Permisjonssøknad

Permisjon for elever

Privatskolelova § 3-13 regulerer permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa:Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i inntil to veker. Ved avgjerd etter føresegna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Det er altså opp til skolen å vurdere når en permisjon er forsvarlig. Skolen har laget noen retningslinjer for hva vi tenker er forsvarlige grunner for permisjon. Det er likevel viktig å presisere at vi vurderer hver søknad individuelt.

- ferieopphold sammen med foreldre/foresatte når helt spesielle grunner har hindret familien i å være sammen i skolens vanlige ferier.  
- turer med stor vekt av faglig innhold.
- helsemessige eller velferdsmessige forhold i familien tilsier at permisjon bør innvilges.
- viktige begivenheter i nærmeste familie.
- eleven skal delta i nasjonale eller internasjonale arrangementer innen kultur, idrett el.lign
- Søknadnen blir også vurdert utfra lengden på ønsket permisjon.

Vi ber om at hjemmet ikke må inngå bindene avtaler eller bestille billetter til reise før skolen har innvilget søknaden. En må forvente at skolen bruker ca en uke på å svare på søknaden.