Om Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

Danielsen Barne og ungdomsskole Sotra er en kristen friskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterene de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal eleven bli sett av de voksne og de skal få utvikle seg som mennesker. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt.

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skolens historie

Danielsen Barne og ungdomsskule Sotra startet som ungdomsskole i 2000. Det første året hadde skolen 60 elever. I dag går 238 elever på ungdomstrinnet. Barnetrinnet ble etablert i 2008 og startet med 16 elever. Barneskolen har vokst til 171 elever i 2021. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet (IMF).

Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.


Ansatte

Ingen personer funnet

Småtrinn

Assistent
Kim Eirik Aase
Kontaktlærer 2.klasse
Sondre Nesje Andersen
Assistent
Sondre Fjæreide
Faglærer
Liv Svanhild Grøneng
Kontaktlærer 2. klasse
Anne Hisdal
Kontaktlærer 4.klasse
Alice Bjørsvik Kråkenes
Faglærer
Jeanette Tøkje Lilleheim
Kontaktlærer 1.klasse
Lillian Nilsen
Assistent
Eirin Pettersen
Kontaktlærer 3.klasse
Randi Ruud
Kontaktlærer 3.klasse
Maria Thommasen
Kontaktlærer 4.klasse
Kristina Kyte Thorsen
Assistent
Liv Urhaug

Mellomtrinn

Kontaktlærer 7.klasse
Linn Mee Vænes Berge
Kontaktlærer 5.klasse
Elisabeth Fjærtoft Berge
Assistent
Martine Eustice
Kontaktlærer 6.klasse
Kariann Halvorsen
Assistent
Hanne Kristin Jakobsen
Miljøterapeut
Eldfrid Marie Klepsvik
Assistent
Elisabeth Nesje
Assistent
Unni Ristesund
Kontaktlærer 7.klasse
Kristian Siljuholtet
Kontaktlærer 6.klasse
Ole Magnus Urhaug
Kontaktlærer 5.klasse
Iselin Toft Vikenes

8. trinn

Kontaktlærer 8B
Mary-Liz Bendiksen
Assistent
Mona Espeskog
Kontaktlærer 8B
Aina E. Hellesund
Faglærer
Vegard Magnarson Kalvenes
Kontaktlærer 8c
Sunniva Lunde
Faglærer
Jonathan Charles Randall
Kontaktlærer 8C
Katrine Skjold
Kontaktlærer 8A
Jarle Solheim
Kontaktlærer 8A
Ingrid Sætre

9. trinn

Kontaktlærer 9C
Håkon Brekke
Kontaktlærer 9C
Anniken Stina Finnstad
Assistent
Hege Dyrkolbotn Halvorsen
Miljøterapeut
Marit Halvorsen
Faglærer
Jostein Hope
faglærer/assistent
Andreas Dahl Knapskog
Kontaktlærer 9A
Marita Turøy Mbagga
Kontaktlærer 9A
Tom Åge Osestad
Assistent
Mikael Tamlag Strømme
Kontaktlærer 9B
Helga Osmundnes Sævik
Kontaktlærer 9B
Håkon Vinnem

10. trinn

Kontaktlærer 10A
John-Olav Aasen
Kontaktlærer 10B
Cecilie Plathe Aksnes
Kontaktlærer 10A
Kristine Røisum Bjelland
Faglærer
Åshild Stige Dyrkolbotn
Assistent
Håvard Fjæreide
Kontaktlærer 10B
Kristine Øgaard Heimli
Assistent
Rita Lunde
Faglærer
Ragnhild Nilsen
Assistent
Elisabeth Rustad
Faglærer
Reidar Vik

Veileder

Helsesykepleier småtrinn og mellomtrinn
Louise Armond
Veileder
Irene Ludvigsen
Rådgiver ungdomstrinn
Birgitte Rong
Rådgiver barneskole
Hanne Marie Ruud

Administrasjon

Merkantil
Wenche Tøkje Arefjord
Renholds ansvarlig
Tove Iren Aarland Kårtveit
Renhold ansvarlig
Willy Kårtveit
Vaktmester
Svein Marius Myklebust
Merkantil
Elisabeth Nesse Ulveseth

Ledelse

Ass. rektor og avdelingsleder 10. trinn
Gørill Hillesland
Rektor
Alexander Jensen
SFO-Leder
Monica Merkesdal
Avdelingsleder mellomtrinn
Martin Dale Olsen
Ass.rektor barnetrinn og avdelingsleder småtrinn
Linn Merete Urangsæter Peducassè
Avdelingsleder 9. trinn
Karsten Raunehaug
Avdelingsleder 8. trinn
Harald Winter-Hjelm Ruud
Ass. rektor ungdomsskolen, avdelingsleder 10.trinn
Bente Sævikstrand

Inntaksreglement

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra

§ 1: Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule skjer i samsvar med reglene i Friskolelova.

§ 2: Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett ved søking større enn kapasiteten ved skolen:

 1. Barn av ansatte ved skoler under Egill Danielsen Stiftelse og barn av eiervalgte medlemmer i skolestyret.
 2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en ”Danielsen skole” (barne-, ungdomsskole eller videregående skole).
 3. Barn av foreldre som kommer fra lønnet stilling i misjonen i utlandet eller flyttende til regionen ifm lønnet stilling i misjonen de siste 6 mnd før opptak.
 4. Barn av ansatte ved Løveparken Barnehage.

§ 3:  Søkere får elles plass i den rekkefølge de har søkt. Søknadene blir nummererte i den rekkefølge skolen mottar dem. Det tas hensyn til fordeling av gutter og jenter ved opptak dersom kjønnsfordelingen overskrider 2/3-deler.

§ 4:  Søknadsfrist og orientering om når opptaket starter, skal gå fram av følgeskriv ved utsending av søknadsskjema. Søknader som kommer inn etter søknadsfrist og hører til under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge de som allerede har fått plass.

Elever kan ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli. Elever som har fått tildelt plass i løpet av denne perioden starter skolegangen ved oppstart av påfølgende skoleår. Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen de kommer fra og som derfor får bytte skolekrets.

§ 5:  Søkere har klagerett etter bestemmelsene i forvaltningsloven kap VI. Fylkesmannen er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Vedtatt av skolestyret den 19.04.2021.

Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglementet ble vedtatt av skolestyret for Danielsen Barne- og Ungdomsskule den 03.04.2017 med hjemmel i friskolelova § 3-9.

§ 1 Formål
For at Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. ”Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste” 1.Korinterbrev 10, 24. I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.

Elevene har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, (opplæringsloven § 9a-1). Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke og har en tilsvarende plikt til å behandle andre med respekt og omtanke. Skolen skal følge opp dersom eleven ikke får oppfylt sin rett.

Elevene plikter å følge opp reglene som står i ordensreglementets § 4 og 5.

§ 2 Virkeområde
Skolereglementet gjelder for Danielsen Barne- og Ungdomsskule. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og adferd
Vurdering i orden og adferd skal foretas ut fra reglene om orden og adferd i dette reglementet. Elevens orden og adferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og adferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. Brudd på ordensreglementet dokumenteres med orden- og adferdsmeldinger.

§ 4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist
 • gi melding, via foreldre, om fravær som skyldes helsegrunner så snart det er praktisk mulig
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • være deltagende i undervisningen
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende bare etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen.
 • behandle andres eiendeler med respekt.
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde.
 • opptre høflige og unngå dårlig språk

§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge skolens regler for fravær, herunder skulk
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • elevene skal bare bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i samråd med lærer. Dersom elever har med mobil på skolen, skal denne oppbevares i mobilhotell.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.

§ Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med og bruke tobakk eller snus
 • mobbing
 • hærverk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv, våpen av ulike slag og laserpenn
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

§ 6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og adferd

 • Muntlig tilbakemelding til elev.
 • Skriftlig melding til foreldre
 • Holdes borte fra andre elever i friminutt
 • Gjensitting før eller etter skoletid
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til § 4 og 5
 • Bortvisning fra undervisning i inntil to timer
 • Bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet, eller inntil tre dager på ungdomstrinnet*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

* Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§ 6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer. Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet, eller inntil en dag på barnetrinnet. Rektor vedtar bortvisning ut over to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak og sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§ 6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeserstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.

§ 6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskolelova § 3-9 og § 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal foreldre eller foresatte varsles så langt det er mulig.

7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Vi har lest og gått gjennom skolereglementet sammen:

Dato:_________________

______________________________              ___________________________

underskrift elev                                  underskrift foreldre/foresatte


Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger.

Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Vedtekter og andre dokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning