Om Danielsen Ungdomsskule Osterøy

Skulen legg stor vekt på at det skal vere eit godt læringsmiljø i klassen og på skulen. Vi ønskjer at kvar enkelt skal møte utfordringar tilpassa eleven sine føresetnader. Miljøet i klassen skal vere prega av ro, orden og disiplin, men og av tryggleik og openheit. Skulen forventer at lærarar, elevar og foreldre samarbeider for at kvar enkelt elev skal nå så langt som mogleg, både når det gjeld røynsle og kunnskap, og i personlig vokster og modning.

Danielsen-skolenes særpreg

Vi jobber hver dag for at elevene skal bli utrustet og inspirert til et godt og ansvarlig liv i hjem, samfunn og menighet.

Det norske samfunnet byr på et mangfold av livssyn. I et demokrati er trosfriheten grunnleggende. Det betyr blant annet at det skal være mulig å velge skoler som har et annet livssynsgrunnlag enn de offentlige. Dette er også slått fast i flere internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet på.

Danielsen-skolene er kristne skoler. De er opprettet og godkjent som alternativer til de offentlige skolene. Både undervisningen og skolemiljøet skal preges av en kristen virkelighetsforståelse. På Danielsen-skolene tror vi at elevene lærer best når de trives. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å ta vare på hele mennesket.

Vi ser på hvert menneske som en Guds skapning som er uendelig verdifull. Derfor ønsker vi, etter beste evne, å ta godt vare på hver enkelt elev som kommer til skolene våre. Vi prøver å legge til rette for en trygg, lærerik og trivelig hverdag, både i undervisningen og i friminuttene. Velkommen til oss!

Skulens si historie

Danielsen Ungdomsskule Osterøy starta opp i 2011 og er ein kristen friskule eigd av Egill Danielsen Stiftelse. DUO ligg på Valestrand, og har sidan oppstarten hatt skuledrift i bedehuset, samt to oppførte modular. Skuleåret 2018/2019 var det stor byggeaktivitet på bruket og i forlenginga av bedehuset fekk me eit heilt nytt skulebygg. Bedehuset vart også oppgradert, og me kunne flytte inn i nye flotte lokaler til skulestart 2019.

DUO ligg på Valestrand, og har sidan oppstarten hatt skuledrift i bedehuset, samt to oppførte modular. Skuleåret 2018/2019 var det stor byggeaktivitet på bruket, og i forlenginga av bedehuset fekk me eit heilt nytt skulebygg. Bedehuset vart også oppgradert, og me kunne flytte inn i nye, flotte lokale til skulestart 2019.

Tilsette

Kontaktlærer på 8.trinn
turid.angelskar@danielsen-skoler.no
Kontaktlærer på 9.trinn
HannaTherese.Bekkestad@danielsen-skoler.no
Faglærer/Assistent
linda.birkeland@danielsen-skoler.no
Kontaktlærer på 9.trinn
CamillaSteen.Evensen@danielsen-skoler.no
Rektor
jostein.fossmark@danielsen-skoler.no
Helsesjukepleier
beate.kleppe@osteroy.kommune.no
Faglærer
ellinor.kvamen@danielsen-skoler.no
Spesialpedagog
karoline.lunde@danielsen-skoler.no
Assistent
irene.midttun@danielsen-skoler.no
Driftsleder/Kontor
solbjorg.angelskar.mortensen@danielsen-skoler.no
Rådgjevar og kontaktlærar på 10.trinn
odd.mosevoll@danielsen-skoler.no
Spesialpedagog
margreta.myklebust@danielsen-skoler.no
Faglærer
eirik.norbye@danielsen-skoler.no
Faglærer / Skolesekretær / Skyssansvarlig
torill.revheim@danielsen-skoler.no
Spesialpedagog
aud.riple@danielsen-skoler.no
Faglærer
dagerlend.riple@danielsen-skoler.no
Inspektør
erling.rosnes@danielsen-skoler.no
Renhaldar
eurika.rutkauskiene@danielsen-skoler.no
Spes.pedagog
Anita.Seilen@danielsen-skoler.no
Faglærer
bodil.skjerping@danielsen-skoler.no
Assistent/Miljøteam
hannah.solberg@danielsen-skoler.no
Faglærer
olemagnus.strand@danielsen-skoler.no
Kontaktlærar på 10.trinn
edit.veda@danielsen-skoler.no
Assistent
ingrid.tveiteras@danielsen-skoler.no
Kontaktlærer på 8.trinn
helge.vatnedalen@danielsen-skoler.no

Vedtekter og andre dokument

Snakk om tro
Damaris Norge
Reasonable Faith
What if learning