Velkommen til SFO-siden

SFO er åpen hver dag fra kl.07.30-08.30 og fra skoledag slutt til kl.16.30.

SFO er åpen hver dag fra kl.07.30-08.30 og fra skoledag slutt til kl.16.30. En kan velge mellom hel eller halv plass på SFO. Halv plass er inntil 11 timer i uken og man kan velge mellom 5 ulike moduler. Se søknadsskjema.

Barna vil få servert et måltid i løpet av SFO dagen. En gang i uken er det varm mat.
Utenom frilek har barna tilbud om ulike aktiviteter hver dag. Se aktivitetsplan.

En gang i måneden er det bursdagsfeiring.

Alle barn som går på SFO må ha klær og sko til alle typer vær på plassen sin i garderoben. Husk skifteklær i kassen. Vi er ute selv om det regner…

SFO er ikke åpen i skoleferier. Barn som går på Danielsen barneskole SFO kan søke Øygarden kommune om SFO plass når det er ferie.
Søknadsfrist til kommunen 4 uker for den aktuelle ferien.

Påmeldingen er bindende og søknadsfrist er 4 uker før ferie start.

Klikk her for påmelding.

Danielsen barneskole SFO priser for skoleåret 2022/23.

Hel plass kr 2690,-
Redusert plass etter skoletid til kl. 16.30 kr 2500,-
Halv plass kr 1990,-
3 dager kr 1350,-

Matpenger pr mnd er kr. 150,- og kr 105,- for 3 dager i uken.

(Med forbehold om prisendring)

Aktivitetsplan

Mandag

Kl.13.30 Fri leik/  organisert aktivitet ute

Kl.14.00 Matpause
Kl.14.30 Fri leik inne og ute
Kl.14.30 Gymsal 4.klasse
kl.14.30 Hobby 2. klasse, fotball, sjakk kurs?


Tirsdag

Kl.13.30 Fri leik/ organisert aktivitet ute
Kl.14.00 Matpause
Kl.14.30 Fri lek inne og ute
Kl.14.30 Gymsal 4.klasse,

Kl.14.30 Hobby 1. klasse, fotball


Onsdag

Kl.13.30 Fri leik/ organisert aktivitet ute
Kl.14.00 Matpause
Kl.14.30 Fri leik inne og ute
Kl.14.30 Hobby 3. og 4.klasse, fotball

Kl.14.30 Gymsal 2. og 3.klasse

Torsdag

Kl.13.30 Fri leik/ organisert aktivitet ute
Kl.14.00 Matpause – varm mat
Kl.14.30 Fri leik inne og uke
Kl.14.30 Gymsal 1., 2. og 3.klasse, fotball, dansetorsdag

Bursdagsfeiring siste torsdag i mnd

Fredag

Kl.13.30 Fri leik / organisert aktivitet ute
Kl.14.00 Matpause
Kl.14.30 Fri leik inne og ute
Kl.14.30 Bingo, fotball
Kl.14.30 Gymsal 1.klasse

Annen informasjon

Søknad permisjon

Her skal jeg skrive noe om søkna permisjon.

Mer tekst her om det samme

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule skjer i samsvar med reglene i Friskolelova.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

 1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret.
 2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en ”Danielsen skole” (barne-, ungdomsskole eller videregående skole).
 3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
 4. Barn av ansatte ved Løveparken Barnehage.

§ 3:  Søkere får elles plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummererte i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptak dersom kjønnsfordelingen overskrider 2/3-deler.

§ 4:  Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

Elever kan ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli. Elever som har fått tildelt plass i løpet av denne perioden starter skolegangen ved oppstart av påfølgende skoleår. Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen de kommer fra og som derfor får bytte skolekrets.

§ 5:  Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Vedtatt av skolestyret den 19.04.2021.

Fravær og permisjoner

Fraværet registreres slik at foreldre og skolen vet når barnet er tilstede på skolen. En kan og søke om å få slettet fravær av helsemessige grunner.

 • Foreldre varsler om fraværet før eleven skulle vært på skolen. Dette gjøres ved å bruke Visma App Min skole.
 • Foreldre må varsle ved epost/meldebok dersom eleven ikke skal være med i kroppsøvingstimene.
 • Foreldre og elever kan skaffe seg oversikt over elevens fraværet ved å logge på Visma skole. Flyt (Pålogging gjøres ved MinID.)
 • Det er litt ulike regler for permisjon for barneskolen og ungdomsskolen.  Derfor er også permisjonssøknadene ulike.

Barneskolen
Fraværet registreres slik at foreldre og skolen vet når barnet er tilstede på skolen.

Ungdomsskolen
Alt fraværet eleven har hatt på ungdomsskolen blir i utgangspunktet registrert på vitnemålet. Det er muligheter til å få strøket noe fravær.

 • En kan få strøket fravær som skyldes helsegrunner
  – Det må legges fram legeerklæring.
  – Fraværet må vare mer enn tre dager.
  – Det er kun fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. (Ved funksjonshemming eller kronisk sykdom kan fravær strykes fra første fraværsdag. Se lovteksten)
  – For at vi skal rekke å stryke fraværet, er fristen for å sende legeerklæring en uke før skoleslutt det aktuelle skoleåret.
 • En kan få strøket fravær som gjelder permisjon.
  Skolen svarer på om permisjon blir innvilget. I søknaden kommer det fram hva som er våre retningslinjer. Dersom skjemaet er fylt ut og permisjonen er godkjent, vil skolen stryke fraværet ved slutten av skoleåret.

Det er forskrift til friskolelova § 3-40 som regulerer føring av fravær ved skolen:
Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet. Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir ført på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.Dersom det er mogleg, skal eleven leggje fram dokumentasjon av fråværet frå opplæringa på førehand.

For inntil 10 skoledagar i eit opplæringsår, kan eleven krevje at følgjande fråvær ikkje vert ført på vitnemålet:
a)    dokumentert fråvær som skyldast helsegrunnar
b)    innvilga permisjon etter privatskolelova § 3-13.

For at fråvær som skyldast helsegrunnar etter bokstav a ikkje skal førast på vitnemålet, må eleven leggje fram ei legeerklæring som dokumenterer dette. Fråvær som skyldast helsegrunnar må vare meir enn tre dagar, og det er berre fråvær frå og med fjerde dagen som kan strykast. Ved dokumentert risiko for fråvær etter bokstav a på grunn av funksjonshemming eller kronisk sjukdom, kan fråvær strykast frå og med første fråværsdag.

Slik søker du om permisjon: Send søknad på mail til sotra@danielsen-skoler.no eller mail direkte til din kontaktlærer.
 • I emnefeltet skriver du: Søknad om permisjon for navn og klasse.
 • Få med aktuelle datoer permisjonssøknaden gjelder for
 • Få med begrunnelse for permisjon.

Privatskolelova § 3-13 regulerer permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa:
Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Det er altså opp til skolen å vurdere når en permisjon er forsvarlig. Skolen har laget noen retningslinjer for hva vi tenker er forsvarlige grunner for permisjon. Det er likevel viktig å presisere at vi vurderer hver søknad individuelt.

 • ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.  
 • turer med stor vekt av faglig innhold.
 • helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien tilsier at permisjon bør innvilges.
 • viktige begivenheter i nærmeste familie.
 • eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett el.lign
 • Søknadnen blir også vurdert utfra lengden på ønsket permisjon.

Vi ber om at hjemmet ikke må ikke inngå bindene avtaler eller bestille billetter til reise før skolen har innvilget søknaden. En må forvente at skolen bruker ca en uke på å svare på søknaden.

Beliggenhet

Hvor ligger Danielsen Sotra

Danielsen Sotra ligger i Straume Idrettspark ca. 10 minutter gange fra Straume Terminal ved Sotra Arena.

Fra Straume Terminal går det skolebuss til skolen om morgenen eller en kan følge lokalbuss til Brattholmen.

Kommer en fra Bergen kan en og ta buss som går via Brattholmen til skolen.

Når skoledagen er ferdig følger en lokal buss til Straume Terminal og bytter buss der eller man kan gå.

Klagerett på karakterer

Skrivet gjelder klagerett på standpunktkarakterer og avgangskarakterer. Terminkarakterer er det ikke formell klagerett på, så skrivet gjelder ikke disse karakterene.

Hvem kan klage?

 • Elever over 15 år har klagerett selv. Dessuten kan en annen person klage på elevens vegne, men da må eleven gi skriftlig fullmakt.
 • Merk at en slik fullmakt ikke kan gis til en annen elev i grunnskolen.
 • -Dersom en elev under 15 år ønsker å klage, må foreldre gi skriftlig samtykke til at det skal klages.
 • -Foreldre har egen klagerett dersom eleven er under 18 år.

Klagefrist

 • Det må klages innen 10 dager etter at karakteren er gjort kjent for eleven, eventuelt foreldre.
 • Her telles dagene fra den tiden eleven hadde rimelig anledning til å bli kjent med karakteren.
 • Klagefristen avbrytes når det fremsettes krav om begrunnelse og fortsetter å løpe når begrunnelse er gitt.
 • Dersom fristen på 10 dager ikke kan holdes, må det så snart som mulig tas kontakt med rektor på skolen.

Hvordan går en frem dersom en vil klage?

Dersom en mener at en karakter kan være feil, skal man først ta kontakt med faglærer og kontaktlærer. Ofte kan en slik henvendelse oppklare problemet. Den som klager, kan innenfor klagefristen kreve begrunnelse for den gitte karakteren, eventuelt begrunnelse for hvorfor det ikke er gitt karakter.

Gjelder klagen karakter gitt i avgangsprøven (både skriftlig og muntlig) kan en fra rektor be om å få utlevert eventuelle retningslinjer gitt sensorene til hjelp ved sensureringen.

Bestemmer en seg for å klage, skal klagen leveres rektor.

Her må det tydelig fremgå hvilken eller hvilke karakterer det klages på, og det må være med en begrunnelse for hvorfor det klages.

Begrunnelse er ikke nødvendig dersom klagen gjelder skriftlig avgangsprøve.

Hva skjer med klagen?

Klage på standpunktkarakter:

Rektor ber om uttalelse fra faglærer om hvordan karakteren er satt, eller hvorfor eleven ikke har fått karakter dersom klagen gjelder dette. Rektor lager også en uttalelse om saken. Den som klager, skal ha kopi av disse uttalelsene.Alt materiale sendes deretter til Fylkesmannen i Hordaland. Han skal vurdere hvorvidt det er grunn til å behandle saken på nytt. Hvis han finner grunnlag for ny behandling, sendes saken tilbake til rektor. Rektor og faglærer vurderer om det er grunnlag for ny karakter. Det er rektor som tar den formelle avgjørelsen. Den som klager skal orienteres om hva resultatet av klagen er blitt. Rektors avgjørelse kan ikke ankes.

Ved klage på karakter i orden og oppførsel, avgjør fylkesmannen om klagen blir endret til gunst eller ugunst for klager.

Klage på karakter til skriftlig avgangsprøve:

Rektor sender klagen (uten begrunnelse) til Fylkesmannen i Hordaland. Her er det en egen gruppe som vurderer besvarelsen på nytt. Merk at karakteren kan endres både til gunst og ugunst for eleven. Gruppens avgjørelse er endelig. Den som klager skal ha begrunnet svar.

Klage på karakter til muntlig avgangsprøve:

Her kan det bare klages på formelle feil som har betydning for resultatet på prøven. Rektor sender saken til Fylkesmannen i Hordaland. Dersom klagen tas til følge, vil prøvekarakteren bli annullert. Hvis eleven ønsker det, er det anledning til å få ny muntlig avgangsprøve. Hvilket fag det blir, kunngjøres for eleven med samme frister som ved den ordinære prøven.

Melding om avgjørelsen på klagen sendes klageren innen 3- tre- måneder etter at rektor har mottatt klagen.

Dersom det er behov for flere opplysninger om klagerett på karakterer, kan en henvende seg til rektor.

Regler om klage på karakter er gitt i Forskrift til privatskolelova kapittel 5.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20060714-0932.html


Alexander Jensen
Rektor

Eksamen

Danielsen ungdomsskole gjennomfører muntlig og skriftlig eksamen som i den offentlige skolen.

FAU

FAU

Verv 2021-2022

Ungdomsskolen:

Leder:   Birte Lillevik
Nestleder: Geir André Thomassen

Barneskolen:

Ledar:  Geir André Thomassen

Navneliste/oversikt over medlemmer i FAU/klassekontakter 2021-2022

Skolepenger

Styret ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule fastsetter satsen for skolepenger. Fra og med 01.01.2022 er prisen som følger: For Barneskolen 11 330 kr i året, fordelt på 10 mnd. For Ungdomsskolen 15 140 kr i året, fordelt på 10mnd.

Har en flere barn på skolen vår eller ved en av de andre skolene til Egill Danielsen Stiftelsen får en søskenrabatt. Det er foreldrenes ansvar å melde fra til skolen dersom de har flere barn som er elev ved en Danielsen skole.

Skolepengene dekker:

 • Undervisningsmatriell
 • Iped
 • Leirskole for 7.trinn
 • Bli kjent tur for 8.trinn
 • Studietur til Berlin for 10.trinn

Skoleskyss

Skoleskyss

Skoleskyss
I følge opplæringsloven §7-1 har elever i 2.- 10. klasse som bor mer enn fire kilomenter fra skolen rett til gratis skyss.
For elever i 1.klasse er skyssgrensen to kilometer.


Elever som har full plass på SFO har ikke rett på skoleskyss
Elever med halv plass kan søke om skoleskysskort til skolen.


Skoleskyss er knyttet opp mot skoletid.

Skolemelk

Skolemelk bestilles hos skolelyst.no

Skolemelk bestilles hos skolelyst.no

Du kan selv bestemme hvor mange dager du skal få melk og hvilken dager det er.

Du betaler kun for de dagene du bestiller.

Viktig å vite - mandager etter ferie får ikke elevene melk.

Personvern

Personvernerklæring for Danielsen barne- og ungdomsskole Det er viktig for oss at du føler deg trygg på at vi behandler dine personopplysninger forsvarlig og lovlig. Rektor er ansvarlig for skolens behandling av personopplysninger. Vi har opprettet personvernombud og spørsmål knyttet til vår behandling, dine rettigheter eller denne erklæringen kan rettes til

Nettside
På nettsiden vår bruker vi informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Når du bruker vår nettside, samler vi automatisk inn aktivitetsinformasjon og opplysninger om hvilken nettleser du bruker, IP-adresse, tid og dato for når en side åpnes og hvilken side du kom fra. Opplysningene brukes kun til anonyme statistikker og for å forbedre våre tjenester.  Ved å søke skoleplass via vår nettside, må du fylle inn personopplysninger, det gjelder også om du benytter kontaktskjema på vår nettside. Det er opplysninger du selv legger inn.

Hvilke personopplysninger behandler vi:

Søkere: Kontaktinformasjon og fødselsnummer til elev, kontaktinformasjon og e-post adresse til foresatte, og informasjon om andre søsken ved Danielsen-skoler.

Elever: Navn, adresse, navn på foresatte og evt. hvem som har den daglige omsorgen, telefonnummer, fødselsnummer, e-post adresse, karakterer og vitnemål, grunnlag for termin-/standpunktkarakterer, fravær og evt. dokumentasjon på fravær, og referat fra elevsamtaler, fagsamtaler og evt. møter angående eleven og individuelle opplæringsplaner, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger i forbindelse med fravær, elevens helse (f.eks. allergier) og spesialtilpassing for enkelt elever.

Ansatte: Navn, adresse, telefonnummer, fødselsnummer, nærmeste pårørende, referat fra medarbeidersamtaler, dokumentasjon på permisjon, utdanning og arbeidserfaring, bankkontonummer, lønnsnivå og evt. fagforeningsmedlemskap, IP adresser og aktivitetslogger ved bruk av digitale tjenester ved skolen, sensitive opplysninger kan lagres i forbindelse med helsesituasjon og behov for tilpasninger i hverdagen.  

Foresatte: Navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-post adresse, evt. hvem som har den daglige omsorgen for eleven.

Hvordan innhenter vi personopplysninger

 • Søknads- og kontaktskjema på nettsiden vår.
 • Søknad på papir eller via e-post.
 • Under inngåelse av kontrakt om skoleplass.
 • Du oppgir opplysninger via telefon eller i samtale med våre medarbeidere.
 • Opplysninger fått gjennom samarbeid mellom skole og hjem.
 • Ved å bruke våre nettsider.
 • Ved å bruke Wifi og digitale tjenester ved skolen.
 • Ved bruk av adgangskort.

«Om du ikke ønsker å oppgi nødvendige personopplysninger, kan det føre til at du ikke kan tildeles skoleplass ved skolen, dette på grunnlag av at vi ikke har opplysninger til å vurdere din søknad eller gi deg tilgang til ressurser brukt i undervisningen ved skolen»(skal dette være med?)

Formål ved behandling av personopplysninger
Søkere: For å kunne behandle søknader, gi tilbud om skoleplass og sende nødvendig og relevant informasjon.
Elever: For å kunne gi elevene et fullverdig studietilbud, fakturere skolepenger og utføre våre forpliktelser i henhold til friskoleloven og annen relevant lovgiving.
Ansatte: For å kunne utøve våre forpliktelser ved et ansettelsesforhold i henhold til lovverket og den ansattes interesser.
Foresatte: For å kunne ivareta våre forpliktelser i henhold til skole hjemsamarbeid og foresattes interesser ved elevens skolegang, samt fakturering av skolepenger. Foresattes fødselsnummer benyttes til MinID-pålogging mot skolens administrative system.

Rettslige grunnlag for å behandle personopplysninger
Vårt rettslige grunnlag for behandling er regulert av friskoleloven, opplæringsloven, forvaltningsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven, med de ulike lovenes tilhørende forskrifter.

Hvor behandler vi personopplysninger
Alle elever, ansatte og foresatte registreres i skolens til en hver tid gjeldende administrative system og økonomisystem. Alle elever og ansatte registreres i IT-systemer for å få opprettet brukerkontoer som gir tilgang til wifi, internett, utskrift, Microsoft Office 365 og andre digitale verktøy brukt i undervisningen ved skolen.  

Bruk av digitale tjenester
Når du bruker digitale tjenester samler vi aktivitetsinformasjon og loggfører bruken din. Denne informasjonen er kun tilgjengelig i en kort periode. Dette er lovpålagt for å kunne ivareta informasjonssikkerheten og forhindre misbruk av våre tjenester.  

Utlevering av informasjon til tredjepart
Vi bruker digitale tjenester og systemer som er levert av eksterne aktører. Personopplysningene dine blir da videreformidlet. Vi følger norsk personvernlovgiving for å sikre at dine personopplysninger er sikret og ikke kommer på avveie, og inngår databehandleravtale med våre eksterne aktører. Dette for å forsikre at dine personopplysninger blir behandlet etter norsk lovgiving og begrenser databehandlers bruk kun til angitt formålet.  

Skolen bruker følgende eksterne aktører:

 • Egill Danielsen stiftelse (eierorg.) – IT driftsleverandør, økonomi- og administrative tjenester.
 • Visma Unique AS – Skoleadministrative system/individuell opplæringsplan (GRS)
 • IST AS – SkoleArena (VGS)
 • Microsoft Office 365 – Samhandlingsplattform
 • Visma.net – Økonomi tjenester
 • Identum – eFeide/Feide
 • It’s Learning – Læringsplattform
 • Digitale fagbøker (Fagbokforlaget, Gyldendal, osv.)
 • Digitale undervisningsverktøy (Creaza, Kikora, osv.)
 • Utdanningsdirektoratet – rapportering (WIS), eksamen og kartleggingsprøver
 • Eksamenskontoret i Hordaland (eksamensavvikling)
 • Skyss (busskort)
 • Sorned Media AS (Transponder) – digital meldingsbok/SMS
 • Klassetrivsel.no

Dine rettigheter
I henhold til personopplysningsloven sier at du har rett til å vite hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få opplysningene korrigert om de er feil og slettet eller begrenset om vi ikke har grunnlag for behandlingen lengre. Om du mener at vi ikke overholder dine rettigheter, har du rett til å klage til tilsynsmyndigheten som er Datatilsynet. Kontakt informasjon finnes på www.datatilsynet.no.

Utlevering av personopplysninger
Det blir utlevert klasselister med navn, adresse og telefonnummer til alle i hver klasse.  Ellers utleverer vi kun opplysninger til den registrerte eller ved samtykke fra den registrerte til andre instanser.  

Sletting av personopplysninger
I henhold til personopplysningsloven skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut i fra formålet de er innsamlet for slettes. Vi følger til enhver tid gjeldende lovgiving.  

Vi er pålagt å oppbevare opplysninger om navn, halvårskarakterer og standpunktkarakterer, samt hvilke fag en elev har fått undervisning i for bestandig. Andre opplysninger om eleven skal slettes etter at klagefristen er gått ut og vi ikke har grunnlag for å oppbevare dem lengre.

Kjøring av elever til og fra skolen

Trafikksituasjonen i området rundt skolen er krevende. I samarbeid med FAU, ønsker vi å avklare hvor dere kan sette av, og hente barna slik at det ikke oppstår farlige situasjoner.

Rutiner

 • Elever som går i 1. og 2.klasse kan kjøres ned til skolen, og hentes ved skolen. Snu bilen nede ved ungdomskolen og kjør sakte opp bakken. Dersom du ikke har barn som går i første- og andreklasse, skal du ikke kjøre ned til skolen.   
 • Elever som går i 3.-10.klasse slippes av og hentes ved Sotra Arena. Vi ber om den enveiskjørte veien fra hallen til skolen ikke benyttes, da det kan skape farlige situasjoner.
 • Parkeringen utenfor Straume Forum skal ikke brukes til av – og påstigning.  Det samme gjelder området på motsatt side av Straume Forum.


Ordensreglement

Ordensreglementet ble vedtatt av skolestyret for Danielsen Barne- og Ungdomsskule den 03.04.2017 med hjemmel i friskolelova § 3-9.

§ 1 Formål
For at Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. ”Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste” 1.Korinterbrev 10, 24. I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.

Elevene har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, (opplæringsloven § 9a-1). Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke og har en tilsvarende plikt til å behandle andre med respekt og omtanke. Skolen skal følge opp dersom eleven ikke får oppfylt sin rett.

Elevene plikter å følge opp reglene som står i ordensreglementets § 4 og 5.

§ 2 Virkeområde
Skolereglementet gjelder for Danielsen Barne- og Ungdomsskule. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og adferd
Vurdering i orden og adferd skal foretas ut fra reglene om orden og adferd i dette reglementet. Elevens orden og adferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og adferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. Brudd på ordensreglementet dokumenteres med orden- og adferdsmeldinger.

§ 4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist
 • gi melding, via foreldre, om fravær som skyldes helsegrunner så snart det er praktisk mulig
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • være deltagende i undervisningen
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende bare etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen.
 • behandle andres eiendeler med respekt.
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde.
 • opptre høflige og unngå dårlig språk

§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge skolens regler for fravær, herunder skulk
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • elevene skal bare bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i samråd med lærer. Dersom elever har med mobil på skolen, skal denne oppbevares i mobilhotell.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.

§ Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med og bruke tobakk eller snus
 • mobbing
 • hærverk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv, våpen av ulike slag og laserpenn
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

§ 6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og adferd

 • Muntlig tilbakemelding til elev.
 • Skriftlig melding til foreldre
 • Holdes borte fra andre elever i friminutt
 • Gjensitting før eller etter skoletid
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til § 4 og 5
 • Bortvisning fra undervisning i inntil to timer
 • Bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet, eller inntil tre dager på ungdomstrinnet*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

* Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§ 6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer. Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet, eller inntil en dag på barnetrinnet. Rektor vedtar bortvisning ut over to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak og sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§ 6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeserstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.

§ 6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskolelova § 3-9 og § 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal foreldre eller foresatte varsles så langt det er mulig.

7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Vi har lest og gått gjennom skolereglementet sammen:

Dato:_________________

______________________________              ___________________________

underskrift elev                                  underskrift foreldre/foresatte


Leksehjelp

Dette skole året tilbyr Danielsen Barneskule leksehjelp fra 3. – 7.trinn 1 time i uken.

Gi beskjed til kontaktlærer om barne ditt skal være med på leksehjelpen på barneskolen.

På ungdomskolen møte elevene opp i det klasserommet som leksehjelpen er. Ingen påmelding.

Nasjonale prøver

Danielsen Sotra følger UDIR sine anbefalinger og gjennomfører de nasjonale prøver i henhold til UDIR sine retningslinjer.

Kartleggingsprøver

Barneskolen gjennomfører de frivillige kartleggingsprøvene som UDIR anbefaler.

Rådgiver / Veileder

Rådgiver har tid til samtaler med elever og foreldre som ønsker å drøfte elevenes skolegang. Vi vil i fellesskap søke å finne frem til løsninger som kan øke elevens trivsel og progresjon i skolesituasjonen.

Overgang barneskole/ungdomsskole

Rådgiveren jobber tett sammen med lærerne for å få til en smidig og god overgang mellom barneskole og ungdomsskole. Rådgiver setter sammen med inspektør sammen nye grupper, slik at elever fra de mange barneskolene får møte hverandre. Nye elever på 8.trinn inviteres til ungdomsskolen i mai.

Overgang ungdomsskole/videregående skole

Alle tre årene på ungdomsskolen arbeider vi med yrkesorientering og fremtidsplaner. På 10. trinn har vi samarbeid med flere videregående skoler i vårt nærmiljø. Elevene får informasjon og besøker skoler etter eget valg. Vi har også et tett samarbeid med Danielsen Videregående Skole om hospitering der. På våren i 10.skoleåret søker elevene videregående utdanning. Dette gjøres på nettet, og jeg veileder elevene. Søknadsfristen er 1.mars.

Kontakt med hjelpeapparatet utenfor skolen

Skolen har skolelege og helsesøster i deltidsstilling. Vi er så heldig at vi har ansatt en egen veileder for elevene. Veileder har tett kontakt med elevene i forhold til psykososial trivsel.

Vi kan videre ta kontakt med andre spesialister og habiliteringssenter. Rådgiver kan formidle kontakt.

Både elever og foresatte er velkommen til rådgiverkontoret.

Annen infromsajon

Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglementet ble vedtatt av skolestyret for Danielsen Barne- og Ungdomsskule  den 03.04.2017 med hjemmel i friskolelova § 3-9.

§ 1 Formål
For at Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. ”Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste” 1.Korinterbrev 10, 24. I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.

Elevene har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, (opplæringsloven § 9a-1). Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke og har en tilsvarende plikt til å behandle andre med respekt og omtanke. Skolen skal følge opp dersom eleven ikke får oppfylt sin rett.

Elevene plikter å følge opp reglene som står i ordensreglementets § 4 og 5.

§ 2 Virkeområde
Skolereglementet gjelder for Danielsen Barne- og Ungdomsskule. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og adferd
Vurdering i orden og adferd skal foretas ut fra reglene om orden og adferd i dette reglementet. Elevens orden og adferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og adferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. Brudd på ordensreglementet dokumenteres med orden- og adferdsmeldinger.

§ 4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist
 • gi melding, via foreldre, om fravær som skyldes helsegrunner så snart det er praktisk mulig
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • være deltagende i undervisningen
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende bare etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen.
 • behandle andres eiendeler med respekt.
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde.
 • opptre høflige og unngå dårlig språk

§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge skolens regler for fravær, herunder skulk
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • elevene skal bare bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i samråd med lærer. Dersom elever har med mobil på skolen, skal denne oppbevares i mobilhotell.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.

§ Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med og bruke tobakk eller snus
 • mobbing
 • hærverk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv, våpen av ulike slag og laserpenn
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

§ 6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og adferd

 • Muntlig tilbakemelding til elev.
 • Skriftlig melding til foreldre
 • Holdes borte fra andre elever i friminutt
 • Gjensitting før eller etter skoletid
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til § 4 og 5
 • Bortvisning fra undervisning i inntil to timer
 • Bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet, eller inntil tre dager på ungdomstrinnet*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

* Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§ 6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer. Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet, eller inntil en dag på barnetrinnet. Rektor vedtar bortvisning ut over to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak og sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§ 6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeserstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.

§ 6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskolelova § 3-9 og § 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal foreldre eller foresatte varsles så langt det er mulig.

7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Vi har lest og gått gjennom skolereglementet sammen:

Dato:_________________

______________________________              ___________________________

underskrift elev                                  underskrift foreldre/foresatte

Godkjent i styret 03.04.2017


Annen informasjon

Inntaksreglement

INNTAKSREGLEMENTfor Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule skjer i samsvar med reglene i Friskolelova.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

 1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret.
 2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en ”Danielsen skole” (barne-, ungdomsskole eller videregående skole).
 3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
 4. Barn av ansatte ved Løveparken Barnehage.

§ 3:  Søkere får elles plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummererte i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptak dersom kjønnsfordelingen overskrider 2/3-deler.

§ 4:  Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

Elever kan ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli. Elever som har fått tildelt plass i løpet av denne perioden starter skolegangen ved oppstart av påfølgende skoleår. Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen de kommer fra og som derfor får bytte skolekrets.

§ 5:  Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Vedtatt av skolestyret den 19.04.2021.

Søknadsskjema SFO

Velg type søknad

Takk for din henvendelse.
Ops. Noe gikk galt, forsøk igjen.