Skoletilbud
/
Valgfag

Valgfag

Høsten 2022 tilbyr vi følgende valgfag: Idrettslinje, Programmering, Fysisk aktivitet og helse, Design og redesign, Innsats for andre, Girlpower og Produksjon for scene.

Søk skoleplass

Om valgfag

 • Det er satt av 1,5 klokketimer til valgfag i uken.
 • Valgfaggruppene kan bestå av elever fra 8.-10.trinn.
 • Dersom det er dårlig etterspørsel etter et valgfag, kan vi erstatte valgfaget med et mer populært valgfag.
 • Vi prøver å organisere valgfagene slik at flest mulig får sitt førstevalg. Men vi kan ikke garantere at alle får sitt førstevalg, derfor må elevene sette opp to alternativer.
 • Dersom eleven ønsker å bytte valgfag må dette skje innen 1.oktober.
 • På våren i 8. og 9.klasse velges valgfag for kommende skoleår.

Vurdering

Elevene kan velge samme valgfag neste skoleår eller velge et nytt valgfag. Ved slutten av ungdomstrinnet kan eleven ha hatt ett valgfag og én karakter, eller flere valgfag og flere karakterer. Alle karakterene skal stå på vitnemålet, men det blir beregnet et gjennomsnitt som teller ved opptak til videregående opplæring.

Studiespesialisering

Vi har flere linjer du kan velge mellom på studiespesialisering. Du kan også velge mellom svært mange programfag når du går i Vg2 og Vg3.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Heading

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Dette er faget for deg som er kreativ og interessert i IT, nettverk og visuelle uttrykksformer. Etter 2 år på skole kan du gå ut i lære. Du kan også ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretiden.

Oversikt valgfag

Idrettslinjen

Idrettslinjen er et tilbud til de som ønsker å bruke litt ekstra tid på å utvikle seg innen sin idrett. Det er et krav at eleven allerede driver idretten sin innenfor organisert virksomhet knyttet til et idrettslag.

Idrettslinjen er et samarbeid med Sotra sportsklubb. De ønsker å bidra med fasiliteter og trenerressurser. Vi er også i dialog med kretsen og andre eksterne ressurser. Vi ønsker å kombinere idrett og skole ved å fokusere på holdninger. Her kan vi dra nytte av hverandres kompetanse inn mot elevene med et felles mål om holdningsskapende virksomhet.

Vi prøver å gi et spisset tilbud til alle som ønsker det. Vi innehar mest ressurser og kunnskap innen fotball, håndball og volleyball, men ønsker også at dette skal være et tilbud til andre idrettsgrener. Der det er snakk om mer individuelle idretter vil vi prøve å legge til rette for dette. I slike tilfeller vil vi prøve å lage et godt opplegg i samarbeid med klubben eleven er tilknyttet.
Vi legger vekt på faglig innsats for de som går på denne linjen. Det er viktig at idrettslinjesatsingen ikke går på bekostning av det faglige.

Det vil bli to treningsøkter i uken. For å hente igjen det faglige eleven går glipp av, må elevene på idrettslinjen møte opp på faglig oppfølging utenfor den oppsatte timeplanen. Dette avtales med idrettslærer. Elevene bruker også tiden som er satt av til valgfag til idrettlinje. Eleven vil derfor få karakter i valgfaget fysisk aktivitet og helse.

Vi gjør oppmerksom på at elever kan miste plassen på idrettslinjen dersom det går ut over elevens faglige utvikling eller dersom eleven viser dårlig holdning i skolehverdagen. Dersom eleven ønsker å slutte på idrettlinjen, er det anledning til å gjøre det. Elevene kan da velge et valgfag på en av valgfaggruppene der det er ledig plass.

Arve Walde og Karsten Raunehaug er ansvarlige lærere ved idrettslinjen og har også ansvaret for faglig oppfølging. Dersom det er spørsmål kan dere ta kontakt via mail:
Karsten.Raunehaug@danielsen-skoler.no

Programmering

Programmering valgfag er for deg som ønsker å lære å programmere. Du vil jobbe med å programmere apper og roboter. Du bør like å jobbe med teknologi, problemløsning og matematikk.

Du vil først lære hva programmering er og noen grunnleggende prinsipper. Deretter går vi over på å forstå hvordan vi kan bruke dette ved hjelp av blokkprogrammering (scratch, blockuino.no, code.org).  Du vil også lære tekstbasert programmering. Mesteparten av faget vil handle om å jobbe med forskjellige prosjekter der du får bruke en rekke forskjellige verktøy.

Eksempler på prosjekter:

 • Utvikle en robot som kan utføre forskjellige oppgaver.
 • Koding
 • Utvikle spill.
 • Programmere apper til smarttelefon .
 • Simuleringer av fysiske objekter.
 • Lage nettside.

For mer info: Haraldr@danielsensotra.no

Fysisk aktivitet og helse

I dette valgfaget får du utforsket egne fysiske forutsetninger og bli bevisst forholdet mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse. Du bør like å trening og fysisk aktivitet for bevege deg for å velge dette valgfaget.

Design og re-design

Frå læreplanen i faget: «Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer beidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.»

Valfaget design og redesign #3

På Danielsen trur me at me er skapt for å skapa. Design og redesign er valfaget der du får vera med på heile prosessen frå arbeid med forståing av oppgåva,  ja-fase/idemyldring,  utvikling av modell/produkt til levering/presentasjon. Du vil erfara at ting tek tid, men og få med deg eit verktøy du kan bruka resten av livet. 

Du vil bli bevisst på korleis design og bærekraft heng saman og du vil ma. læra å bruka ulike verktøy, laga skisser/arbeidsteikningar, laserkutting, 3d-printing, 3d-design. 

Det første halvåret er det lærarstyrte oppgåver og det andre halvåret jobbar du mest med eigne prosjekt som endar i ein presentasjon med vurdering.

Me held til på Danielsen makerspace i 2. etasje på ungdomskulen. 

Frå læreplanen i faget:

«Valgfaget design og redesign skal legge til rette for at elevene får utvikle kreativitet, skaperglede og mestring, og at håndverk og kulturarv ivaretas. Dette skjer gjennom en designprosess der praktiske løsninger fra idé til ferdig produkter står sentralt. Arbeidet innebærer å planlegge, designe og framstille et produkt ut fra egne ideer eller i samarbeid med andre.»

Om faget på udir:https://www.udir.no/lk20/dor01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv308 

Innsats for andre

I innsats for andre får du mulighet til å være med å gjøre noe for andre, bidra til at andre har det bra og bli kjent med hvordan frivillige organisasjoner arbeide for å hjelpe andre mennesker.

Om faget står det i læreplanen hentet fra udir at “faget skal bidra til at elevene blir bevisste på frivillighet som en sosial verdiskaper, og til at den enkelte kan være en aktiv medborger som bidrar til et inkluderende samfunn. Gjennom opplæringen kan elevene bygge nettverk, utvikle ansvarlighet og få relevant erfaring for et framtidig arbeidsliv. ” I år har vi samlet inn briller til Tanzania, laget lys til Sykehjemmet på Straume og skal arrangere Godhetsuke for å nevne noe.

Girlpower

På Danielsen har vi laget en egen gruppe i valgfaget Fysisk aktivitet og helse som bare er for jenter og heter Girlpower.

Som navnet sier er faget bare for jenter. Det tar utgangspunkt i læreplanen for Fysisk aktivitet og helse. For å velge dette faget bør du like fysisk aktivitet. Faget vil også ha på fokus på kropp, identitet, selvbilde helse og kosthold.

Vi ønsker å skape en trygg ramme hvor vi kan ta opp tema som røres seg i ungdomskulturen. Vi prater sammen, lager mat sammen, har aktiviteteer i gymsalen, leker og utfordrer hverandre. Vi ønsker å skape bro mellom jentene på

Dramalinjen

Dramalinjen følger kompetansemålene for valgfaget Produksjon for scene. I faget skal en blant annet planlegge og delta i scenisk produksjon for publikum.

I år setter vi opp en stor produksjon med forestillingen Våg å være hvor vi inviterer 400 elever fra naboskolen våre.

Link til kompetansemål i faget. https://www.udir.no/lk20/sos01-02/kompetansemaal-og-vurdering/kv311

Det er fantastisk kjekt å få være med å utfolde seg innenfor drama og utfordere seg selv.


Programfag

Ingen programfag funnet

Søk skoleplass