Om Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra

Danielsen Barne og ungdomsskole Sotra er en kristen friskole. Vi er opptatt av at elevene er mer enn karakterene de oppnår i de ulike fagene. På Danielsen Sotra skal eleven bli sett av de voksne og de skal få utvikle seg som mennesker. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Skolen har egen godkjent fagplan der kristendomsfaget står sentralt.

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skolens historie

Danielsen Barne og ungdomsskule Sotra startet som ungdomsskole i 2000. Det første året hadde skolen 60 elever. I dag går 238 elever på ungdomstrinnet. Barnetrinnet ble etablert i 2008 og startet med 16 elever. Barneskolen har vokst til 171 elever i 2021. Skolen eies av Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) og Indremisjonsforbundet (IMF).

Ingen skoler er nøytrale. Vi påvirker hverandre. Der mennesker møtes og kunnskap formidles, vil formidleren som person alltid bety noe. Vi er tydelige på at det er det kristne menneskesyn som ligger til grunn, og at de kristne verdier formidles.


Ansatte

Ingen personer funnet

Småtrinn

Assistent
Kim Eirik Aase
Kontaktlærer 3.klasse
Sondre Nesje Andersen
Kontaktlærer 3. klasse
Anne Hisdal
Kontaktlærer 1.klasse
Alice Bjørsvik Kråkenes
Faglærer
Jeanette Tøkje Lilleheim
Miljøterapaut
Elisabeth Nesje
Kontaktlærer 2.klasse
Lillian Nilsen
Assistent
Eirin Pettersen
Kontaktlærer 4.klasse
Maria Thommasen
Kontaktlærer 1.klasse
Kristina Kyte Thorsen

Mellomtrinn

Kontaktlærer 5.klasse
Linn Mee Vænes Berge
Kontaktlærer 6.klasse
Elisabeth Fjærtoft Berge
Assistent
Martine Eustice
Kontaktlærer 7.klasse
Kariann Halvorsen
Kontaktlærer 6.klasse
Sondre Indrebø
Assistent
Hanne Kristin Jakobsen
Assistent
Unni Ristesund
Kontaktlærer 5.klasse
Kristian Siljuholtet
Kontaktlærer 7.klasse
Ole Magnus Urhaug

8. trinn

Kontaktlærer 8A
Kjersti Stevik
Kontaktlærer 8C
Cecilie Plathe Aksnes
Kontaktlærer 8B
Maj-Beate Davidsen
Kontaktlærer 8C
Gjermund Fure
Faglærer
Gørill Hillesland
Kontaktlærer 8A
Vegard Magnarson Kalvenes
Assistent
Benjamin Kleiveland
Kontaktlærer 8B
Jonathan Charles Randall
Faglærer
Reidar Vik

9. trinn

Faglærer
John-Olav Aasen
Kontaktlærer 9B
Mary-Liz Bendiksen
Kontaktlærer 9B
Aina E. Hellesund
Faglærer
Jostein Hope
Kontaktlærer 9c
Sunniva Lunde
Assistent
Elisabeth Rustad
Kontaktlærer 9C
Katrine Skjold
Kontaktlærer 9A
Jarle Solheim
Assistent
Mikael Tamlag Strømme
Kontaktlærer 9A
Ingrid Sætre

10. trinn

Kontaktlærer 10A
Kristine Røisum Bjelland
Kontaktlærer 10C
Håkon Brekke
Faglærer
Åshild Stige Dyrkolbotn
Assistent
Mona Espeskog
Faglærer
Anniken Stina Finnstad
Assistent
Hege Dyrkolbotn Halvorsen
Miljøterapeut
Marit Halvorsen
Assistent
Benjamin Haugstvedt
Kontaktlærer 10A
Marita Turøy Mbagga
Kontaktlærer 10A
Tom Åge Osestad
Kontaktlærer 10B
Helga Osmundnes Sævik
Kontaktlærer 10B
Håkon Vinnem

Veileder

Helsesykepleier småtrinn og mellomtrinn
Louise Armond
Veileder
Irene Ludvigsen
Rådgiver ungdomstrinn
Birgitte Rong
Rådgiver barneskole
Hanne Marie Ruud

Administrasjon

Kontorleder ungdomsskolen
Wenche Tøkje Arefjord
Renholds ansvarlig
Tove Iren Aarland Kårtveit
Renhold ansvarlig
Willy Kårtveit
Vaktmester
Svein Marius Myklebust
Kontorleder barneskolen
Elisabeth Nesse Ulveseth

Ledelse

Rektor
Alexander Jensen
SFO-Leder
Monica Merkesdal
Avdelingsleder mellomtrinn
Martin Dale Olsen
Ass.rektor barnetrinn og avdelingsleder småtrinn
Linn Merete Urangsæter Peducassè
Avdelingsleder 10. trinn
Karsten Raunehaug
Avdelingsleder 9. trinn
Harald Winter-Hjelm Ruud
Ass. rektor ungdomsskolen, avdelingsleder 8.trinn
Bente Sævikstrand

Inntaksreglement

Inntaksreglement

Inntaksreglement for Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra

Inntaksreglement Danielsen Barne- og Ungdomsskole Sotra
Vedtaksdato: 01.12.2023

§1 Hjemmel
Inntak av elever ved Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra skjer i samsvar med
reglene i privatskolelova § 3-1.


§2 Rekkefølge
Søkerne får plass i den rekkefølge de har søkt med de justeringer som følger av § 3
Fortrinnsrett. Søknadene blir nummerert i den rekkefølge skolen mottar dem.
Dersom søknader mottas samtidig, benyttes loddtrekning for å fastsette rekkefølge.
Søknader som kommer inn etter at opptaket er påbegynt for det aktuelle trinnet og hører til
under kategorier som har fortrinnsrett, blir prioritert, men ikke slik at de kan fortrenge elever
som allerede har fått plass.


§3 Fortrinnsrett
Følgende søknadskategorier har fortrinnsrett i prioritert rekkefølge når søkningen
overstiger skolens kapasitet:
1. Barn av ansatte og faste styremedlemmer i Egill Danielsen Stiftelse eller
en skole tilsluttet Egill Danielsen Stiftelse.
2. Søsken av slike som, når opptaket skjer, allerede er elever ved en skole
tilsluttet Egill Danielsen Stiftelse.
3. Tidligere elever ved skolen som av familiære årsaker har flyttet ut av
regionen og som flytter tilbake innen 3 år.
4. Nåværende elever ved en Danielsen ungdomsskole som flytter til en ny
kommune kan søke overflytting til nærmeste Danielsen ungdomsskole.
5. Barn av ansatte i Løveparken
6. Barn av foreldre/foresatte som kommer flyttende til regionen i forbindelse med
stilling i kirker eller kristne organisasjoner de siste 12 måneder før skolestart.
7. Gutter gis fortrinn fremfor jenter dersom mer enn 2/3 av skoleplassene på trinnet er
fylt opp av jenter. Tilsvarende gis jenter prioritet fremfor gutter dersom mer enn 2/3
av skoleplassene på trinnet er fylt opp av gutter.

§4 Tidsfrist
Hovedopptaket starter 1. november.
Ved endring i bosituasjon kan foreldre/foresatte flytte søknad fra én Danielsen-skole til en
annen Danielsen-skole og beholde opprinnelig søknadsdato, forutsatt at flyttingen
meldes til begge skoler innen 1.november året før oppstart i 1. eller 8.trinn. Det er foreldrene
som har ansvaret for å påse at begge skoler har fått korrekt og oppdatert informasjon.
På alle trinn tar en ikke inn elever med oppstart etter 1. oktober. Elever kan altså
ikke begynne på skolen mellom 2.oktober og 31.juli.
Unntak: Elever som har flyttet over så stor avstand at de ikke kan gå på den skolen
de kommer fra og som derfor må bytte skolekrets.

§5 Klagerett
Søkere har klagerett på avgjørelse etter forvaltningsloven kap. VI.
Statsforvalteren er klageinstans, og klagen sendes via skolen innen 3 uker.

Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglementet ble vedtatt av skolestyret for Danielsen Barne- og Ungdomsskule den 03.04.2017 med hjemmel i friskolelova § 3-9.

§ 1 Formål
For at Danielsen Barne- og Ungdomsskule skal være en trivelig og god skole, må vi ha regler for god orden og adferd. ”Ingen må søke sitt eget beste, men den andres beste” 1.Korinterbrev 10, 24. I forståelse med foreldrene og i respekt for eleven vil skolen formidle kunnskap, inspirere til læring og utvikling av hele mennesket. Målet er å utruste elevene for et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet. Skolehverdagen skal ha et godt arbeids- og læringsmiljø preget av orden, trivsel, respekt, trygghet og faglig fokus. Reglementet skal bidra til å styrke dette målet.

Elevene har rett til å ha et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring, (opplæringsloven § 9a-1). Elevene har en rett til å bli behandlet med respekt og omtanke og har en tilsvarende plikt til å behandle andre med respekt og omtanke. Skolen skal følge opp dersom eleven ikke får oppfylt sin rett.

Elevene plikter å følge opp reglene som står i ordensreglementets § 4 og 5.

§ 2 Virkeområde
Skolereglementet gjelder for Danielsen Barne- og Ungdomsskule. Reglementet gjelder når skolen har ansvar for elevene. Dette innebærer alle typer undervisningslokaler, fellesrom, utearealer og skolevei. Det gjelder også når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område eller i arrangement der skolen er medvirkende, for eksempel leirskoler og skoleturer.

§ 3 Vurdering av elevens orden og adferd
Vurdering i orden og adferd skal foretas ut fra reglene om orden og adferd i dette reglementet. Elevens orden og adferd kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette. (Forskrift til friskolelova § 3-5) Karakterene i orden og adferd vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet. Brudd på ordensreglementet dokumenteres med orden- og adferdsmeldinger.

§ 4 Regler for orden
Elevene skal vise alminnelig god orden, herunder:

 • møte presist
 • gi melding, via foreldre, om fravær som skyldes helsegrunner så snart det er praktisk mulig
 • møte forberedt til opplæringen og ha med nødvendig utstyr
 • gjøre arbeid hjemme og på skolen til rett tid og overholde frister
 • være deltagende i undervisningen
 • bruke digitale verktøy/media utelukkende bare etter avtale med lærer
 • holde orden på eget utstyr, eller utstyr som eleven disponerer på skolen.
 • behandle andres eiendeler med respekt.
 • holde seg innenfor det området som blir bestemt til å være uteområde.
 • opptre høflige og unngå dårlig språk

§ 5 Regler for oppførsel
Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder:

 • behandle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt uansett kjønn, nasjonalitet, religion, livssyn, seksuell orientering m.m.
 • bidra til et godt læringsmiljø
 • følge skolens regler for fravær, herunder skulk
 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte
 • ta godt vare på skolens eiendeler
 • elevene skal bare bruke mobiltelefon eller annet privat elektronisk utstyr i samråd med lærer. Dersom elever har med mobil på skolen, skal denne oppbevares i mobilhotell.
 • vise nettvett og følge skolens regler for bruk av digitalt utstyr.

§ Adferd som ikke aksepteres:

 • forstyrre og lage uro i undervisningen
 • å fuske eller forsøke å fuske
 • å ha med og bruke tobakk eller snus
 • mobbing
 • hærverk
 • å utøve eller true med fysisk vold
 • å ha med eller benytte farlige gjenstander som f.eks. kniv, våpen av ulike slag og laserpenn
 • å ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler

§ 6 Mulige sanksjoner ved brudd på reglene for orden og adferd

 • Muntlig tilbakemelding til elev.
 • Skriftlig melding til foreldre
 • Holdes borte fra andre elever i friminutt
 • Gjensitting før eller etter skoletid
 • Tilstedeværelse på skolen utenom skoletid for samtale eller for å rette opp skader som eleven er ansvarlig for.
 • Beslagleggelse av uønskede gjenstander i henhold til § 4 og 5
 • Bortvisning fra undervisning i inntil to timer
 • Bortvisning for inntil en dag på barnetrinnet, eller inntil tre dager på ungdomstrinnet*
 • Klassebytte*
 • Bytte av skole* (Friskolelova §3.3)
 • Krav om erstatning

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt. Pålagt arbeid for å rette opp skade, er ikke å betrakte som fysisk refsing. Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges nye sanksjoner.

* Sanksjonene merket stjerne, er å anse som enkeltvedtak, og må i følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 6.1 Nærmere om beslagleggelse
Ulovlige gjenstander overleveres til politiet. Andre beslaglagte gjenstander tilbakeleveres til eleven eller elevens foreldre.

§ 6.2 Nærmere om bortvisning
Læreren kan utvise en elev fra egen undervisning i en opplæringsøkt, avgrenset til to timer. Bortvisning fra skolen inntil tre dager på ungdomstrinnet, eller inntil en dag på barnetrinnet. Rektor vedtar bortvisning ut over to timer, etter å ha rådført seg med elevens lærere. Eleven og foresatte har rett til å uttale seg i bortvisningssaker. Andre tiltak og sanksjoner skal være vurdert først. Rektor sitt vedtak er et enkeltvedtak.

§ 6.3 Nærmere om erstatningskrav
Ved skade eller hærverk på skolens bygninger og/eller eiendeler kan eleven i tillegg til å bli ilagt andre sanksjoner i ordensreglementet, også bli erstatningsansvarlig, jf. Skadeserstatningsloven §1-1. Foresatte kan bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningsloven §1-2, andre ledd.

§ 6.4 Anmeldelse av straffbare forhold
Skolen vil normalt anmelde straffbare forhold til politiet. Ved tyveri av elevens eiendeler må foreldre anmelde forholdet til politiet.

§ 7 Saksbehandling

Behandlingen av brudd på ordensreglementet følger reglene i friskolelova § 3-9 og § 3-10, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap. III – kap. VI.

 • skolen plikter å påse at saken er så godt opplyst som mulig, og at en eventuell sanksjon ilegges på et grunnlag som er forsvarlig i forhold til regelbruddets karakter. Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.
 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).
 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.
 • I alvorlige saker skal foreldre eller foresatte varsles så langt det er mulig.

7.1 Enkeltvedtak
Ved alvorlige regelbrudd der det er aktuelt å benytte sanksjoner som bortvisning, permanent bytte av klasse eller skole, må det fattes enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 b.

Vi har lest og gått gjennom skolereglementet sammen:

Dato:_________________

______________________________              ___________________________

underskrift elev                                  underskrift foreldre/foresatte


Jobbe hos oss? / Ringevikarer

Danielsen Barne- og Ungdomsskule Sotra har jevnlig behov for å ansette folk i ulike stillinger.

Se eventuelle ledige stillinger ved å følge lenken nedenfor. Dersom du ønsker å jobbe hos oss, men vi ikke har ledige stillinger innenfor dine fagfelt, kan du sende en åpen søknad. Vi ønsker også å komme i kontakt med ringevikarer med relevant kompetanse.

Vedtekter og andre dokumenter

Her finner du skolens vedtekter og en del andre sentrale dokumenter.

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning