Informasjon om barneskolen

Her finner du skoleruta og annen praktisk informasjon

Skolerute

Skolerute
2024
-
2025
Skolerute
2023
-
2024
Skolerute
2022
-
2023

Datoliste

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia proident, sunt in culpa qui officia

Ingen datoliste funnet

Ofte stilte spørsmål

Har barneskolen SFO

Barneskolen har en egen SFO for 1.-4.trinn.

Du kan lese mer om SFO under "fanen barneskolen -SFO"

Skal jeg velge språk eller arbeidslivsfag på ungdomsskolen

På ungdomsskolen kan du velge mellom Spansk, Tysk og arbeidslivsfag.

Lurer du på hva du skal velge så kan du lese mer om det under "fanen ungdomsskole - skoletilbud"

Hvilket valgfag skal jeg velge på ungdomsskolen

På ungdomsskolen kan du velge mellom disse valgfagene:

-Idrettslinje

-Programmering

-Fysisk aktivitet og helse

-Design og redesign

-Innsats for andre

-Girlpower

-Produksjon for scene

Mer informasjon om valgfagene finner du under "fanen ungdomsskole - skoletilbud"

Når er søknadsfrist for skoleplass

Søknadsfrist for skoleplass er 1.november året før skolestart.

Skolen tar ikke inn elever etter 1.oktober i inneværende skoleår.

Hvordan søke skoleplass

Ønsker du å gå på skolen vår må du sende inn et søknadsskjema for skoleplass. Søknadsskjemaet finner du oppe i høyre hjørne eller på nettsiden"Søk Skoleplass"

Inntaksreglement

Inntaksreglement Danielsen Barne- og
Ungdomsskole Sotra
Vedtaksdato: 02.10.2023

§1 Hjemmel
Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra skjer i samsvar med
reglene i privatskolelova § 3-1.
§2 Rekkefølge
Søkerne får plass i den rekkefølge de har søkt med de justeringer som følger av § 3
Fortrinnsrett. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge skolen mottar dem.
Dersom søknader mottas samtidig, benyttes loddtrekning for å fastsette rekkefølge.
Søknader som kommer inn etter at opptaket er påbegynt for det aktuelle trinnet og hører til
under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge elever
som allerede har fått plass.
§3 Fortrinnsrett
Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett i prioritert rekkefølge når søkningen
overstiger skolens kapasitet:
1. Barn av ansatte og faste styremedlemmer i Egill Danielsen Stiftelse eller
en skole tilsluttet Egill Danielsen Stiftelse.
2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en skole
tilsluttet Egill Danielsen Stiftelse.
3. Tidligere elever ved skolen som av familiære årsaker har flyttet ut av
regionen og som flytter tilbake innen 3 år.
4. Nåværende elever ved en Danielsen ungdomsskole som flytter til en ny
kommune kan søke overflytting til nærmeste Danielsen ungdomsskole.
5. Barn av ansatte i Løveparken
6. Barn av foreldre/foresatte som kommer flyttende til regionen i forbindelse med
stilling i kirker eller kristne organisasjoner de siste 12 måneder før skolestart.
7. Gutter gis fortrinn fremfor jenter dersom mer enn 2/3 av skoleplassene på trinnet er
fylt opp av jenter. Tilsvarende gis jenter prioritet fremfor gutter dersom mer enn 2/3
av skoleplassene på trinnet er fylt opp av gutter.

§4 Tidsfrist
Hovedopptaket starter 1. november.
Ved endring i bosituasjon kan foreldre/foresatte flytte søknad fra én Danielsen-skole til en
annen Danielsen-skole og beholde opprinnelig søknadsdato, forutsatt at flyttingen
meldes til begge skoler innen 1.november året før oppstart i 1. eller 8.trinn. Det er foreldrene
som har ansvaret for å påse at begge skoler har fått korrekt og oppdatert informasjon.
På alle trinn tar en ikke inn elever med oppstart etter 1. oktober. Elever kan altså
ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli.
Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen
de kommer fra og som derfor må bytte skolekrets.

§5 Klagerett
Søkere har klagerett på avgjørelse etter forvaltningsloven kap. VI.
Statsforvalteren er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Skolemelk

Skolemelk bestilles hos skolelyst

https://www.skolelyst.no/

Skoleskyss

Samme regler som offentlig skole gjelder innenfor hjemkommunen.

Skolebuss går fra Straume Terminal kl.08.05 merket Danielsen Skoler. Kl. 08.15 går det rutebuss fra Straume Terminal forbi skolen merket Brattholmen.

Skolekalender

Ingen skolekalender funnet

Praktisk informasjon

Beliggenhet

Hvor ligger Danielsen Sotra

Danielsen Sotra ligger i Straume Idrettspark ca. 10 minutter gange fra Straume Terminal ved Sotra Arena.

Fra Straume Terminal går det skolebuss til skolen om morgenen eller en kan følge lokalbuss til Brattholmen.

Kommer en fra Bergen kan en og ta buss som går via Brattholmen til skolen.

Når skoledagen er ferdig følger en lokal buss til Straume Terminal og bytter buss der eller man kan gå.

Skolepenger

Om skolepenger ved Danielsen barne og ungdomsskule Sotra

Sats

Det offentlige tilskuddet dekker 85% av driftsutgiftene. Resten dekkes inn av foreldrebetaling eller skolepenger.

Styret ved Danielsen barne- og ungdomsskule fastsetter satsen for skolepenger.

Fra 01.01.2024 er prisene som følger:

For barneskolen kr 12753,- i året, fordelt på 10 mnd . For ungdomsskolen kr 17075,- i året, fordelt på 10mnd.

Skolepengene dekker:

 • Undervisningsmatriell
 • Iped
 • Leirskole for 7.trinn
 • Bli kjent tur for 8.trinn
 • Studietur til Berlin for 10.trinn

Søskenrabatt

Det gis søskenrabatt hvis man har flere barn på skolen vår eller ved en av de andre skolene til Egill Danielsen Stiftelsen samtidig. Det er foreldrenes ansvar å melde fra til skolen dersom de har flere barn som er elev ved en Danielsen skole.

Rabatten er slik:

-2 barn - 10,00% pr.barn

-3 barn - 16,67% pr.barn

-4 barn - 20,00% pr.barn

Forskudd på skolepenger

I juni betaler en forskudd på skoleplass for skoleåret som kommer. Søskenrabatt vil bli korrigert for på første faktura på skolepenger blir sendt ut.

Fakturering

Faktura på skolepenger og SFO plass sendes ut fra Danielsen sentralt.

 1. eFaktura
 2. AvtaleGiro
 3. På mail

Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss
I følge opplæringsloven §7-1 har elever i 2.- 10. klasse som bor mer enn fire kilomenter fra skolen rett til gratis skyss.
For elever i 1.klasse er skyssgrensen to kilometer.


Elever som har full plass på SFO har ikke rett på skoleskyss
Elever med halv plass kan søke om skoleskysskort til skolen.


Skoleskyss er knyttet opp mot skoletid.

Personvern

Personvernerklæring for Danielsen barne- og ungdomsskole Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger forsvarlig og lovlig. Rektor er ansvarlig for skolens behandling av personopplysninger. Vi har opprettet personvernombud og spørsmål knyttet til vår behandling, dine rettigheter eller denne erklæringen kan rettes til

Nettside
På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Når du bruker vår nettside, samler vi automatisk inn aktivitetsinformasjon og opplysninger om hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, tid og dato for når en side åpnes og hvilken side du kom fra. Opplysningene brukes kun til anonyme statistikker og for å forbedre våre tjenester.  Ved å søke skoleplass via vår nettside, må du fylle inn personopplysninger, det gjelder også om du benytter kontaktskjema på vår nettside. Det er opplysninger du selv legger inn.

Hvilke personopplysninger behandler vi:

Søkere: Kontaktinformasjon og fødselsnummer til elev, kontaktinformasjon og e-post adresse til foresatte, og informasjon om andre søsken ved Danielsen-skoler.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, fødselsnummer, e-post adresse, karakterer og vitnemål, grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær, og referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven og individuelle opplæringsplaner, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger i forbindelse med fravær, elevens helse (f.eks. allergier) og spesialtilpassing for enkelt elever.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger kan lagres i forbindelse med helsesituasjon og behov for tilpasninger i hverdagen.  

Foresatte: Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-post adresse, evt. hvem som har den daglige omsorgen for eleven.

Hvordan innhenter vi personopplysninger

 • Søknads- og kontaktskjema på nettsiden vår.
 • Søknad på papir eller via e-post.
 • Under inngåelse av kontrakt om skoleplass.
 • Du oppgir opplysninger via telefon eller i samtale med våre medarbeidere.
 • Opplysninger fått gjennom samarbeid mellom skole og hjem.
 • Ved å bruke våre nettsider.
 • Ved å bruke Wifi og digitale tjenester ved skolen.
 • Ved bruk av adgangskort.

«Om du ikke ønsker å oppgi nødvendige personopplysninger, kan det føre til at du ikke kan tildeles skoleplass ved skolen, dette på grunnlag av at vi ikke har opplysninger til å vurdere din søknad eller gi deg tilgang til ressurser brukt i undervisningen ved skolen»(skal dette være med?)

Formål ved behandling av personopplysninger
Søkere: For å kunne behandle søknader, gi tilbud om skoleplass og sende nødvendig og relevant informasjon.
Elever: For å kunne gi elevene et fullverdig studietilbud, fakturere skolepenger og utføre våre forpliktelser i henhold til friskoleloven og annen relevant lovgiving.
Ansatte: For å kunne utøve våre forpliktelser ved et ansettelsesforhold i henhold til lovverket og den ansattes interesser.
Foresatte: For å kunne ivareta våre forpliktelser i henhold til skole hjemsamarbeid og foresattes interesser ved elevens skolegang, samt fakturering av skolepenger. Foresattes fødselsnummer benyttes til MinID-pålogging mot skolens administrative system.

Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger
Vårt rettslige grunnlag for behandling er regulert av friskoleloven, opplæringsloven, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, med de ulike lovenes tilhørende forskrifter.

Hvor behandler vi personopplysninger
Alle elever, ansatte og foresatte registreres i skolens til en hver tid gjeldende administrative system og økonomisystem. Alle elever og ansatte registreres i IT-systemer for å få opprettet brukerkontoer som gir tilgang til wifi, internett, utskrift, Microsoft Office 365 og andre digitale verktøy brukt i undervisningen ved skolen.  

Bruk av digitale tjenester
Når du bruker digitale tjenester samler vi aktivitetsinformasjon og loggfører bruken din. Denne informasjonen er kun tilgjengelig i en kort periode. Dette er lovpålagt for å kunne ivareta informasjonssikkerheten og forhindre misbruk av våre tjenester.  

Utlevering av informasjon til tredjepart
Vi bruker digitale tjenester og systemer som er levert av eksterne aktører. Personopplysningene dine blir da videreformidlet. Vi følger norsk personvernlovgiving for å sikre at dine personopplysninger er sikret og ikke kommer på avveie, og inngår databehandleravtale med våre eksterne aktører. Dette for å forsikre at dine personopplysninger blir behandlet etter norsk lovgiving og begrenser databehandlers bruk kun til angitt formålet.  

Skolen bruker følgende eksterne aktører:

 • Egill Danielsen stiftelse (eierorg.) – IT driftsleverandør, økonomi- og administrative tjenester.
 • Visma Unique AS – Skoleadministrative system/individuell opplæringsplan (GRS)
 • IST AS – SkoleArena (VGS)
 • Microsoft Office 365 – Samhandlingsplattform
 • Visma.net – Økonomi tjenester
 • Identum – eFeide/Feide
 • It’s Learning – Læringsplattform
 • Digitale fagbøker (Fagbokforlaget, Gyldendal, osv.)
 • Digitale undervisningsverktøy (Creaza, Kikora, osv.)
 • Utdanningsdirektoratet – rapportering (WIS), eksamen og kartleggingsprøver
 • Eksamenskontoret i Hordaland (eksamensavvikling)
 • Skyss (busskort)
 • Sorned Media AS (Transponder) – digital meldingsbok/SMS
 • Klassetrivsel.no

Dine rettigheter
I henhold til personopplysningsloven sier at du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få opplysningene korrigert om de er feil og slettet eller begrenset om vi ikke har grunnlag for behandlingen lengre. Om du mener at vi ikke overholder dine rettigheter, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet. Kontakt informasjon finnes på www.datatilsynet.no.

Utlevering av personopplysninger
Det blir utlevert klasselister med navn, adresse og telefonnummer til alle i hver klasse.  Ellers utleverer vi kun opplysninger til den registrerte eller ved samtykke fra den registrerte til andre instanser.  

Sletting av personopplysninger
I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut i fra formålet de er innsamlet for slettes. Vi følger til enhver tid gjeldende lovgiving.  

Vi er pålagt å oppbevare opplysninger om navn, halvårskarakterer og standpunktkarakterer, samt hvilke fag en elev har fått undervisning i for bestandig. Andre opplysninger om eleven skal slettes etter at klagefristen er gått ut og vi ikke har grunnlag for å oppbevare dem lengre.

Ordensreglement

Ordensreglementet ble vedtatt av skolestyret for Danielsen Barne- og Ungdomsskule den 03.04.2017 med hjemmel i friskolelova § 3-9.

§ 1 Formål
For at Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. ”Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste” 1.Korinterbrev 10, 24. I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.

Elevene har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, (opplæringsloven § 9a-1). Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke og har en tilsvarende plikt til å behandle andre med respekt og omtanke. Skolen skal følge opp dersom eleven ikke får oppfylt sin rett.

Elevene plikter å følge opp reglene som står i ordensreglementets § 4 og 5.

§ 2 Virkeområde
Skolereglementet gjelder for Danielsen Barne- og Ungdomsskule. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og adferd
Vurdering i orden og adferd skal foretas ut fra reglene om orden og adferd i dette reglementet. Elevens orden og adferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og adferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. Brudd på ordensreglementet dokumenteres med orden- og adferdsmeldinger.

§ 4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist
 • gi melding, via foreldre, om fravær som skyldes helsegrunner så snart det er praktisk mulig
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • være deltagende i undervisningen
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende bare etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen.
 • behandle andres eiendeler med respekt.
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde.
 • opptre høflige og unngå dårlig språk

§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge skolens regler for fravær, herunder skulk
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • elevene skal bare bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i samråd med lærer. Dersom elever har med mobil på skolen, skal denne oppbevares i mobilhotell.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.

§ Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med og bruke tobakk eller snus
 • mobbing
 • hærverk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv, våpen av ulike slag og laserpenn
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

§ 6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og adferd

 • Muntlig tilbakemelding til elev.
 • Skriftlig melding til foreldre
 • Holdes borte fra andre elever i friminutt
 • Gjensitting før eller etter skoletid
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til § 4 og 5
 • Bortvisning fra undervisning i inntil to timer
 • Bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet, eller inntil tre dager på ungdomstrinnet*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

* Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§ 6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer. Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet, eller inntil en dag på barnetrinnet. Rektor vedtar bortvisning ut over to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak og sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§ 6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeserstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.

§ 6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskolelova § 3-9 og § 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal foreldre eller foresatte varsles så langt det er mulig.

7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Vi har lest og gått gjennom skolereglementet sammen:

Dato:_________________

______________________________              ___________________________

underskrift elev                                  underskrift foreldre/foresatte