmiljø. Elevene får informasjon og besøker skoler etter eget valg. Vi har også et tett samarbeid med Danielsen Videregående Skole om hospitering der. På våren i 10.skoleåret søker elevene videregående utdanning. Dette gjøres på nettet, og jeg veileder elevene. Søknadsfristen er 1.mars.

Kontakt med hjelpeapparatet utenfor skolen

Skolen har skolelege og helsesøster i deltidsstilling. Vi er så heldig at vi har ansatt en egen veileder for elevene. Veileder har tett kontakt med elevene i forhold til psykososial trivsel.

Vi kan videre ta kontakt med andre spesialister og habiliteringssenter. Rådgiver kan formidle kontakt.

Både elever og foresatte er velkommen til rådgiverkontoret.